Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Bezpieczeństwo produktów: przepisy ogólne

Go to the summaries’ table of contents

Bezpieczeństwo produktów: przepisy ogólne

Unia Europejska pragnie zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa konsumentom kupującym towary dopuszczone do obrotu w Europie.

AKT

Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

STRESZCZENIE

Unia Europejska pragnie zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa konsumentom kupującym towary dopuszczone do obrotu w Europie.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Wymaga od przedsiębiorstw zapewnienia, że towary dopuszczone do obrotu są bezpieczne oraz podjęcia działań naprawczych, w przypadku gdy okaże się, że jest inaczej.

Wprowadza unijny system szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych*. Dzięki temu organy krajowe mogą niezwłocznie informować o wszelkich środkach podjętych w celu wycofania takich produktów z obrotu.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Produkty wprowadzane na unijny rynek muszą być bezpieczne.
 • Powinny zawierać informacje, które umożliwiają ich identyfikację, np. nazwę producenta i odniesienie do produktu. Tam, gdzie jest to konieczne, aby produkty były używane w sposób bezpieczny, produkty powinny zawierać ostrzeżenia i informacje o wszelkich zagrożeniach, które ze sobą niosą.
 • Produkt uważany jest za bezpieczny, jeżeli spełnia szczególne wymogi krajowe lub normy unijne. Jeżeli takie wymogi lub normy nie istnieją, ocena bezpieczeństwa powinna opierać się na:
  • wytycznych Komisji,
  • najlepszych praktykach w danym sektorze,
  • poziomie wykonania i zastosowanej technologii,
  • możliwych oczekiwaniach konsumentów.
 • Krajowe organy egzekwowania prawa mają prawo monitorować bezpieczeństwo produktów i podejmować odpowiednie działania przeciwko artykułom niebezpiecznym.
 • Zarządzany przez Komisję system szybkiej wymiany informacji daje organom krajowym możliwość szybkiego ostrzegania swoich odpowiedników o produktach stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Istnieją też oddzielne systemy dotyczące żywności, wyrobów farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych.
 • Korzystając z systemu szybkiego ostrzegania, organy krajowe powinny przedstawić informacje identyfikujące dany artykuł i jego dostępność w innych częściach Europy, szczegóły dotyczące zagrożeń, jakie ze sobą niesie, oraz wszelkie działania podjęte w celu ochrony społeczeństwa.
 • Komisja może podjąć pilne działania na skalę ogólnoeuropejską trwające do jednego roku (z możliwym przedłużeniem), jeżeli konkretny produkt stanowi poważne zagrożenie.
 • Przepisy te nie dotyczą antyków ani artykułów wymagających naprawy lub renowacji.

OD KIEDY OBOWIĄZUJE DYREKTYWA?

Dyrektywa weszła w życie 15 stycznia 2002 r.

KLUCZOWE POJĘCIA

* Produkt: dowolny nowy, używany lub odnowiony artykuł przeznaczony do wprowadzenia do obrotu lub wobec którego istnieje prawdopodobieństwo, że będzie używany przez konsumentów.

Więcej informacji można znaleźć w dyrektywie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2001/95/WE

15.1.2002

15.1.2004

Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4-17

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Transpozycja przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 765/2008

1.1.2010

-

Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30-47

Rozporządzenie (WE) nr 596/2009

7.8.2009

-

Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 14-92

AKTY POWIĄZANE

2010/15/UE: Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2009 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące zarządzania wspólnotowym systemem szybkiej informacji „RAPEX” utworzonym na mocy art. 12 oraz procedurą zgłoszeniową ustanowioną na mocy art. 11 dyrektywy 2001/95/WE (dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów) (Dz.U. L 22, 26.1.2010, s. 1-64)

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz.U. C 38 z 17.2.2009, s. 11-14)

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wdrażania dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów(COM(2008) 905 wersjaostateczna z 14.1.2009)

Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych, uchylające dyrektywę Rady 87/357/EWG oraz dyrektywę 2001/95/WE (COM(2013) 78 final z 13.2.2013)

Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadzoru rynku w odniesieniu do produktów, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 1999/5/WE, 2000/9/WE, 2000/14/WE, 2001/95/WE, 2004/108/WE, 2006/42/WE, 2006/95/WE, 2007/23/WE, 2008/57/WE, 2009/48/WE, 2009/105/WE, 2009/142/EC, 2011/65/UE, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, (WE) nr 764/2008 i (WE) nr 765/2008 (COM(2013) 75 final z 13.2.2013)

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2015

Top