EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Portowe urządzenia do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku

This summary has been archived and will not be updated. See 'Portowe urządzenia do odbioru odpadów ze statków, w tym pozostałości ładunku' for an updated information about the subject.

Portowe urządzenia do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2000/59/WE w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Poprawia ona dostępność oraz zwiększenie wykorzystywania portowych urządzeń do odbioru pozostałości ładunku i odpadów wytwarzanych przez statki.

Ustanawia też system egzekwowania, w tym system inspekcji i wymiany informacji.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywa obejmuje:

 • wszystkie statki, niezależnie od bandery, pod jaką pływają, które zawijają do portu kraju UE, z wyłączeniem okrętów wojennych i statków pozostających własnością państwa lub przez niewykorzystywanych, dla rządowych celów niehandlowych;
 • wszystkie porty na terytorium krajów UE, z których korzystają powyżej wymienione statki.

Kraje UE muszą zagwarantować, że portowe urządzenia do odbioru odpadów:

 • odpowiadają potrzebom korzystających z nich statków, nie powodując nadmiernych opóźnień;
 • są dostosowane do wielkości portu i kategorii statków zawijających do portu, ponieważ w przypadku większych portów ruch statków jest przeważnie większy i zawijają do nich większe jednostki.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Dla każdego portu należy stworzyć plan odbioru i zagospodarowania odpadów. Zainteresowane kraje UE muszą ocenić i zatwierdzić te plany. Plany muszą być ponownie zatwierdzane co najmniej raz na trzy lata.

Zgłaszanie

Kapitan statku (innego niż statek rybacki lub łódź rekreacyjna przeznaczona do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów) udającego się do portu zlokalizowanego w UE jest zobowiązany do przekazania określonych informacji, dotyczących w szczególności:

 • ostatniego portu, w którym odpady wytwarzane przez statek zostały odebrane, i daty tego zdarzenia;
 • rodzaju i ilości odpadów i pozostałości, które zostaną odprowadzone i/lub pozostaną na pokładzie, i maksymalnej pojemności składowej w procentach.

Odprowadzanie

Odpady wytwarzane przez statki muszą zostać odprowadzone do portowych urządzeń do odbioru odpadów przed opuszczeniem przez statek portu, z wyjątkiem sytuacji, w której kapitan może udowodnić, że statek ma dostateczną ilość miejsca przeznaczonego na odpady, aby zawinąć do portu, gdzie planowane jest odprowadzenie. W takim przypadku kraj UE może nadal wymagać, aby odpady ze statku zostały odprowadzone przed opuszczeniem portu, gdy istnieją uzasadnione powody, aby sądzić, że:

 • odpowiednie urządzenia nie są dostępne w docelowym porcie; lub
 • docelowy port jest nieznany;
 • i na tej podstawie istnieje ryzyko, że odpady zostaną wyrzucone do morza.

Inspekcje

Istnieje minimalny, 25-procentowy wymóg inspekcji statków operujących w portach UE. Kraje UE muszą zwracać szczególną uwagę na statki:

 • które nie dopełniły obowiązku powiadomienia;
 • co do których istnieje podejrzenie, że nie odprowadziły odpadów zgodnie z dyrektywą.

Opłaty za odpady

Porty muszą stworzyć systemy zwrotu kosztów, co ma na celu zachęcanie do odprowadzania odpadów na ląd i zniechęcanie do wyrzucania ich do morza. Wszystkie statki zawijające do portu UE będą ponosić istotną część kosztów (ustanowioną przez Komisję Europejską na poziomie 30%), niezależnie od faktycznego wykorzystywania urządzeń. Opłaty mogą być zróżnicowane, w zależności od kategorii, rodzaju oraz rozmiarów statku. Opłaty mogą zostać zmniejszone, jeżeli kapitan może wykazać, że działanie statku, jego projekt, wyposażenie oraz działalność dotycząca ochrony środowiska prowadzą do zmniejszenia ilości odpadów wytwarzanych przez statek.

Wykonanie

Końcowe opracowanie w sprawie oceny opublikowane w 2015 r. przez Komisję dotyczące wykonania dyrektywy wykazało, że było ono częściowo skuteczne, efektywne i spójne. W opracowaniu określono też szereg problemów, do których można się odnieść przy okazji przeglądu dyrektywy.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Od dnia 28 grudnia 2000 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do dnia 28 grudnia 2002 r.

KONTEKST

Ochrona środowiska morskiego może zostać wzmocniona poprzez ograniczenie zrzucania do morza odpadów wytwarzanych przez statki oraz pozostałości ładunku.

AKT

Dyrektywa 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku – deklaracja Komisji (Dziennik Urzędowy L 332, 28.12.2000, s. 81–90)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2000/59/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 24.02.2016

Top