Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Fundusz na rzecz Integracji (2007–2013)

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Fundusz na rzecz Integracji (2007–2013)

Decyzja ustanawia Europejski Fundusz na rzecz Integracji (EFI) z budżetem 825 mln euro na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi.

AKT

Decyzja Rady 2007/435/WE z dnia 25 czerwca 2007 r. ustanawiająca Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi.

STRESZCZENIE

Niniejsza decyzja wyznacza cele Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI) oraz zasady zarządzania nim. Ustanawia także środki finansowe funduszu oraz kryteria ich przyznawania.

Działania kwalifikowane

EIF finansuje działania na szczeblu krajowym, ponadnarodowym i unijnym, mające na celu ułatwienie integracji obywateli spoza UE w państwach przyjmujących, a skierowane głównie do nowo przybyłych cudzoziemców. Działania krajowe są realizowane przez państwa UE w ramach wieloletniego programowania spójnego z wytycznymi strategicznymi EU określającymi ramy interwencji Funduszu (podział zarządzania). Budżet przeznaczony na działania na szczeblu UE jest wdrażany przez Komisję (zarządzanie bezpośrednie).

EFI wspiera działania krajowe, które mają na celu:

  • ułatwianie opracowywania i wdrażania procedur przyjmowania imigrantów w celu wsparcia procesu integracji,
  • wspieranie rozwoju i wdrażania procesu integracji, szczególnie w odniesieniu do obywateli państw nienależących do UE przybyłych niedawno do państwa przyjmującego,
  • wzmocnienie zdolności krajów UE do rozwoju, wdrażania, kontynuowania i oceny polityki na rzecz integracji obywateli państw nienależących do UE,
  • wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk w obrębie państw UE i pomiędzy nimi poprzez rozwój, wdrażanie i ocenę polityk i środków na rzecz integracji obywateli państw nienależących do UE.

EFI wspiera działania na szczeblu ponadnarodowym i UE, które mają na celu:

  • ustanawianie projektów pilotażowych oraz sieci współpracy opartych na ponadnarodowym partnerstwie w celu promowania wymiany informacji i dobrych praktyk,
  • organizowanie ponadnarodowych kampanii informacyjnych oraz kampanii na rzecz zwiększania świadomości społecznej,
  • wspieranie upubliczniania badań porównawczych oraz wspólnych projektów pilotażowych,
  • wspieranie opracowywania narzędzi, metod i wskaźników statystycznych do celów pomiaru rozwoju polityki integracyjnej.

Komisja przyjmuje program, określając priorytety na każdy rok oraz publikuje zaproszenia do składania wniosków na projekty ponadnarodowe.

Zasady rządzące działaniami Funduszu

Zgodnie z priorytetami i celami wyznaczonymi przez UE, EFI oferuje dotacje na wsparcie działań o charakterze nienastawionym na zysk, współfinansowanych ze źródeł publicznych i prywatnych. Wsparcie Funduszu nie może przekraczać 50% kosztów wynikających z działań krajowych. W wyjątkowych sytuacjach wkład ten może zostać podwyższony do 75% w przypadku projektów służących realizacji szczególnych celów priorytetowych wyznaczonych w wytycznych strategicznych. Wkład UE jest podwyższany do 75% w krajach UE objętych Funduszem Spójności.

Komisja przyjmuje wytyczne strategiczne na lata 2007-2013, określając priorytety na szczeblu UE dla każdego celu Funduszu.

Komisja zatwierdza wieloletnie programy krajów UE, wyznaczające na podstawie strategicznych wytycznych Komisji strategię oraz opis działań podejmowanych na rzecz realizacji celów, jak również dodatkowe wskazania dotyczące finansowania projektu. Komisja przyjmuje także roczne decyzje finansowe, zatwierdzające każdy program roczny wdrażający program wieloletni.

Komitet, przegląd i uchylenie

Komisja wspierana jest przez Komitet programu Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi.

Niniejsza decyzja wymaga przeglądu przez Parlament Europejski i Radę do 30 czerwca 2013 r.

Kontekst

Niniejsza decyzja obejmuje zalecenia programu haskiego i popiera komunikat Komisji z dnia 1 września 2005 r. w sprawie wspólnego programu integracji oraz projekty pilotażowe i działania przygotowawcza w zakresie integracji (program INTI). Z całkowitym budżetem na lata 2007-2013 w wysokości 825 mln euro Fundusz stanowi część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi, ustanowionego w drodze komunikatu Komisji z dnia 6 kwietnia 2005 r.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja 2007/435/WE

29.6.2007

Dz.U. L 168 z 28.6.2007

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji 2008/457/WE z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiająca zasady wykonania decyzji Rady 2007/435/WE ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu [Dz.U. L 167 z 27.6.2008]. Decyzja ustanawia zasady zgłaszania działań przez kraje UE w ramach EFI. Zawiera ona przepisy dotyczące wyznaczonych instytucji oraz delegowania zadań takim instytucjom. Decyzja przewiduje również konieczność sporządzenia podręcznika przez kraje UE, określającego procedury i praktyczne ustalenia odnośnie do realizacji Funduszu przez wyznaczone instytucje. Ponadto decyzja zawiera wykaz informacji zgłaszanych Komisji przez kraje UE w zakresie zastosowania Funduszu, a w szczególności w odniesieniu do opisu swoich systemów zarządzania i kontroli oraz do zgłaszania nieprawidłowości. W przypadku tych pierwszych, jeżeli jest to możliwe, informacje muszą być także zgłaszane elektronicznie. W tym celu Komisja stworzy system komputerowy. Wreszcie decyzja ustanawia zasady w zakresie informacji przekazywanych beneficjentom oraz działań promocyjnych dotyczących Funduszu dla potrzeb opinii publicznej.

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2010

Top