EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rozporządzenie w sprawie VIS

Rozporządzenie w sprawie VIS

Rozporządzenie w sprawie VIS definiuje cel i funkcje wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz związane z nim obowiązki. Ustanawia warunki i procedury wymiany danych dotyczących wiz pomiędzy krajami Unii Europejskiej (UE) oraz krajami stowarzyszonymi stosującymi wspólną politykę wizową. Przepisy ułatwiają rozpatrywanie wniosków o przyznanie wiz krótkoterminowych oraz podejmowanie decyzji dotyczących przedłużenia, cofnięcia lub unieważnienia wiz, a także kontrole wiz oraz weryfikację i identyfikację osób ubiegających się o wizę i jej posiadaczy.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS).

STRESZCZENIE

Celem wizowego systemu informacyjnego (VIS) jest usprawnienie wdrażania wspólnej polityki wizowej, współpracy konsularnej i konsultacji pomiędzy centralnymi organami wizowymi poprzez:

 • uproszczenie procedury składania wniosków wizowych,
 • zapobieganie „handlowi wizami”,
 • ułatwienie walki z nadużyciami,
 • usprawnienie odpraw w przejściach granicznych na granicach zewnętrznych i na terytorium państw członkowskich,
 • pomoc w identyfikacji osób, które mogą nie spełniać warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkania na terytorium państw członkowskich,
 • ułatwienie stosowania rozporządzenia Dublin II ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego,
 • przyczynianie się do zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa wewnętrznego każdego z państw członkowskich.

W szczególnych przypadkach władze krajowe i Europol mogą zażądać dostępu do danych wprowadzonych do VIS w celu powstrzymania, wykrycia i zbadania przestępstw karnych i terrorystycznych. Procedury konsultacyjne, które należy stosować w takich okolicznościach, określa decyzja Rady 2008/633/WSiSW. Konsultacje te przeprowadzane są za pośrednictwem centralnych punktów dostępu w krajach uczestniczących oraz za pośrednictwem Europolu, który weryfikuje żądania i zapewnia zgodność z powyższą decyzją.

W VIS zarejestrowane są wyłącznie następujące kategorie danych:

 • dane alfanumeryczne dotyczące osoby ubiegającej się o wizę oraz dotyczące wiz, o których wydanie złożony został wniosek, które zostały wydane, których wydania odmówiono lub które zostały unieważnione, cofnięte lub przedłużone,
 • fotografie,
 • odciski palców,
 • odsyłacze do wcześniejszych wniosków o wydanie wizy oraz do plików z wnioskami utworzonych dla osób podróżujących wspólnie.

Dostęp do VIS:

 • w celu wprowadzania, korygowania i usuwania danych jest zarezerwowany wyłącznie dla odpowiednio upoważnionego personelu organów wizowych,
 • do celów przeglądania danych jest zarezerwowany wyłącznie dla odpowiednio upoważnionego personelu organów wizowych i organów właściwych dokonujących odpraw w przejściach granicznych na granicach zewnętrznych, kontroli imigracyjnych i odpowiedzialnych za udzielanie azylu, i ograniczony do zakresu, w jakim dane te wymagane są do wykonywania ich zadań.

Władze posiadające dostęp do VIS mają obowiązek dopilnować, aby korzystanie z systemu odbywało się wyłącznie w zakresie koniecznym, odpowiednim i proporcjonalnym do wykonywania ich zadań właściwych. Poza tym władze muszą zapewnić, aby w trakcie korzystania z VIS nie dochodziło do dyskryminacji osób ubiegających się o wizę lub jej posiadaczy i aby zapewnione było pełne poszanowanie godności ludzkiej i integralności osób ubiegających się o wizę lub jej posiadaczy.

Wprowadzanie danych przez organy wizowe

Po uznaniu wniosku za dopuszczalny zgodnie z kodeksem wizowym organ wizowy tworzy plik danych dotyczących wniosku przez wprowadzenie do VIS zestawu danych wymienionych w niniejszym rozporządzeniu, jak np. dane osobowe i szczegóły dotyczące podróży osoby ubiegającej się o wizę zawarte w formularzu wniosku, zdjęcia i odciski palców.

W przypadku podjęcia decyzji o wydaniu wizy organ wizowy dodaje do pliku danych dotyczących wniosku dodatkowe istotne dane, w tym rodzaj wizy, terytorium, na którym posiadacz wizy ma prawo podróżować, okres ważności wizy, liczbę wjazdów, do których upoważnia wiza, na terytorium, na którym jest ona ważna, oraz długość pobytu, do którego upoważnia wiza.

Konieczne jest również dodanie danych uzupełniających, w przypadku gdy organ wizowy reprezentujący inny kraj UE zaprzestaje rozpatrywania wniosku lub gdy podjęto decyzję o odmowie, unieważnieniu lub cofnięciu wizy, a także w przypadku przedłużenia okresu ważności wizy.

Wykorzystanie danych przez organy wizowe i inne organy właściwe

Właściwy organ wizowy może przeglądać VIS w celu rozpatrzenia złożonych wniosków oraz podjęcia decyzji dotyczących tych wniosków, w tym decyzji o wydaniu, odmowie, przedłużeniu, unieważnieniu, cofnięciu wizy lub skróceniu okresu ważności wizy. Organ uzyskuje zezwolenie na przeszukiwanie danych na podstawie niektórych danych zawartych w formularzu i pliku wniosku. Jeżeli wyszukiwanie informacji wskazuje na to, że dane dotyczące osoby ubiegającej się o wizę są zarejestrowane w VIS, właściwy organ wizowy otrzyma dostęp do pliku dotyczącego wniosku i plików powiązanych z nim odsyłaczami.

Do celów wcześniejszej konsultacji kraj odpowiedzialny za rozpatrzenie wniosku musi przekazać do VIS wniosek o konsultację wraz z numerem wniosku wizowego, wskazując państwo lub państwa członkowskie, z którymi mają być przeprowadzone konsultacje. VIS przekazuje wniosek do wskazanego państwa, które następnie przesyła swoją odpowiedź państwu wnioskującemu o konsultację.

Jeżeli chodzi o wykorzystywanie danych do sporządzania sprawozdań i statystyk, właściwe organy wizowe są upoważnione do przeglądania danych, które nie umożliwiają identyfikacji osób ubiegających się o wizę.

Organy odpowiedzialne za przeprowadzanie odpraw na granicach zewnętrznych i na terytoriach krajowych mają dostęp do wyszukiwania informacji w VIS za pomocą numeru naklejki wizowej łącznie z weryfikacją odcisków palców posiadacza wizy. Mogą przeszukiwać VIS w celu weryfikacji tożsamości osoby i/lub autentyczności wizy, i/lub potwierdzenia, czy dana osoba spełnia wymagania konieczne do wjazdu, pozostania lub zamieszkiwania na terytorium kraju. Jeżeli wyszukiwanie informacji wskazuje na to, że dane dotyczące posiadacza wizy są zarejestrowane w VIS, właściwy organ kontroli granicznej może przeglądać pewne dane zawarte w pliku danych dotyczących wniosku wizowego.

Wyłącznie w celu zidentyfikowania osoby, która nie spełnia lub przestała spełniać wymagane warunki, organy właściwe mają dostęp do wyszukiwania danych za pomocą odcisków palców danej osoby. W przypadku gdy wykorzystanie odcisków palców danej osoby nie jest możliwe lub wyszukiwanie za pomocą odcisków palców nie przyniesie rezultatu, organy właściwe mogą przeszukiwać VIS według nazwiska, płci, daty i miejsca urodzenia i/lub informacji zawartych w dokumencie podróży. Owe kryteria wyszukiwania mogą być wykorzystywane w połączeniu z kryterium narodowości danej osoby.

Organy odpowiedzialne za udzielenie azylu mają dostęp do przeszukiwania VIS za pomocą danych w postaci odcisków palców, ale jedynie w celu określenia kraju UE odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie azylu i w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie azylu. W przypadku gdy wykorzystanie odcisków palców tej osoby nie jest możliwe lub wyszukiwanie informacji według odcisków palców nie przyniesie rezultatów, organy właściwe mogą przeprowadzić wyszukiwanie według danych określonych powyżej.

Każdy plik z danymi dotyczącymi wniosku jest przechowywany w systemie VIS przez maksymalny okres pięciu lat. Tylko odpowiedzialne państwo członkowskie ma prawo do zmiany lub usunięcia danych, które przekazało do VIS.

Funkcjonowanie i odpowiedzialność

Po upływie okresu przejściowego, w którym odpowiedzialność ponosiła Komisja, Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (euLISA) jest odpowiedzialna, od 1 grudnia 2012 r., za zarządzanie operacyjne centralnym VIS oraz interfejsami krajowymi. Dodatkowo, zapewniając infrastrukturę łączności pomiędzy centralnym VIS oraz interfejsami krajowymi, euLISA odpowiada za nadzór, bezpieczeństwo i koordynację relacji pomiędzy krajami uczestniczącymi i usługodawcą. euLISA pilnuje również, aby VIS funkcjonował zgodnie z rozporządzeniem w sprawie VIS i aby tylko odpowiednio upoważniony personel miał dostęp do danych przetwarzanych w VIS.

VIS jest połączony z krajowym systemem w każdym państwie za pomocą interfejsu krajowego. Kraje uczestniczące wyznaczają organ krajowy połączony z interfejsami krajowymi, który zapewnia dostęp właściwych organów do VIS.

Każdy kraj odpowiada za:

 • rozwój, organizację, funkcjonowanie i konserwację systemu krajowego oraz zarządzanie nim,
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych przed ich przekazaniem do interfejsu krajowego i w trakcie ich przekazywania, a w tym celu przyjmuje plan bezpieczeństwa,
 • zarządzanie i ustalenia dotyczące dostępu do VIS odpowiednio upoważnionego personelu właściwych organów krajowych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem,
 • pokrycie kosztów ponoszonych przez własny system krajowy.

Danych zawartych w VIS nie należy przekazywać krajom trzecim lub organizacjom międzynarodowym, chyba że jest to niezbędne do zaświadczenia tożsamości obywatela państwa trzeciego w indywidualnych przypadkach. Takie przekazanie danych może mieć miejsce tylko wówczas, gdy spełnione są pewne warunki, aby nie naruszać praw uchodźców i osób ubiegających się o ochronę międzynarodową.

Ochrona danych

Odpowiedzialne państwo członkowskie podaje osobom zainteresowanym informacje dotyczące tożsamości oraz dane kontaktowe kontrolera odpowiedzialnego za przetwarzanie danych, informuje, w jakim celu dane są przetwarzane w VIS, podaje kategorie odbiorców danych, okres zatrzymania danych oraz informuje o prawie do dostępu, skorygowania i usunięcia danych. Oprócz tego państwo musi poinformować osoby zainteresowane o swoim obowiązku zbierania danych. Każda osoba ma prawo otrzymać informacje dotyczące sposobu wszczęcia postępowania lub złożenia skargi do właściwych władz lub we właściwych sądach w tym państwie członkowskim, które osobie takiej odmówiło prawa do dostępu lub prawa do skorygowania lub usunięcia danych jej dotyczących.

Każde państwo członkowskie UE musi wymagać od krajowego organu nadzorczego, ustanowionego zgodnie z dyrektywą 95/46/WE, aby ten monitorował zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w danym kraju. Europejski Inspektor Ochrony Danych monitoruje działania euLISA.

Uruchomienie systemu

VIS został uruchomiony po wdrożeniu technicznym centralnego VIS, uzupełnieniu interfejsów krajowych oraz infrastruktury łączności i przeprowadzeniu kompleksowych testów VIS. Poszczególne państwa musiały także podjąć określone wymagane kroki na rzecz gromadzenia i przekazywania danych w regionie pierwszym, a następnie – stopniowego rozszerzenia systemu na inne regiony.

Jako że niniejsze rozporządzenie stanowi jeden z instrumentów Schengen, stosuje się ono do krajów UE z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa i Irlandii. Dania zdecydowała się wdrożyć niniejsze rozporządzenie, które stosuje się również do Islandii, Norwegii i Szwajcarii.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008

2.9.2008

Dz.U. L 218 z 13.8.2008

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 810/2009

5.10.2009

Dz.U. L 243 z 15.9.2009

AKTY POWIĄZANE

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/642/UE określająca datę uruchomienia wizowego systemu informacyjnego (VIS) w regionach dziewiątym, dziesiątym i jedenastym (Dz.U. L 299 z 9.11.2013).

Decyzja Komisji 2010/260/UE z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla funkcjonowania wizowego systemu informacyjnego (Dz.U. L 112 z 5.5.2010).

Decyzja Komisji 2010/49/WE z dnia 30 listopada 2009 r. określająca pierwsze regiony, w których uruchomiony zostanie wizowy system informacyjny (VIS) (Dz.U. L 23 z 27.1.2010).

Decyzja Komisji 2009/876/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia technicznych środków wykonawczych w związku z wprowadzaniem danych i tworzeniem odsyłaczy między wnioskami, dostępem do danych, zmianą, usuwaniem i wcześniejszym usuwaniem danych oraz prowadzeniem rejestrów operacji przetwarzania danych i dostępem do nich w wizowym systemie informacyjnym (Dz.U. L 315 z 2.12.2009).

Decyzja Komisji 2009/756/WE z dnia 9 października 2009 r. ustanawiająca specyfikacje dotyczące rozdzielczości oraz korzystania z odcisków palców do identyfikacji i weryfikacji biometrycznej w wizowym systemie informacyjnym (Dz.U. L 270 z 15.10.2009).

Decyzja Komisji 2009/377/WE z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia środków wykonawczych do mechanizmu konsultacji i innych procedur określonych w art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz.U. L 117 z 12.5.2009).

Przepisy wykonawcze w zakresie konsultacji i składania wniosków o wydanie dokumentów za pośrednictwem VIS określono w załączniku do tej decyzji. Obecnie sieć konsultacji Schengen (VISION) jest wykorzystywana jako sieć łączności w celu konsultacji na temat wiz. Po uruchomieniu VIS wykorzystywany może być jednocześnie mechanizm VIS Mail do przekazywania wiadomości:

 • dotyczących współpracy konsularnej,
 • dotyczących wniosków o przekazanie dokumentów uzupełniających wniosek,
 • sygnalizujących nieścisłość danych przetwarzanych w VIS,
 • informujących o uzyskaniu obywatelstwa kraju UE przez osobę ubiegającą się o wizę.

Po podłączeniu do VIS wszystkich punktów wydających wizy w systemie Schengen mechanizm VIS Mail stanie się jedyną siecią komunikacyjną służącą do wymiany wiadomości za pośrednictwem VIS.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 z dnia 25 października 2011 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (Dz.U. L 286 z 1.11.2011).

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2014

Top