EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Etykietowanie obuwia

Etykietowanie obuwia i jego części składowych zapewnia konsumentom informacje umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zakupu. Pomaga ono też chronić branżę przed nieuczciwą konkurencją i usprawnia funkcjonowanie rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej (UE).

AKT

Dyrektywa 94/11/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do etykietowania materiałów używanych w głównych częściach składowych obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom.

STRESZCZENIE

Etykietowanie obuwia i jego części składowych zapewnia konsumentom informacje umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zakupu. Pomaga ono też chronić branżę przed nieuczciwą konkurencją i usprawnia funkcjonowanie rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej (UE).

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Określa ona zasady dotyczące etykietowania obuwia:

 • zawartość i formę etykiety;
 • odpowiedzialność za etykietowanie.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Jedynie materiały pokrywające 80% lub więcej powierzchni przyszwy, podbicia i wkładek do butów oraz przynajmniej 80% lub więcej objętości zewnętrznej podeszwy muszą być etykietowane. Jeśli żaden z materiałów nie stanowi 80%, na etykiecie należy podać informacje o dwóch głównych materiałach.
 • Etykiety muszą zawierać informacje na temat trzech części składowych obuwia:
  • przyszwy;
  • podbicia i wkładek do butów;
  • zewnętrznej podeszwy.
 • Etykieta może przyjmować formę pisemną lub piktogramu.
 • Etykiety muszą być widoczne, umieszczone w sposób trwały i łatwo dostępne.
 • Etykieta powinna być:
  • nadrukowana lub wytłoczona na obuwiu; lub
  • umieszczona na obuwiu, np. w formie etykiety samoprzylepnej; lub
  • przymocowana, np. za pomocą zatrzasku lub sznurka.
 • Etykieta musi się pojawić przynajmniej na jednym z pary butów, kozaków itd.
 • Unijni producenci odpowiadają za dołączanie etykiety oraz za rzetelność informacji w niej zawartych, w przypadku importowanego obuwia osobą odpowiedzialną jest osoba wprowadzająca obuwie po raz pierwszy na rynek UE. Sprzedawca zobowiązany jest zapewnić, że sprzedawane przez niego obuwie posiada właściwą etykietę.
 • W załącznikach określono:
  • definicje (np. przyszywa, podeszwa itp.) i odpowiadające im piktogramy lub pisemne wskazówki dotyczące określonej części obuwia (załącznik I);
  • przykłady obuwia objętego dyrektywą zawarte są w załączniku II. Dyrektywa nie ma, na przykład, zastosowania do obuwia wykorzystywanego na potrzeby ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Takiego typu obuwie objęte jest unijnymi przepisami dotyczącymi środków ochrony indywidualnej.

Istnieje też unijne dobrowolne oznakowanie ekologiczne dla obuwia. Oznakowanie to pomaga konsumentom w identyfikacji obuwia, którego cykl życia (produkcja, użytkowanie i utylizacja) ma niewielki wpływ na środowisko.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 94/11/WE

9.5.1994

23.9.1995

Dz.U. L 100 z 19.4.1994, s. 37-41

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2006/96/WE

1.1.2007

1.1.2007

Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 81-106

Dyrektywa 2013/15/UE

1.7.2013

1.7.2013

Dz.U. L 158 z 10.6.2013, s. 172-183

Kolejne zmiany do dyrektywy 94/11/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych.

Ostatnia aktualizacja: 19.08.2015

Top