EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Obsługa naziemna w portach lotniczych Wspólnoty

Obsługa naziemna w portach lotniczych Wspólnoty

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 96/67/WE w sprawie dostępu do rynku usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Wspólnoty

JAKI JEST CEL DYREKTYWY?

Usługi obsługi naziemnej* w portach lotniczych Unii Europejskiej (UE), w których udzielany jest dostęp, obejmują usługi, które pozwalają liniom lotniczym na prowadzenie działań związanych z transportem lotniczym (wskazówki dotyczące wyboru drogi kołowania, mycie, tankowanie, obsługa bagażu itp.).

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich portów lotniczych UE otwartych dla ruchu handlowego, w których roczna wielkość ruchu jest nie mniejsza niż 2 mln pasażerów lub 50 000 ton ładunku.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Organ zarządzający portem lotniczym*, użytkownik portu lotniczego* lub podmiot świadczący usługi obsługi naziemnej* muszą, pod nadzorem wyznaczonego audytora, bezwzględnie oddzielić księgowość dotyczącą działalności obsługi naziemnej od księgowości dotyczącej innej działalności.

Jednocześnie państwo członkowskie:

  • zapewnia ustanowienie dla każdego z portów lotniczych Komitetu Przedstawicieli Użytkowników Portu Lotniczego w celu reprezentowania interesów użytkowników;
  • może wymagać, aby podmioty świadczące usługi obsługi naziemnej zostały ustanowione w UE i może ograniczyć liczbę podmiotów upoważnionych do świadczenia następujących kategorii usług obsługi naziemnej: obsługa bagażu, obsługa ramp, zaopatrywanie w paliwa, obsługa ładunku i poczty;
  • może ograniczyć do dwóch liczbę użytkowników, którzy mogą wykonywać własną obsługę naziemną dla następujących kategorii usług naziemnych: obsługa bagażu, obsługa ramp, zaopatrywanie w paliwa, obsługa ładunku i poczty;
  • może skorzystać z odstępstw (ograniczonych w czasie), w przypadku gdy w porcie lotniczym szczególne przeszkody w zakresie powierzchni lub przepustowości uniemożliwiają otwarcie rynku lub wprowadzenie własnej obsługi;
  • może, pod określonymi warunkami, zastrzec dla jednego organu zarządzanie scentralizowaną infrastrukturą, których koszt nie pozwala na podział lub podwojenie. Jednocześnie, pod określonymi warunkami, państwa członkowskie mogą zastosować odstępstwa wobec portów lotniczych, w których szczególne przeszkody uniemożliwiają otwarcie rynku lub wprowadzenie własnej obsługi w stopniu przewidzianym w niniejszej dyrektywie;
  • może również zobowiązać podmiot świadczący usługi obsługi naziemnej wybrany w porcie lotniczym do świadczenia usług na wyspach należących do terytorium tego państwa członkowskiego;
  • może uzależnić działalność podmiotów świadczących usługi obsługi naziemnej od wymogu uzyskania zezwolenia wydanego przez organ publiczny niezależny od portu lotniczego w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony, ochrony środowiska naturalnego i przestrzegania przepisów społecznych;
  • Podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia podmiotom świadczącym usługi obsługi naziemnej i użytkownikom portu lotniczego zamierzającym wykonywać obsługę własną dostępu do urządzeń portu lotniczego – w przypadku gdy dostęp do tych urządzeń podlega opłacie, opłatę ustala się na podstawie właściwych, obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminujących kryteriów;
  • może podjąć, z zastrzeżeniem innych przepisów prawa Unii, niezbędne środki dla zapewnienia ochrony praw pracowników i poszanowania środowiska naturalnego.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od dnia 14 listopada 1996 r., przy czym do porządku krajowego państw członkowskich miała zostać włączona do dnia 25 października 1997 r.

KONTEKST

W niniejszej dyrektywie zawarto harmonogram stopniowego wdrażania w zależności od tego, czy chodziło o wykonywanie własnej obsługi naziemnej czy usługi świadczone przez podmioty będące osobami trzecimi. Od dnia 1 stycznia 2001 r. dyrektywa ma zastosowanie do każdego portu lotniczego znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego, w którym roczna wielkość ruchu wynosi nie mniej niż 2 mln pasażerów lub 50 000 ton ładunków.

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Obsługa naziemna: obejmuje szereg usług wymaganych przez linie lotnicze na potrzeby wykonywania lotów. Usługi te obejmują takie obszary, jak utrzymanie, zaopatrywanie w paliwa i obsługa ładunków. Obsługa naziemna obejmuje również takie usługi, jak odprawa pasażerów, catering, obsługa bagażu i transport na terenie portu lotniczego.
Organ zarządzający portem lotniczym: organ odpowiedzialny za administrowanie i zarządzanie infrastrukturą portu lotniczego, a także kontrolę i koordynację działalności różnych podmiotów.
Użytkownik portu lotniczego: każda osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialną za przewóz pasażerów, poczty lub ładunków drogą powietrzną.
Podmiot świadczący usługi obsługi naziemnej: osoba fizyczna lub prawna świadcząca osobom trzecim jedną lub więcej kategorii usług obsługi naziemnej.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 96/67/WE z dnia 15 października 1996 r. w sprawie dostępu do rynku usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Wspólnoty (Dz.U. L 272 z 25.10.1996, s. 36-45)

Kolejne zmiany dyrektywy Rady 96/67/WE zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 28.02.2020

Top