EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jednolity formularz wizowy dla obywateli krajów spoza UE

Jednolity formularz wizowy dla obywateli krajów spoza UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1683/95 – zasady dotyczące jednolitego unijnego formularza wizowego

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

W 1995 r. UE wprowadziła jednolity formularz dla unijnych wiz w postaci naklejki umieszczanej w dokumencie podróży obywateli krajów spoza UE objętych obowiązkiem wizowym.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące jednolitego formularza wizowego nie tylko dla krajów strefy Schengen*, ale też Irlandii i Zjednoczonego Królestwa (1).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Jednolity formularz dotyczy:

  • zamierzonego pobytu w jednym kraju lub kilku krajach strefy Schengen, nie dłuższego niż trzy miesiące ogółem;
  • tranzytu przez strefy tranzytowe portów lotniczych w krajach strefy Schengen („tranzytowa wiza lotniskowa”).

W przypadku krajów strefy Schengen wiza krótkoterminowa wydana przez jeden z nich upoważnia jej posiadacza do podróżowania po terytorium 26 państw przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu.

Wizy pobytowe na dłuży okres podlegają procedurom krajowym (w kwestiach uprawniających posiadacza do podjęcia zatrudnienia, rozpoczęcia działalności gospodarczej lub zawodowej).

Informacje na naklejce wizowej

Jednolita naklejka wizowa wskazuje, ile dni osoba nieposiadająca obywatelstwa UE może przebywać na terytorium strefy Schengen, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa (1). W przypadku wiz Schengen dni należy liczyć od momentu przekroczenia granicy strefy Schengen (stempel wjazdowy) do daty jej opuszczenia (stempel wyjazdowy), wliczając oba te dni.

Dokładny okres ważności wizy wskazany jest na naklejce wizowej w rubryce „Czas pobytu”.

Rozporządzenie (UE) 2017/1370 wprowadza nowy wzór naklejki wizowej zaopatrzony w dodatkowe zabezpieczenia w celu zapobiegania fałszerstwom. Nowe środki, które weszły w życie dnia 17 sierpnia 2017 r., nie mają zastosowania do Irlandii i Zjednoczonego Królestwa (1). Państwa te mogą jednak wnioskować, by Komisja Europejska zawarła odpowiednie porozumienie w celu wymiany informacji technicznych dotyczących wydawania przez to państwo wiz krajowych.

Specyfikacje techniczne

Wiza jednolita musi być zgodna z:

  • wykazem specyfikacji technicznych dotyczących rozpoznawalnych oznaczeń widocznych gołym okiem, w tym z:
    • wkomponowaną fotografią wykonaną zgodnie z wysokimi standardami zabezpieczeń,
    • logo składającym się z jednej litery lub kilku liter wskazujących na kraj, który wydał wizę – bądź grupę państw w przypadku krajów Beneluksu;
  • innymi specyfikacjami technicznymi mającymi na celu zapobieganie podrabianiu i fałszerstwom wizy i określającymi sposoby wypełniania wizy.

Każde z państw UE może wyznaczyć wyłącznie jeden organ odpowiedzialny za druk wiz. Każde państwo UE musi podać Komisji oraz pozostałym państwom UE nazwę właściwego organu.

Specyfikacje techniczne dotyczące nowej naklejki wizowej zostaną określone w decyzji wykonawczej Komisji. Rozporządzenie wejdzie w życie nie później niż 15 miesięcy po przyjęciu dodatkowych specyfikacji technicznych, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1683/95.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 3 sierpnia 1995 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Kraje strefy Schengen: Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry i Włochy.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/95 z dnia 29 maja 1995 r. ustanawiające jednolity formularz wizowy (Dz.U. L 164 z 14.7.1995, s. 1–4)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 1683/95 uwzględniono w tekście podstawowym. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.U. L 243 z 15.9.2009, s. 1–58).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 333/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie jednolitego wzoru formularza, na którym umieszcza się wizę wydawanego przez państwo członkowskie osobom posiadającym dokumenty podróży, które nie są uznane przez państwo członkowskie sporządzające formularz (Dz.U. L 53 z 23.2.2002, s. 4–6)

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2018(1) Wielka Brytania występuje z Unii Europejskiej i z dniem 1 lutego 2020 r. staje się państwem trzecim (państwem spoza UE).

Top