EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Przepisy w sprawie zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi

This summary has been archived and will not be updated. See 'Zamówienia publiczne - ustanowienie przejrzystych zasad podstawowych' for an updated information about the subject.

Przepisy w sprawie zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi

Niniejszy akt prawny ma na celu zapewnienie otwartego rynku dla zamówień publicznych, jak również uczciwego stosowania zasad udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

STRESZCZENIE

Dyrektywa 2004/18/WE ustala zasady Unii Europejskiej (UE) odnoszące się do udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Ma ona na celu zapewnienie, że proces udzielania zamówień publicznych jest uczciwy i otwarty na oferentów z całej UE.

Zakres

Dyrektywa obejmuje większość zamówień z wyłączeniem zamówień na usługi użyteczności publicznej (wodę, transport, energię i usługi pocztowe), usługi telekomunikacyjne, koncesje na usługi (takie jak prowadzenie istniejącego parkingu samochodowego) i określone zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

4 rodzaje procedur

 • otwarte: każdy może złożyć ofertę,
 • ograniczone: o udział ubiegać się może każdy wykonawca, ale instytucja zamawiająca decyduje, którzy wykonawcy mogą składać oferty,
 • negocjacyjne: instytucje zamawiające negocjują warunki zamówienia,
 • w przypadku skomplikowanych zamówień, gdy podmiot zamawiający omawia wymagania rozwiązania z kandydatami dopuszczonymi do procedury ( zwane „dialogiem konkurencyjnym”).

Przejrzystość

Przejrzystość należy zapewnić poprzez zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Dzienniku Urzędowym UE i w bazie danych TED, jak również na poziomie krajowym. Wszystkie ogłoszenia muszą zawierać określone informacje, tak by nie faworyzowały żadnego z oferentów. Są to następujące informacje:

 • termin składania oferty,
 • język(i) oferty,
 • kryteria udzielania zamówienia i ich waga,
 • certyfikaty/dokumenty, które należy załączyć do oferty w celu umożliwienia oceny zdolności kandydata do wykonania zamówienia.

Udzielanie zamówień

Zamówienia są udzielane na podstawie niniejszych kryteriów:

 • oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (na podstawie takich kryteriów, jak jakość, cena, wartość techniczna, usługi posprzedażowe); lub
 • najniższa cena.

Progi

Wszystkie zamówienia publiczne przekraczające kwotę określonego progu zostaną pokryte. Progi są ustalane co 2 lata.

Na dzień 1 stycznia 2014 r. główne progi dla zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (UE) nr 1336/2013 są następujące:

Centralne organy rządowe

 • zamówienia na roboty budowlane, koncesje na roboty budowlane, zamówienia subsydiowane: 5 186 000 EUR.
 • wszystkie konkursy na projekt (np. na plany architektoniczne), wszystkie zamówienia na usługi dotowane przez instytucje zamawiające i wszystkie zamówienia na usługi wymienione w załączniku II A (z wyjątkiem usług badawczo-rozwojowych oraz niektórych usług telekomunikacyjnych) : 134 000 EUR.
 • wszystkie zamówienia dotyczące usług wymienionych w załączniku II B, niektórych usług telekomunikacyjnych oraz usług badawczo-rozwojowych; wszystkie konkursy dotyczące tych usług oraz wszystkie usługi subsydiowane: 207 000 EUR.
 • wszystkie zamówienia na dostawy udzielane przez centralne organy rządowe niedziałające w dziedzinie obronności: 134 000 EUR.

Zamówienia na dostawy udzielane przez instytucje zamawiające działające w dziedzinie obronności: (i) produktów wymienionych w załączniku V: 134 000 EUR; (ii) innych produktów: 207 000 EUR.

Sub-centralne instytucje zamawiające

 • zamówienia na roboty budowlane, koncesje na roboty budowlane, zamówienia subsydiowane: 5 186 000 EUR.
 • wszystkie zamówienia na usługi, wszystkie konkursy na projektowanie, zamówienia na usługi subsydiowane, wszystkie umowy na dostawy: 207 000 EUR.

Dyrektywa 2004/18/WE pozostaje w mocy do dnia 18.4.2016 r., w którym wchodzi w życie zastępująca ją nowa dyrektywa (dyrektywa 2014/24/UE).

AKT

Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. L 134, z 30.4.2004, s. 114–240)

Kolejne zmiany i poprawki dyrektywy 2004/18/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejsza wersja skonsolidowana służy jedynie jako odniesienie.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 94 z 30.4.2004, s. 1–113)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65–242)

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2015

Top