EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Przydział czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych UE

Przydział czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych UE

JAKI JEST CEL ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie ma na celu zapewnienie, by w przypadku ograniczonej przepustowości portów lotniczych dostępne przydziały czasu na start i lądowanie* były wykorzystywane efektywnie i rozdzielane w sposób sprawiedliwy, niedyskryminacyjny oraz przejrzysty.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • W rozporządzeniu określono obiektywne kryteria, na podstawie których port lotniczy może zostać wyznaczony jako koordynowany* lub z organizacją rozkładów* w związku z tym, że przepustowość jest niewystarczająca.
 • Państwa członkowskie mogą wyznaczyć jakikolwiek port lotniczy jako koordynowany port lotniczy, pod warunkiem że:
  • przeprowadzona zostanie analiza przepustowości;
  • istnieją poważne braki w przepustowości, których nie można rozwiązać w krótkim czasie.

Koordynator/organizator rozkładów

 • Państwo członkowskie odpowiedzialne za port lotniczy koordynowany lub port lotniczy z organizacją rozkładów zapewnia wyznaczenie wykwalifikowanej osoby fizycznej lub prawnej jako koordynatora portu lotniczego lub organizatora rozkładów posiadającego rozległe doświadczenie w zakresie koordynacji planowania rejsów samolotów.
 • Koordynator/organizator rozkładów działa w sposób neutralny, niedyskryminacyjny i przejrzysty i powinien być czynnościowo oddzielony od każdej innej zainteresowanej strony.
 • System finansowania działalności koordynatora będzie taki, aby gwarantował niezależny status koordynatora. Ten sam koordynator może zostać wyznaczony na więcej niż jednym porcie lotniczym.

Przepustowość portu lotniczego

 • Przepustowość dostępnych do przydziału czasów na start lub lądowanie określana jest dwa razy w roku przez właściwe organy, zgodnie z dwoma „sezonami” programowania (zimowym i letnim) obowiązującymi w lotnictwie międzynarodowym. Obliczenia przepustowości portu lotniczego opierają się na obiektywnej analizie możliwości zagospodarowania ruchu lotniczego.
 • Przewoźnicy lotniczy zapewniają wszelkie istotne informacje, o które wnioskuje koordynator.

Komitet koordynacyjny

 • Państwo członkowskie odpowiedzialne za port lotniczy zapewnia, aby powołany został komitet koordynacyjny.
 • Komitet koordynacyjny składa propozycje lub doradza koordynatorowi na temat wszelkich kwestii dotyczących przepustowości portu lotniczego, w szczególności:
  • możliwości wzrostu przepustowości;
  • parametrów koordynacyjnych;
  • metod monitorowania;
  • lokalnych wytycznych.
 • Udział w tym komitecie jest otwarty dla:
  • przewoźników lotniczych regularnie korzystających z portu lotniczego;
  • organu zarządzającego portem lotniczym;
  • właściwych organów kontroli ruchu lotniczego;
  • przedstawicieli lotnictwa ogólnego.

Procedura przydzielania czasu na start lub lądowanie

 • Ogólną zasadą dotyczącą przydzielania czasu na start lub lądowanie jest to, że jeżeli przewoźnik wykorzystał dane czasy na start lub lądowanie przez przynajmniej 80 % czasu podczas zimowego/letniego okresu rozkładowego jest on uprawniony do tych samych czasów na start lub lądowanie w równoważnym okresie rozkładowym w następnym roku (tzw. prawa nabyte). W związku z tym czasy na start lub lądowanie, które nie są wystarczająco wykorzystane przez przewoźników lotniczych zostają przeniesione (tzw. zasada use-it-or-lose-it).
 • Pule czasów na start lub lądowanie mogą zostać ustalone i zawierać nowo utworzone przydziały czasu na start lub lądowanie, niewykorzystane przydziały czasu na start lub lądowanie oraz przydziały czasu na start lub lądowanie, z których przewoźnik zrezygnował lub które w inny sposób stały się dostępne.
 • Koordynator uwzględnia również dodatkowe reguły i wytyczne ustanowione przez branżę transportu lotniczego oraz lokalne wytyczne zaproponowane przez komitet koordynacyjny i zatwierdzone przez państwo członkowskie lub inny właściwy organ odpowiedzialny za dany port lotniczy.
 • Jeżeli wnioskowany czas na start lub lądowanie nie może zostać przyznany, koordynator powiadamia wnioskującego przewoźnika lotniczego o powodach i wskazuje najbliższy dostępny alternatywny czas na start lub lądowanie.
 • Czasy na start lub lądowanie mogą być wymieniane lub przenoszone między liniami lotniczymi w szczególnie określonych okolicznościach (na przykład częściowego lub całkowitego przejęcia lub przeniesienia na inną trasę lub zmiany trybu). W takich przypadkach zawsze wymagane jest wyraźne potwierdzenie przez koordynatora.
 • Państwo członkowskie może zarezerwować określone czasy na start lub lądowanie dla usług regionalnych.

Stosowanie

 • Plan lotów przewoźnika lotniczego może zostać odrzucony przez właściwe organy kontroli ruchu lotniczego, jeżeli przewoźnik lotniczy zamierza lądować lub startować w koordynowanym porcie lotniczym w trakcie okresu, gdy jest on koordynowany, a nie posiada czasu na start lub lądowanie przydzielonego przez koordynatora.
 • Jeżeli przewoźnik lotniczy wielokrotnie i celowo wykonuje usługi lotnicze w terminach znacznie różniących się od przydzielonego czasu na start lub lądowanie lub wykorzystuje czasy na start lub lądowanie w sposób znacznie różniący się od sposobu wskazanego w chwili przydziału, koordynator może podjąć decyzję o pozbawieniu tego przewoźnika lotniczego danej serii czasów na start lub lądowanie. W związku z tym przewoźnik lotniczy może utracić przysługujące mu prawa nabyte.
 • Państwa członkowskie zapewniają dostępność skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji w celu przeciwdziałania takim sytuacjom.

Zmiany

Pierwotne rozporządzenie było zmieniane pięciokrotnie:

 • w 2002 r., po atakach terrorystycznych z września 2001 r., aby umożliwić przewoźnikom lotniczym zachowanie czasów na start lub lądowanie przydzielonych im na 2001 r. w letnim sezonie rozkładowym 2002 i zimowym sezonie rozkładowym 2002/2003 (rozporządzenie (WE) nr 894/2002);
 • w 2003 r., aby uwzględnić zapoczątkowaną wojnę przeciwko Irakowi oraz epidemię zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS) w celu zagwarantowania, by niewykorzystanie czasów na start lub lądowanie przydzielonych na sezon 2003 nie powodowało utraty uprawnień do tych czasów przez przewoźników lotniczych (rozporządzenie (WE) nr 1554/2003);
 • w 2004 r., aby wyjaśnić stosowanie istniejących przepisów dotyczących szeregu różnorodnych kwestii, w tym niezależnego statusu koordynatorów i funkcjonowania procedur przydzielania czasu na start lub lądowanie (rozporządzenie 793/2004/WE);
 • w 2009 r., w następstwie światowego kryzysu gospodarczego i finansowego w celu zagwarantowania, by niewykorzystanie czasów na start lub lądowanie przydzielonych na letni sezon rozkładowy 2009 nie powodowało utraty uprawnień do tych czasów przez przewoźników lotniczych (rozporządzenie (WE) nr 545/2009);
 • w 2020 r., w następstwie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 w celu zagwarantowania, by niewykorzystanie czasów na start lub lądowanie przydzielonych na marzec 2020 r. (oraz na trasy do Chin i Hongkongu na okres od 23 stycznia do 29 lutego 2020 r.) oraz cały letni sezon rozkładowy 2020 nie powodowało utraty uprawnień do tych czasów przez przewoźników lotniczych (rozporządzenie (UE) nr 2020/459).

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 22 lutego 1993 r.

KONTEKST

KLUCZOWE POJĘCIA

Czas na start lub lądowanie: pozwolenie wydane przez koordynatora w celu wykorzystania pełnego zakresu infrastruktury portu lotniczego niezbędnej do świadczenia usługi lotniczej w koordynowanym porcie lotniczym w konkretnym terminie do celów lądowania lub startu.
Koordynowany port lotniczy: port lotniczy o wysokim poziomie natężenia ruchu, na którym popyt przekracza przepustowość w danym okresie i na którym w celu lądowania lub startu niezbędne dla przewoźnika lotniczego jest posiadanie przydziału czasu na start lub lądowanie przydzielonego przez koordynatora.
Port lotniczy z organizacją rozkładów: port lotniczy, na którym występuje ryzyko problemów z przepustowością w pewnych okresach i na którym został powołany organizator rozkładów w celu ułatwiania działań przewoźnikom lotniczym prowadzącym usługi lub zamierzającym prowadzić usługi w tym porcie lotniczym.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (Dz.U. L 14 z 22.1.1993, s. 1–6)

Kolejne zmiany rozporządzenia (EWG) nr 95/93 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie stosowania rozporządzenia (EWG) nr 95/93 dotyczącego wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty, z późniejszymi zmianami (COM(2008) 227 final, 30.4.2008)

Komunikat Komisji - Komunikat w sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr 793/2004 dotyczącego wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (COM(2007) 704 final, 15.11.2007)

Ostatnia aktualizacja: 11.05.2020

Top