Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Organizmy zmodyfikowane genetycznie – możliwość śledzenia i etykietowanie

Organizmy zmodyfikowane genetycznie – możliwość śledzenia i etykietowanie

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z GMO

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy zapewniające, by produkty zawierające GMO* oraz żywność i pasza z nich pochodzące mogły być śledzone na wszystkich etapach łańcucha dystrybucji i produkcji.

Przepisy obejmują etykietowanie, monitorowanie szkodliwych skutków dla zdrowia i środowiska oraz możliwość ewentualnego wycofania produktów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Możliwość śledzenia

Możliwość śledzenia (możliwość śledzenia GMO i produktów produkowanych z GMO na wszystkich etapach łańcucha produkcji i dystrybucji) jest kluczowym elementem zapewniania konsumentom i branży spożywczej informacji i zabezpieczeń dotyczących żywności i pasz pochodzących z GMO. Pozwala to na dokonywanie świadomego wyboru w oparciu o dokładne etykietowanie.

Istnieją 3 główne wymogi dla sprzedawców:

  • informowanie nabywców z branży na piśmie o tym, że produkt zawiera GMO (lub zapewnienie deklaracji użycia dla produktów przeznaczonych do żywności lub paszy);
  • informowanie o niepowtarzalnych identyfikatorach przydzielonych do każdego GMO na mocy niniejszego rozporządzenia;
  • dla żywności i paszy – identyfikowanie każdego składnika wytworzonego z GMO, jeśli istnieje wykaz składników.

Informacje te są zapewniane na każdym etapie łańcucha produkcji i dystrybucji oraz przechowywane przez 5 lat.

Etykietowanie

Opakowanie dla konsumenta końcowego lub produkty opakowane zawierające GMO noszą oznaczenie: „Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie [nazwa organizmu(-ów)]”.

Inspekcje i kontrole

Kraje UE przeprowadzają inspekcje, kontrole wyrywkowe i badania w celu zapewnienia spełniania przepisów dotyczących etykietowania GMO.

Każdy kraj wprowadza także skuteczne kary za naruszenia. Produkty mogą być wycofane, jeśli wykazują nieprzewidziane szkodliwe skutki dla zdrowia i środowiska.

Władze krajowe otrzymują wytyczne techniczne od Komisji Europejskiej. Komisja prowadzi główny rejestr materiału referencyjnego GMO, który jest stosowany do wykrywania GMO dopuszczonych do obrotu w UE, a także zapewnia informacje na temat GMO niedopuszczonych do obrotu.

Wyłączenia

  • Produkt może zawierać ilości śladowe GMO (poniżej 0,9%), jeśli jest to nieuniknione technicznie.
  • Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do produktów leczniczych.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 7 listopada 2003 r.

KONTEKST

Więcej informacji można znaleźć na stronie Możliwość śledzenia i etykietowanie – przepisy UE.

KLUCZOWE POJĘCIE

*Organizmy zmodyfikowane genetycznie – rośliny lub zwierzęta, których struktura komórkowa i genetyczna została zmodyfikowana w celu uzyskania wyższych plonów lub zapewnienia odporności na choroby.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 24–28)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowanyma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG (Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1–39). Zob. tekst skonsolidowany.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: w sprawie przeglądu procesu decyzyjnego dotyczącego organizmów zmodyfikowanych genetycznie (COM(2015) 176 final z 22.4.2015)

Ostatnia aktualizacja: 18.04.2016

Top