EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europejska Sieć Migracyjna

Europejska Sieć Migracyjna

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Europejska Sieć Migracyjna – decyzja Rady 2008/381/WE

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI?

Ustanawia Europejską Sieć Migracyjną (ESM), która ma dostarczać unijnym instytucjom, krajom UE i opinii publicznej obiektywnych, wiarygodnych i aktualnych danych na temat migracji i kwestii azylowych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Aby osiągnąć swoje cele, ESM, we współpracy z innymi właściwymi organami UE, gromadzi i analizuje dane pochodzące z wielu źródeł. Następnie sporządza sprawozdania i analizy dotyczące sytuacji migracyjnej i azylowej w UE i należących do niej krajach, które udostępnia w ramach systemu wymiany informacji.

Komisja Europejska (KE) koordynuje pracę ESM we współpracy z krajowymi punktami kontaktowymi (KPK ESM) wyznaczonymi w każdym kraju UE i odpowiedzialnymi za rozwój sieci krajowej. W skład każdego KPK ESM wchodzi przynajmniej trzech ekspertów w sprawach migracyjnych i azylowych specjalizujących się w kształtowaniu polityki, prawie, badaniach i statystyce.

Do innych obowiązków KPK ESM zalicza się:

uczestnictwo w posiedzeniach ESM, co ma na celu wymianę informacji i spostrzeżeń oraz czynne uczestnictwo w tworzeniu programu prac;

sporządzanie krajowych sprawozdań i przekazywanie informacji na potrzeby systemu wymiany informacji;

wypracowanie zdolności odpowiadania na doraźne zapytania.

Komitet kierowniczy ESM, któremu przewodniczy KE i który składa się z przedstawicieli z każdego z krajów UE oraz obserwatora z Parlamentu Europejskiego, zapewnia, że działalność ESM jest zgodna z priorytetami politycznymi UE.

ESM finansowany jest przez Komisję Europejską. Środki finansowe na działania i dalszy rozwój ESM pochodzą z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

KONTEKST

Faza wstępna procesu tworzenia ESM rozpoczęła się w 2003 r., co było odpowiedzią na zapotrzebowanie na wymianę informacji dotyczących wszystkich aspektów migracji i stanowiło wkład w rozwój wspólnej unijnej polityki azylowej i imigracyjnej. Inicjacja programu haskiego przyczyniła się do zwiększenia zapotrzebowania na wspólne analizy w zakresie migracji, co przyspieszyło przyjęcie przez Komisję Europejską wniosku o wydanie niniejszej decyzji Rady, formalnie ustanawiającej ESM.

AKT

Decyzja Rady 2008/381/WE z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Sieci Migracyjnej

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Decyzja 2008/381/WE

21.5.2008

Dz.U. L 131 z 21.5.2008, s. 7–12

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 516/2014

1.1.2014

Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 168–194

Ostatnia aktualizacja: 22.10.2015

Top