Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

Sieci łączności oraz systemy informacyjne stały się narzędziami wszechobecnymi, a ich bezpieczeństwo wzbudza coraz większe zainteresowanie społeczeństwa. Aby zapewnić użytkownikom największe możliwe bezpieczeństwo, Unia Europejska (UE) utworzyła Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), która doradza Komisji oraz państwom UE, a także koordynuje środki podejmowane przez nie w celu zabezpieczenia swoich sieci i systemów informacji.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 460/2004 z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Technika komputerowa i sieci * stały się istotną częścią codziennego życia europejskich obywateli. Gwałtowny rozwój sieci łączności i systemów informacyjnych * nieuchronnie podnosi kwestię ich bezpieczeństwa, która wzbudza w społeczeństwie coraz większe obawy.

Rosnąca liczba przypadków naruszenia bezpieczeństwa * spowodowała znaczące straty finansowe, osłabiła zaufanie użytkowników oraz przyniosła szkody rozwojowi handlu elektronicznego. Atak na kluczowe systemy informacyjne może mieć poważny wpływ na świadczenie usług istotnych dla dobrobytu europejskich obywateli. Szybki wzrost połączeń internetowych oraz rozrost sieci sprawiają, że wymogi w zakresie bezpieczeństwa są jeszcze pilniejsze.

Osoby prywatne, administracje publiczne oraz przedsiębiorstwa wprowadziły technologie bezpieczeństwa i procedury zarządzania bezpieczeństwem. Jednakże oprócz pewnych sieci administracyjnych nie istnieje systematyczna transgraniczna współpraca w tej kwestii między państwami UE.

Cele

Celem Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) jest rozszerzenie możliwości Unii Europejskiej (UE), państw członkowskich oraz sektora biznesu w zakresie ochrony, określania i reagowania na problemy dotyczące bezpieczeństwa sieci i informacji.

Ponadto ENISA oferuje Komisji i państwom UE pomoc i doradztwo. Na żądanie ENISA wspiera Komisję w technicznych pracach przygotowawczych dotyczących aktualizacji i rozwoju ustawodawstwa EU.

Co więcej ENISA ułatwia i rozszerza współpracę między różnymi podmiotami działającymi w sektorze publicznym i prywatnym w celu osiągnięcia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa w państwach UE.

Zadania

Aby zrealizować wymienione wyżej cele, ENISA:

 • zbiera właściwe informacje w celu analizowania ryzyka bieżącego oraz powstającego, a wyniki przekazuje państwom UE oraz Komisji,
 • oferuje doradztwo, a w stosownych przypadkach pomoc Parlamentowi Europejskiemu, Komisji oraz właściwym europejskim i krajowym organom,
 • rozszerza współpracę między różnymi instytucjami w sektorze (np. poprzez konsultacje i tworzenie sieci kontaktów),
 • ułatwia współpracę między Komisją a państwami UE w zakresie rozwoju wspólnych metodologii, w celu zapobiegania problemom dotyczącym bezpieczeństwa,
 • przyczynia się do wzrostu świadomości i dostępności aktualnych, celowych i wszechstronnych informacji na temat bezpieczeństwa sieci i informacji w stosunku do wszystkich użytkowników (między innymi poprzez promowanie wymiany najlepszych praktyk, w tym metod ostrzegania użytkowników oraz poszukiwanie współdziałania między inicjatywami w sektorze publicznym i prywatnym),
 • wspiera Komisję i państwa UE w ich dialogu z przemysłem, w celu określania problemów dotyczących bezpieczeństwa sprzętu i oprogramowania,
 • śledzi rozwój norm bezpieczeństwa w zakresie produktów i usług oraz promuje działania z zakresu oceny ryzyka i zarządzania nim,
 • uczestniczy w wysiłkach UE zmierzających do współpracy z krajami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, w celu promowania globalnej propozycji dotyczącej bezpieczeństwa,
 • wyraża własne wnioski, wytyczne i porady.

Organizacja

ENISA składa się z:

 • zarządu obejmującego przedstawicieli państw UE i Komisji oraz przedstawicieli biznesu, ekspertów akademickich i konsumentów bez prawa głosowania,
 • dyrektora naczelnego powoływanego przez zarząd na podstawie listy kandydatów zaproponowanych przez Komisję,
 • stałej grupy udziałowców powoływanej przez dyrektora naczelnego. Grupa składa się z przedstawicieli przedsiębiorstw działających w przemyśle technologii informacyjnych i łączności, grup konsumenckich oraz ekspertów akademickich. Daje ona agencji ENISA dostęp do najnowszych informacji, aby mogła ona reagować na wyzwania związane z bezpieczeństwem sieci.

Wnioski kierowane do ENISA

Wnioski o doradztwo i pomoc od agencji ENISA są kierowane do dyrektora naczelnego, wraz z informacjami uzupełniającymi, wyjaśniającymi zgłaszane zagadnienie. Wnioski mogą być zgłaszane przez Parlament Europejski, Komisję lub jakikolwiek inny właściwy organ wyznaczony przez państwo UE (taki jak krajowy organ regulacyjny).

Niezależność

Akceptacja porad i opinii agencji ENISA przez osoby prywatne, administracje publiczne i przedsiębiorstwa wymaga zagwarantowania jej niezależności. Odpowiednio zatem członkowie zarządu, dyrektor naczelny oraz eksperci zewnętrzni uczestniczący w doraźnych grupach roboczych muszą złożyć deklaracje wykazujące brak interesów, które mogłyby podważać ich niezależność.

Przejrzystość

ENISA gwarantuje, że instytucje publiczne i inne strony zainteresowane otrzymują wiarygodne i łatwo dostępne informacje, szczególnie w odniesieniu do wyników pracy. Dostęp do dokumentów agencji ENISA jest zgodny z ogólnymi warunkami rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

Siedziba i okres działania

ENISA mieści się w Heraklionie w Grecji. Agencja będzie działać do 14 marca 2004 r. na okres dziewięciu lat i sześciu miesięcy.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

 • „Sieć” oznacza systemy transmisji oraz, gdzie ma to zastosowanie, sprzęt przełączający lub trasujący, a także inne zasoby pozwalające na przesyłanie sygnałów za pomocą środków kablowych, radiowych, optycznych, elektromagnetycznych, w tym poprzez sieci satelitarne, sieci stałe, ruchome sieci ziemskie, sieci stosowane do transmisji radiowych i telewizyjnych, telewizyjne sieci kablowe.
 • „System informacyjny” oznacza komputery i sieci łączności elektronicznej, a także dane przechowywane, przetwarzane, odzyskiwane lub przesyłane poprzez te systemy, do celów ich eksploatacji, używania, ochrony i utrzymania.
 • „Bezpieczeństwo sieci i informacji” jest to odporność sieci lub systemu informacyjnego na zdarzenia przypadkowe lub działania nielegalne albo podstępne, naruszające dostępność, autentyczność, integralność i poufność przechowywanych lub przesyłanych danych oraz związanych z nimi usług oferowanych lub dostępnych poprzez te sieci i systemy.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 460/2004

14.3.2004

Dz.U. L 77 z 13.3.2004

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2008

1.11.2008

Dz.U. L 293 z 31.10.2008

Rozporządzenie (WE) nr 580/2011

25.6.2011

Dz.U. L 165 z 24.6.2011

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie oceny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) [COM(2007) 285 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. ENISA podlega ocenie przez grupę ekspertów, którzy wraz z zarządem ENISA przedstawią zalecenia w sprawie rozszerzenia okresu jej działania, funkcji, zasobów oraz lokalizacji. W ramach uzupełnienia Komisja postanowiła także uruchomić publiczne konsultacje oraz przeprowadzić ocenę wpływu.

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 31 maja 2006 r.: Strategia na rzecz bezpiecznego społeczeństwa informacyjnego – „Dialog, partnerstwo i przejmowanie inicjatywy” [COM(2006) 251 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. Komisja ma na celu nadanie nowego impetu europejskiemu podejściu politycznemu w kwestii bezpieczeństwa sieci i informacji. Należy określić zatem bieżące wyzwania i środki oraz zaproponować inicjatywy, które im sprostają. Podejście zaproponowane przez Komisję opiera się na wielostronnym schemacie, łączącym wszystkie zainteresowane strony. Podejście to oparte jest na dialogu, partnerstwie i umacnianiu.

See also

 • Strona internetowa ENISA (EN)

Ostatnia aktualizacja: 22.03.2013

Top