EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Wydajne i bezpieczne kotły wody gorącej

Wydajne i bezpieczne kotły wody gorącej

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 92/42/EWG w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym

STRESZCZENIE

Kotły wody gorącej muszą spełniać unijne wymogi ekologicznego projektowania.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Niniejsza dyrektywa ustanawia wymogi wydajności energetycznej* dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywa ma zastosowanie do kotłów o mocy znamionowej nie mniejszej niż 4 kW i nie większej niż 400 kW, w szczególności do:

kotłów standardowych,

kotłów niskotemperaturowych,

kotłów kondensacyjnych.

Nie ma ona zastosowania do:

kotłów wodnych, które mogą być opalane różnymi paliwami, w tym także paliwami stałymi,

instalacji do ciągłego przygotowywania ciepłej wody,

kotłów przystosowanych do opalania paliwami, których własności znacznie odbiegają od zwykłych handlowych paliw ciekłych i gazowych,

kuchenek i urządzeń, które dostarczają gorącą wodę do celów centralnego ogrzewania i celów użytkowych, i które dodatkowo dostarczają ciepłą wodę użytkową,

urządzeń o mocy znamionowej mniejszej niż 6 kW, przeznaczonych wyłącznie do wytwarzania zapasu gorącej wody użytkowej,

kotłów produkowanych jednostkowo, tzn. kotłów produkowanych jednorazowo i w związku z tym nie będących częścią serii,

jednostek kogeneracji* (dyrektywa 2004/8/WE).

Normalizacja i oznakowanie CE

Wszystkie kotły wytwarzane zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi powinny spełniać zasadnicze wymogi ustanowione w niniejszej dyrektywie. Przed naniesieniem znaku zgodności CE przeprowadzana jest ocena przez:

instytucje wyznaczone przez kraje UE zgodnie z minimalnymi kryteriami oceny i komunikowane Komisji i pozostałym krajom UE, lub

przez producentów.

Ekoprojekt

Niniejsza dyrektywa stanowi jedno z działań realizacji dyrektywy ramowej 2009/125/WE dotyczącej ekoprojektu, ustanawiającej wymogi dla poszczególnych grup produktów. Dokument ten odrzuca możliwość wnioskowania przez kraje UE o określony system znaków dla kotłów, które są bardziej wydajne od standardowych kotłów. Poszczególne sektory przemysłu mogą także zawierać dobrowolne umowy w celu ograniczania zużycia energii wytwarzanych przez nie produktów. Komisja formalnie zatwierdza takie umowy i kontroluje ich realizację.

Unijna dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej ustanawia obowiązkowe cele dla krajów UE na drodze do osiągnięcia celu 20% efektywności energetycznej do 2020 r. W ramach tej polityki w 2013 r. opublikowano serię rozporządzeń dotyczących efektywności energetycznej dotyczących kotłów. Ustanawiają one minimalne normy i plan znakowania energetycznego.

Rozporządzenie (UE) nr 813/2013, zmieniające dyrektywę 92/42/EWG, ustanawia wymogi ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń* i ogrzewaczy wielofunkcyjnych*, które nie są zasilane biomasą, i których moc znamionowa nie przekracza 400 kW.

KLUCZOWE POJĘCIA

* Efektywność energetyczna: zużywanie mniejszej ilości energii dla zapewnienia tego samego efektu, tzn. mniej energii grzewczej do utrzymania tej samej temperatury.

* Kogeneracja: równoczesne wytwarzanie energii cieplnej i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu.

* Ogrzewacz pomieszczeń: urządzenie wyposażone w jedno lub więcej źródeł ciepła, które doprowadza ciepło do wodnych systemów centralnego ogrzewania stosowanych do ogrzewania pomieszczeń.

* Ogrzewacz wielofunkcyjny: wielofunkcyjny ogrzewacz pomieszczeń mogący także zapewniać ciepłą wodę użytkową, podłączony do zewnętrznego źródła wody użytkowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dot. ogrzewaczy.

AKT

Dyrektywa Rady 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 92/42/EWG

3.6.1992

31.12.1992

Dz.U L 167, 22.6.1992, s. 17–28

Akty zmieniające

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 93/68/EWG

2.8.1993

1.7.1994

Dz.U. L 220, 30.8.1993, s. 1–22

Dyrektywa 2008/28/WE

21.3.2008

Dz.U. L 81, 20.3.2008, s. 48–50

Rozporządzenie (UE) nr 813/2013

26.9.2013

Dz.U. L 239, 6.9.2013, s. 136–161

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 92/42/EWG zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.U. L 153, 18.6.2010, s. 13–35)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315, 14.11.2012, s. 1–56)

Ostatnia aktualizacja: 22.10.2015

Top