Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 – ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Rozporządzenie ustanawia postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty roszczeń, które nie zostały zakwestionowane przez pozwanego. Ma ono na celu uproszczenie, przyspieszenie i ograniczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach transgranicznych.
 • Umożliwia również swobodny przepływ europejskich nakazów zapłaty, które są uznawane i wykonywane we wszystkich krajach UE.
 • Rozporządzenie ma zastosowanie we wszystkich krajach UE z wyjątkiem Danii.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty ma zastosowanie do spraw cywilnych i handlowych w przypadkach, gdy co najmniej jedna ze stron mieszka w kraju UE innym niż kraj, w którym złożono pozew o wydanie nakazu zapłaty.

Postępowanie nie ma zastosowania do:

 • spraw skarbowych, celnych lub administracyjnych,
 • spraw dotyczących odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej,
 • praw majątkowych wynikających ze stosunków małżeńskich,
 • upadłości, postępowania związanego z likwidacją niewypłacalnych spółek lub innych osób prawnych i postępowań pojednawczych,
 • zabezpieczenia społecznego,
 • roszczeń wynikających ze zobowiązań pozaumownych, chyba że są one przedmiotem umowy między stronami lub nastąpiło uznanie długu, lub dotyczą długów oznaczonych wynikających ze współwłasności mienia.

Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty

 • Rozporządzenie obejmuje formularz, przy użyciu którego składa się pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty.
 • Postępowanie ustanawia się w celu dochodzenia roszczeń o oznaczonej wysokości, które są wymagalne w chwili wniesienia pozwu.
 • Właściwość sądów ustala się zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 1215/2012.
 • Sąd, do którego skierowano pozew, bada, tak szybko jak to możliwe, czy spełnione są określone wymogi (transgraniczny charakter postępowania w przypadku spraw cywilnych i handlowych, właściwość sądu itp.), a także czy pozew wydaje się uzasadniony.
 • W przypadku odrzucenia pozwu sąd ma obowiązek przedstawienia powodowi uzasadnienia swojej decyzji. W takiej sytuacji nie przysługuje odwołanie, ale powód może złożyć nowy pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty lub skorzystać z innego postępowania dostępnego zgodnie z przepisami kraju UE.

Wydanie europejskiego nakazu zapłaty

 • Jeżeli warunki zostały spełnione, sąd, tak szybko jak to możliwe, zwykle w terminie 30 dni od wniesienia pozwu, wydaje europejski nakaz zapłaty.
 • Europejski nakaz zapłaty jest wydawany wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez powoda, jeżeli roszczenie wydaje się uzasadnione.
 • Jeżeli pozwany nie wniesie sprzeciwu do sądu wydania, nakaz będzie automatycznie uznawany i wykonalny w innych krajach UE bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu.
 • Postępowanie wykonawcze podlega prawu kraju UE, w którym żądane jest wykonanie europejskiego nakazu zapłaty.

Doręczenie europejskiego nakazu zapłaty pozwanemu

Europejski nakaz zapłaty jest doręczany pozwanemu zgodnie z prawem kraju, w którym ma nastąpić doręczenie. Rozporządzenie określa możliwe sposoby doręczenia nakazu, z poświadczeniem odbioru przez pozwanego lub bez.

Wnoszenie sprzeciwu wobec europejskiego nakazu zapłaty

 • Pozwany może wnieść sprzeciw w sądzie, który wydał nakaz zapłaty. Sprzeciw należy przesłać w terminie 30 dni od doręczenia nakazu.
 • W przypadku wniesienia sprzeciwu przez pozwanego kontynuowane jest zwykłe postępowanie cywilne przed właściwym sądem w kraju UE, w którym wydano nakaz, chyba że powód zażąda zakończenia postępowania.

Po upływie 30-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu pozwany jest uprawniony do złożenia wniosku o ponowne zbadanie europejskiego nakazu zapłaty, jeżeli:

 • nakaz zapłaty został doręczony bez poświadczenia odbioru przez pozwanego, a doręczenie nie nastąpiło w odpowiednim czasie umożliwiającym mu przygotowanie się do obrony,
 • pozwany nie miał możliwości sprzeciwienia się roszczeniu z powodu siły wyższej lub z powodu nadzwyczajnych okoliczności,
 • wydanie nakazu zapłaty było w sposób oczywisty błędne.

Jeżeli sąd odrzuci wniosek pozwanego, europejski nakaz zapłaty pozostaje w mocy. Jeżeli sąd uzna, że ponowne zbadanie nakazu jest uzasadnione, europejski nakaz zapłaty traci moc.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie weszło w życie 12 grudnia 2008 r.

KONTEKST

Postępowanie w sprawie nakazu zapłaty

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz.U. L 399 z 30.12.2006, s. 1–32)

Kolejne zmiany wprowadzone do rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (COM(2015) 495 final z 13.10.2015)

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2016

Top