Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Udzielanie zamówień publicznych i koncesji: procedury odwoławcze

Go to the summaries’ table of contents

Udzielanie zamówień publicznych i koncesji: procedury odwoławcze

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa Rady 89/665/EWG w sprawie stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Dyrektywa wymaga od krajów UE zapewnienia, że przy udzielaniu zamówień publicznych i koncesji, a także w przypadku wstępnych decyzji proceduralnych w tym kontekście, procedury odwoławcze będą stosowane w sposób szybki i skuteczny, w przypadku gdy decyzje o udzieleniu zamówień naruszają przepisy UE dotyczące zamówień publicznych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Dyrektywa 89/665/EWG ma zastosowanie do zamówień publicznych i koncesji wchodzących w zakres odpowiednich przepisów materialnych (tj. przepisów określających prawa i obowiązki). Dyrektywa 2014/23/UE i dyrektywa 2014/24/UE zastępują dyrektywę 2004/18/WE z 18 kwietnia 2016 r.
  • Kraje UE zapewniają, że procedury odwoławcze są dostępne co najmniej dla każdej osoby, która ma lub miała interes w uzyskaniu danego zamówienia i która została poszkodowana lub jest zagrożona poszkodowaniem w wyniku domniemanego naruszenia.
  • Dyrektywa 89/665/EWG dopuszcza działania, które mogą być podejmowane przed podpisaniem umowy (przedumowne środki odwoławcze ) i po podpisaniu umowy (poumowne środki odwoławcze).
    • Przedumowne środki odwoławcze mają na celu korygowanie naruszania przepisów dotyczących zamówień publicznych w toku postępowania przetargowego oraz zawsze zanim umowa staje się skuteczna. Obejmują one prawo do zastosowania środków tymczasowych, obowiązkowy okres zawieszenia oraz wymóg wstrzymania procedury udzielania zamówienia na czas rozpatrywania środków odwoławczych w celu zapobieżenia udzieleniu zamówienia.
    • Poumowne środki odwoławcze mają na celu uznanie istniejącej umowy za nieskuteczną i/lub zapewnienie rekompensaty (głównie odszkodowania) stronom poszkodowanym po przyznaniu danego zamówienia.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 3 stycznia 1990 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 21 grudnia 1991 r.

KONTEKST

  • Dyrektywa 89/665/EWG została gruntownie zmieniona dyrektywą 2007/66/WE. Dyrektywa 2014/23/UE wprowadziła dalsze zmiany, przede wszystkim mające na celu rozszerzenie zakresu dyrektywy 89/665/EWG w odniesieniu do koncesji zgodnie z dyrektywą 2014/23/UE i uaktualnienie przepisów prawa materialnego odnoszących się do zamówień publicznych ustanowionych w dyrektywie 2014/24/UE.
  • Dyrektywa 92/13/EWG jest odpowiednikiem dyrektywy 89/665/EWG w sprawie zamówień publicznych w sektorze przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Została ona gruntownie zmieniona dyrektywą 2007/66/WE. Dyrektywa 2014/23/UE wprowadziła dalsze zmiany na potrzeby dyrektywy 2014/25/UE.

AKT

Dyrektywa Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 33–35)

Kolejne zmiany do dyrektywy 89/665/WE zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany (który uwzględnia jedynie późniejsze zmiany i obejmuje dyrektywę 2007/66/WE) ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji. (Dz.U. L 76 z 23.3.1992, s. 14–20). Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1–64). Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65–242). Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 08.03.2016

Top