EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Źródła prawa Unii Europejskiej

Źródła prawa Unii Europejskiej

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Artykuł 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 216 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

JAKIE SĄ CELE ART. 207, 216 I 288 TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (TFUE)?

  • Artykuł 207 TFUE stanowi podstawę prawną unijnej polityki handlowej. Określa on procedury stosowane przy podejmowaniu decyzji dotyczących różnych aspektów związanych z handlem.
  • W art. 216 TFUE określono warunki, na jakich UE może zawierać umowy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi.
  • W art. 288 TFUE wskazano różne rodzaje aktów prawnych, które mogą przyjmować instytucje UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Są trzy źródła prawa UE: źródła prawa pierwotnego, źródła prawa wtórnego i źródła prawa pomocniczego (zobacz: hierarchia norm).

Prawo pierwotne

Prawo wtórne

Na prawo wtórne składają się akty jednostronne, które można podzielić na dwie kategorie:

Integralną częścią prawa UE są też umowy międzynarodowe zawierane z państwami trzecimi lub z organizacjami międzynarodowymi. Takie umowy nie należą do prawa pierwotnego ani wtórnego, ale do kategorii sui generis. Zgodnie z niektórymi wyrokami TSUE umowy te mogą mieć czasami bezpośredni skutek. W takim przypadku prawnie wiążące są postanowienia umowy, a nie przepisy prawa wtórnego, które należy dostosować do zapisów umowy.

Źródła prawa pomocniczego

Źródła prawa pomocniczego obejmują źródła, które nie są wyraźnie wymienione w traktatach. Do tej kategorii zalicza się:

  • orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE);
  • prawo międzynarodowe, które często stanowi dla TSUE źródło inspiracji przy opracowywaniu orzecznictwa. TSUE powołuje się na prawo pisane, zwyczaj i praktykę;
  • ogólne zasady prawa, które stanowią niepisane źródło kształtowane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. Pozwalają one TSUE na stosowanie zasad w różnych dziedzinach nieuregulowanych traktatami.

GŁÓWNE DOKUMENTY

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część piąta – Działania zewnętrzne Unii – Tytuł II – Wspólna polityka handlowa – Artykuł 207 (dawny art. 133 TWE) (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 140–141)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część piąta – Działania zewnętrzne Unii – Tytuł V – Umowy międzynarodowe – Artykuł 216 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 144)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część szósta – Postanowienia instytucjonalne i finansowe – Tytuł I – Postanowienia instytucjonalne – Rozdział 2 – Akty prawne Unii, procedury przyjmowania i inne postanowienia – Sekcja 1 – Akty prawne Unii – Artykuł 288 (dawny artykuł 249 TWE) (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 171–172)

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2020

Top