EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Poważne awarie związane z niebezpiecznymi chemikaliami

Poważne awarie związane z niebezpiecznymi chemikaliami

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Ma ona na celu kontrolę niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi, w szczególności chemikaliami.

Niniejsza dyrektywa, zwana także Seveso-III, zmieniła poprzednią dyrektywę Seveso-II (dyrektywa 96/82/WE), która — w obliczu wniosków wyciągniętych z awarii w Bhopalu, Tuluzie i Enschede — zmieniła pierwotną dyrektywę Seveso (dyrektywa 82/501/EWG), po tym jak katastrofalna awaria we włoskiej miejscowości Seveso w 1976 r. spowodowała przyjęcia prawa w zakresie zapobiegania takim awariom i ich kontroli.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Ustawodawstwo zmieniono, aby dać społeczeństwu większe prawa. Zapewnia ono lepszy dostęp do informacji o ryzyku wynikającym z bliskości instalacji przemysłowych oraz o sposobach zachowania się w przypadku awarii.

Powyższe informacje, w tym o sposobie ogłaszania alarmów oraz o zasadach postępowania ludności, muszą być udostępniane za pośrednictwem Internetu.

Co się zmieniło?

Nowe przepisy dotyczą około 12 000 obiektów przemysłowych w całej UE, w których wykorzystywane lub składowane są chemikalia oraz produkty ropopochodne lub w których prowadzone jest uszlachetnianie metali.

Każdy kraj UE musi zapewnić wdrożenie środków w celu usuwania skutków awarii na terenach wokół instalacji przemysłowych, gdzie przechowywane są znaczne ilości niebezpiecznych substancji.

Przedsiębiorstwa, na których terenie znajdują się te substancje w ilościach przekraczających określony poziom, muszą:

  • regularnie informować osoby potencjalnie narażone na skutki awarii,
  • udostępniać raporty o bezpieczeństwie,
  • ustanowić system zarządzania bezpieczeństwem,
  • sporządzić wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy.

Oprócz tego nowe przepisy:

  • zaostrzają procedury konsultacji społecznych dotyczących projektów, planów i programów odnoszących się do objętych nimi zakładów;
  • wprowadzają zmiany w zakresie prawa dotyczącego planowania i zagospodarowania przestrzennego , zapewniające lokalizację nowych zakładów w bezpiecznej odległości od istniejących;
  • dają dostęp do wymiaru sprawiedliwości osobom, którym nie zapewniono odpowiednich informacji lub udziału w procesie decyzyjnym;
  • wprowadzają surowsze normy kontroli instalacji, aby zapewnić skuteczne wdrażanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

Powody aktualizacji

Najnowsze ustawodawstwo uwzględnia pewne zmiany techniczne w europejskiej i międzynarodowej klasyfikacji chemikaliów.

Kontekst

Biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom industrializacji w UE, dyrektywa Seveso przyczyniła się do osiągnięcia niskiej częstotliwości poważnych awarii. Dyrektywa jest powszechnie uważana za punkt odniesienia dla polityk dotyczących awarii przemysłowych i funkcjonuje jako wzór dla prawodawstwa w wielu krajach na całym świecie.

Więcej informacji:

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od dnia 13 sierpnia 2012 r. Kraje UE mają obowiązek stosować nowe przepisy od dnia 1 czerwca 2015 r.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 1–37)

DOKUMENT POWIĄZANY

Sprawozdanie Komisji dotyczące stosowania w państwach członkowskich dyrektywy 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi w okresie 2012–2014 (COM(2017) 665 final z 16 listopada 2017 r.)

Ostatnia aktualizacja: 04.06.2018

Top