EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ramy tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES)

Ramy tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 549/2004 ustanawiające ramy tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (rozporządzenie ramowe)

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

 • Stanowi ono część pakietu aktów prawnych w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym, które mają na celu ustanowienie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej z myślą o zapewnieniu optymalnego wykorzystania europejskiej przestrzeni powietrznej i spełnieniu wymogów wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej.
 • Rozporządzenie ma na celu:
  • podwyższenie istniejących standardów bezpieczeństwa i efektywności ogólnego ruchu lotniczego w Europie;
  • optymalizację przepustowości; oraz
  • ograniczenie do minimum opóźnień.
 • Rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1070/2009 z myślą o proponowanym rozszerzeniu kompetencji Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, tak aby uwzględnić bezpieczeństwo zarządzania ruchem lotniczym. Na mocy tej zmiany Komisja Europejska może aktualizować przepisy w związku z postępem technicznym lub operacyjnym, a także ustanawiać kryteria podstawowe i procedury realizowania określonych funkcji zarządzania siecią.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Państwowe władze nadzorujące

 • Państwa UE, wspólnie lub oddzielnie, wyznaczają lub tworzą co najmniej jedną instytucję działającą jako państwowa władza nadzorująca w celu realizacji zadań przydzielonych takiej władzy na mocy rozporządzenia.
 • Władza ta jest niezależna od instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.

Komitet ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej

 • Ustanawia się Komitet ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej, który wspiera Komisję przy zarządzaniu jednolitą europejską przestrzenią powietrzną i zapewnia odpowiednie uwzględnienie interesów wszystkich kategorii użytkowników.
 • Składa się on z dwóch przedstawicieli z każdego państwa UE i jest kierowany przez przedstawiciela Komisji.

Przepisy wykonawcze

Eurocontrol uczestniczy w opracowywaniu przepisów wykonawczych, które wchodzą w zakres jego kompetencji, na podstawie zleceń zatwierdzonych przez Komitet ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej.

Ocena skuteczności działania

W rozporządzeniu wprowadza się mechanizm skuteczności działania służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych. Obejmuje on:

 • parametry docelowe skuteczności działania obowiązujące na obszarze całej UE i odnoszące się do kluczowych obszarów w zakresie bezpieczeństwa, środowiska, przepustowości i efektywności kosztowej;
 • plany krajowe lub dotyczące funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej* zapewniające zgodność z parametrami docelowymi obowiązującymi na obszarze całej UE;
 • okresową ocenę, monitorowanie i porównywanie skuteczności działania służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych.

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/317 ustanowiono zasady dotyczące funkcjonowania systemu skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych, jak również zasady dotyczące systemu opłat, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 550/2004 w sprawie służb żeglugi powietrznej – zobacz streszczenie.

Środki bezpieczeństwa

Rozporządzenie nie wyklucza stosowania przez państwa UE środków niezbędnych do zagwarantowania bezpieczeństwa i interesów polityki obronnej.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 20 kwietnia 2004 r.

KONTEKST

Pierwszy pakiet przepisów dotyczących „jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej” składa się z rozporządzenia ramowego uzupełnionego trzema rozporządzeniami technicznymi w sprawie zapewniania służb nawigacji lotniczej (rozporządzenie (WE) nr 550/2004), organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej (rozporządzenie (WE) nr 551/2004) i interoperacyjności europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym (ta kwestia jest obecnie regulowana rozporządzeniem (UE) 2018/1139 lub innymi powiązanymi rozporządzeniami delegowanymi bądź wykonawczymi, które uchyliły i zastąpiły rozporządzenie (WE) nr 552/2004). Te rozporządzenia zostały opracowane w szczególności w celu poprawy oraz wzmocnienia bezpieczeństwa, a także reorganizacji przestrzeni powietrznej na podstawie ruchu, a nie granic państwowych.

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej: blok przestrzeni powietrznej bazujący na wymogach operacyjnych, a nie na granicach państwowych, w ramach którego służby żeglugi powietrznej i służby powiązane są ukierunkowane na zapewnianie jak największej wydajności, a także zoptymalizowane z myślą o ustanowieniu, w każdym funkcjonalnym bloku przestrzeni powietrznej, ściślejszej współpracy między instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej lub, w stosownych przypadkach, wprowadzeniu zintegrowanej instytucji.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie ramowe) (Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 1–9)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 549/2004 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/903 z dnia 29 maja 2019 r. ustanawiająca ogólnounijne docelowe parametry skuteczności działania sieci zarządzania ruchem lotniczym na trzeci okres odniesienia rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r. (Dz.U. L 144 z 3.6.2019, s. 49–55)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/317 z dnia 11 lutego 2019 r. ustanawiające system skuteczności działania i opłat w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz uchylające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 390/2013 i (UE) nr 391/2013 (Dz.U. L 56 z 25.2.2019, s. 1–67)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1–122)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/259 z dnia 13 lutego 2017 r. dotycząca niektórych zmienionych parametrów docelowych skuteczności działania oraz odpowiednich środków zawartych w planach krajowych lub dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej, przedłożonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, które nie są właściwe w stosunku do ogólnounijnych docelowych parametrów skuteczności działania na drugi okres odniesienia, i określająca obowiązki dotyczące środków naprawczych (Dz.U. L 38 z 15.2.2017, s. 76–85)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/348 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca zgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej, przedłożonych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 549/2004, z ustalonymi na drugi okres odniesienia parametrami docelowymi skuteczności działania obowiązującymi na obszarze całej Unii (Dz.U. L 60 z 4.3.2015, s. 55–67)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/132/UE z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiająca ogólnounijne docelowe parametry skuteczności działania dla sieci zarządzania ruchem lotniczym oraz progi alarmowe na drugi okres odniesienia obejmujący lata 2015–2019 (Dz.U. L 71 z 12.3.2014, s. 20–23)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 409/2013 z dnia 3 maja 2013 r. w sprawie definicji wspólnych projektów, ustanowienia systemu zarządzania i określenia zachęt wspierających wdrożenie europejskiego centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym (Dz.U. L 123 z 4.5.2013, s. 1–7)

Rozporządzenie (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie w sprawie przestrzeni powietrznej) (Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 20–25)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb nawigacji lotniczej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie w sprawie zapewniania służb) (Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 10–19)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 08.05.2020

Top