EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europejska Agencja Kolejowa

This summary has been archived and will not be updated. See 'Agencja Kolejowa Unii Europejskiej — zapewnienie bezpiecznego i interoperacyjnego obszaru kolejowego' for an updated information about the subject.

Europejska Agencja Kolejowa

Europejska Agencja Kolejowa stanowi element napędowy polityki modernizacji sektora kolejowego w Europie. Fakt istnienia w dwudziestu ośmiu państwach członkowskich niekompatybilnych ze sobą reguł technicznych i zasad bezpieczeństwa narodowego znacznie ogranicza rozwój sektora kolejowego. Zadaniem agencji jest stopniowe zbliżanie tych reguł technicznych oraz tworzenie wspólnych metod i celów w zakresie bezpieczeństwa dla całości europejskiego systemu kolejowego.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 881/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Stopniowe ustanawianie europejskiego obszaru kolejowego bez granic wymaga podjęcia przez Unię działań w zakresie uregulowań technicznych dla kolei, uwzględniając zarówno aspekty techniczne, jak i aspekty bezpieczeństwa. Równoczesna realizacja celów bezpieczeństwa i interoperacyjności wymaga intensywnej pracy technicznej, prowadzonej przez wyspecjalizowaną organizację: Europejską Agencję Kolejową (ERA), nazywaną dalej Agencją.

Europejska Agencja Kolejowa ma więc do wypełnienia następujące zadania:

 • wzmocnienie bezpieczeństwa europejskiego systemu kolei,
 • poprawę swojego poziomu interoperacyjności,
 • wkład w utworzenie europejskiego systemu wydawania świadectw za utrzymanie pojazdów,
 • wkład we wdrożenie jednolitego systemu szkoleń i uznawania kompetencji maszynistów kolejowych.

Bezpieczeństwo systemu kolei

Agencja ma zapewniać techniczne wsparcie niezbędne do wdrażania dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych. Głównymi zadaniami jej przypisanymi są:

 • przygotowywanie i sugerowanie wspólnych metod i wskaźników oraz coroczne weryfikowanie, czy cele bezpieczeństwa są realizowane przez państwa członkowskie,
 • uzyskiwanie pomocy od podlegających jej zespołów ekspertów w sektorze,
 • przeprowadzanie konsultacji z partnerami społecznymi i organizacjami reprezentującymi klientów przewozów towarowych i pasażerów na szczeblu europejskim,
 • zapewnianie ciągłej kontroli wydajności bezpieczeństwa,
 • sporządzanie publicznego sprawozdania w odstępach dwuletnich,
 • prowadzenie bazy danych dotyczącej bezpieczeństwa kolei,
 • zapewnienie połączenia w sieć i współpracy władz krajowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kolejowe i organów badawczych w celu ułatwienia wymiany doświadczeń i rozwoju wspólnej kultury bezpieczeństwa kolejowego.

Interoperacyjność systemu kolejowego

Interoperacyjność europejskiego systemu kolejowego ma na celu wypracowanie kompatybilności różnych krajowych systemów kolejowych działających w państwach członkowskich poprzez usunięcie bądź zmniejszenie barier technicznych.

W celu poprawy swojego poziomu interoperacyjności, Agencja organizuje prace służące utworzeniu i uaktualnianiu specyfikacji technicznych dotyczących interoperacyjności (TSI), a także kieruje nimi. Specyfikacje techniczne dotyczące interoperacyjności mają spełniać podstawowe wymogi zawarte w dyrektywie2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. Oprócz tego Agencja publikuje co dwa lata sprawozdanie o postępach zrealizowanych w dziedzinie interoperacyjności.

Konserwacja taboru

Ważnym elementem bezpieczeństwa kolejowego jest konserwacja taboru. Dlatego też Agencja odpowiada za sformułowanie zaleceń zwłaszcza w zakresie systemu wydawania świadectw dla podmiotów odpowiedzialnych za konserwację wagonów i innych elementów taboru kolejowego.

Agencja ma również obowiązek sporządzać sprawozdanie dotyczące wdrażania systemu wydawania świadectw.

Personel kolejowy

Szkolenie i kompetencje maszynistów kolejowych są ważnym elementem bezpieczeństwa i interoperacyjności europejskiego systemu kolejowego. Misja Agencji polega na dążeniu do zharmonizowania kompetencji zawodowych maszynistów kolejowych, w ramach dyrektywy 2007/59/WE w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty.

Agencja powinna w szczególności współpracować z kompetentnymi władzami w celu zapewniania interoperacyjności rejestrów licencji i zaświadczeń wydawanych maszynistom, przeprowadzania oceny ewolucji procesu przyznawania im uprawnień i sporządzania sprawozdań dotyczących możliwych do wprowadzenia poprawek.

Organizacja

Agencja składa się z Rady Administracyjnej, której posiedzenia są zwoływane co najmniej dwa razy do roku. Zadaniem Rady jest w szczególności przyjmowanie rocznego programu prac Agencji oraz generalnego raportu Agencji. W skład Rady Administracyjnej wchodzą przedstawiciele każdego państwa członkowskiego, Komisji i sześciu kategorii zawodowych sektora, tj.: przedsiębiorstw kolejowych, zarządców infrastruktury, przemysłu kolejowego, związków zawodowych, pasażerów i klientów przewozów towarowych.

Oprócz tego Agencją kieruje dyrektor wykonawczy powoływany przez Radę Administracyjną. Zadaniem dyrektora jest w szczególności przygotowywanie i wdrażanie programu prac. Dodatkowo jest on odpowiedzialny za zarządzanie budżetem Agencji.

Agencja nie posiada uprawnień decyzyjnych jako takich, ale może składać opinie, zalecenia i wnioski na ręce Komisji. Jest organem niezależnym, ale ściśle współpracuje z ekspertami w tej dziedzinie.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Transpozycja przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004

1.5.2004

-

Dz.U. L 164 z 30.4.2004

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1335/2008

1.1.2009

-

Dz.U. L 354 z 31.12.2008

AKTY POWIĄZANE

2014/89/UE : Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie projektu pilotażowego mającego na celu wykonanie obowiązków w zakresie współpracy administracyjnej określonych w dyrektywie 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady za pomocą systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym[Dz.U. L 4 z 15.2.2014].

Agencja jest odpowiedzialna za monitorowanie projektu pilotażowego w zakresie stosowania systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), w celu usprawnienia wymiany informacji między krajowymi rejestrami licencji i świadectw maszynistów. Odpowiada także za składanie sprawozdań w sprawie funkcjonowania aplikacji pilotażowej, na podstawie których Komisja ocenia wyniki projektu.

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2014

Top