EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa Rady 93/109/WE – szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie UE, którego nie są obywatelami

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Ustanawia ona szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli UE mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Kryteria, które muszą zostać spełnione

Dyrektywa ta określa warunki, jakie obywatel innego państwa UE musi spełniać, by móc głosować lub kandydować w państwie miejsca zamieszkania. Dana osoba musi:

  • być obywatelem UE,
  • mieć miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego, w którym zamierza wykonać prawo głosowania lub kandydowania,
  • spełniać te same warunki, co obywatele danego państwa UE, którzy wyrażają chęć głosowania lub kandydowania w wyborach (zasada równego traktowania wyborców będących obywatelami danego państwa UE oraz wyborców niebędących jego obywatelami).

Uproszczone procedury składania wniosków o kandydowanie w wyborach

Dyrektywa została zmieniona w 2013 r. tak, aby uprościć procedury dotyczące składania wniosków przez kandydatów w kraju zamieszkania, którego nie są obywatelami. Przed tą zmianą każdy obywatel UE znajdujący się w takiej sytuacji musiał przedstawić zaświadczenie z kraju, którego był obywatelem, stwierdzające, że nie pozbawiono go prawa kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w tym kraju. Od 2014 r. obywatel UE składający wniosek o kandydowanie w wyborach zamiast zaświadczenia może przedstawić oświadczenie. Organy administracyjne państwa UE, na którego terytorium dany kandydat mieszka, współpracują z krajem, którego jest obywatelem, w celu zweryfikowania ważności przedstawionego oświadczenia. Aby zapewnić efektywną komunikację, państwa UE mają obowiązek wyznaczenia jednego punktu kontaktowego odpowiedzialnego za przekazywanie informacji dotyczących kandydatów.

Wykonanie prawa głosowania i kandydowania

Obywatele UE mogą wykonać prawo głosowania lub kandydowania zarówno w państwie UE miejsca zamieszkania, jak i w państwie miejsca pochodzenia. Żaden obywatel nie ma prawa głosowania lub kandydowania w danych wyborach w więcej niż jednym państwie UE.

Wpis na listę wyborczą

Wyborca wpisywany jest na listę wyborców w kraju zamieszkania, pod warunkiem że przed dniem wyborów złoży odpowiedni wniosek. W państwach UE, w których obywatele mają prawny obowiązek brać udział w głosowaniu, wyborcy niebędący obywatelami tego państwa, którzy złożyli wniosek o wpisanie na listę wyborczą, podlegają temu samemu obowiązkowi.

Wyborca niebędący obywatelem państwa, w którym chce zostać wpisany na listę wyborczą, ma obowiązek przedłożyć takie same dokumenty, co wyborca będący obywatelem tego państwa. Ponadto zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe informacje w postaci formalnego oświadczenia.

Środki prawne

W przypadku odmowy wpisania na listę wyborców lub odrzucenia wniosku o kandydowanie w wyborach osoba zainteresowana niebędąca obywatelem danego państwa jest uprawniona do korzystania ze środków prawnych dostępnych dla wyborców będących obywatelami tego państwa.

Przepisy krajowe dotyczące obywateli mieszkających poza swoim krajem

Przepisy dyrektywy 93/109/WE nie mogą naruszać przepisów państw członkowskich dotyczących prawa głosowania i kandydowania w wyborach ich obywateli, mających miejsce zamieszkania poza ich terytorium wyborczym.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 30 grudnia 1993 r. Dyrektywa miała zostać włączona do porządku krajowego państw UE do 1 lutego 1994 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami (Dz.U. L 329 z 30.12.1993, s. 34–38)

Kolejne zmiany dyrektywy 93/109/UE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 15.12.2017

Top