EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Składowanie odpadów

Składowanie odpadów

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów

JAKI JEST CEL DYREKTYWY?

 • Dyrektywa ma na celu zapobieganie wszelkiemu negatywnemu wpływowi składowania odpadów na wody powierzchniowe, wody gruntowe, glebę, powietrze oraz zdrowie ludzkie lub ograniczanie takiego wpływu.
 • Cel ten osiąga się poprzez wprowadzenie surowych wymogów technicznych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Składowiska odpadów dzielą się na trzy kategorie:
  • składowiska odpadów niebezpiecznych;
  • składowiska odpadów innych niż odpady niebezpieczne; oraz
  • składowiska odpadów obojętnych (odpadów, które nie ulegną rozkładowi ani spaleniu, takich jak żwir, piasek czy kamień).
 • Państwa członkowskie muszą wprowadzić krajowe strategie w celu stopniowego ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji, które trafiają na składowiska odpadów.
 • Wysypiska mogą nie przyjmować zużytych opon lub odpadów w formie płynnej, odpadów łatwopalnych, wybuchowych lub korodujących lub odpadów ze szpitali oraz gabinetów medycznych i weterynaryjnych.
 • Tylko odpady poddane obróbce mogą być składowane.
 • Odpady komunalne mogą być kierowane na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne.
 • Organy krajowe muszą zapewnić, aby ceny za usuwanie odpadów naliczane przez podmioty zajmujące się składowiskiem pokrywały wszelkie koszty związane z usuwaniem odpadów, od otwarcia po ostateczne zamknięcie składowiska.
 • Podmioty zajmujące się składowiskiem muszą ubiegać się o zezwolenie i dostarczyć następujące informacje:
  • tożsamość wnioskodawcy oraz podmiotu zajmującego się składowiskiem, gdy są to różne podmioty;
  • opis typów i ilości odpadów przeznaczonych do składowania;
  • pojemność i opis składowiska, w tym plan działania, nadzoru i kontroli;
  • sposoby zapobiegania zanieczyszczeniu i jego ograniczania; oraz
  • szczegóły dotyczące procedur zamknięcia i poeksploatacyjnego nadzoru.
 • W 2014 r. przyjęto dyrektywę zmieniającą 2014/52/UE w celu podniesienia jakości procedury dotyczącej oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia na środowisko określone w dyrektywie 2011/92/UE (zob. streszczenie dokumentu). Było to konieczne, aby zapewnić spójność i synergię z innymi obszarami prawa Unii i unijnych strategii politycznych.
 • W decyzji 2003/33/WE określono kryteria i procedury akceptacji składowania odpadów.

Dyrektywa zmieniająca (UE) 2018/850

 • Dyrektywa (UE) 2018/850 zmienia dyrektywę 1999/31/WE, aby zagwarantować przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
 • W ramach dyrektywy (UE) 2018/850:
  • od 2030 r. wprowadza się ograniczenia w zakresie składowania wszystkich odpadów nadających się do recyklingu lub innego odzysku materiałów lub energii;
  • dąży się do ograniczenia ilości składowanych odpadów komunalnych do 10% przed 2035 r.;
  • wprowadza się zasady obliczania stopnia osiągnięcia celów w odniesieniu do odpadów komunalnych oraz zobowiązuje się państwa członkowskie do wprowadzenia skutecznego systemu kontroli jakości i możliwości śledzenia składowanych odpadów komunalnych;
  • zobowiązuje się Komisję Europejską, wraz z Europejską Agencją Środowiska, do sporządzania sprawozdań wczesnego ostrzegania najpóźniej trzy lata przed każdym terminem w celu wykrycia uchybień w zakresie osiągania celów i podjęcia odpowiednich działań;
  • państwa członkowskie mogą wykorzystywać instrumenty ekonomiczne i inne środki w celu zachęcenia do stosowania hierarchii postępowania z odpadami* wprowadzonej na mocy dyrektywy 2008/98/WE, dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (zob. streszczenie dokumentu).

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

 • Dyrektywa 1999/31/WE ma zastosowanie od dnia 16 lipca 1999 r., przy czym do porządku krajowego państw członkowskich miała zostać włączona do dnia 16 lipca 2001 r.
 • Dyrektywa zmieniająca (UE) 2018/850 miała zostać włączona do porządku krajowego państw członkowskich do dnia 5 lipca 2020 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Hierarchia postępowania z odpadami: pięciostopniowa hierarchia, zgodnie z którą najlepszym rozwiązaniem jest zapobieganie, następnie ponowne używanie, recykling i inne formy odzysku, a w ostateczności unieszkodliwianie odpadów.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1–19)

Kolejne zmiany dyrektywy 1999/31/WE zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1–21)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3–30)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Decyzja Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiająca kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 27–49)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 22.07.2020

Top