EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Stosowanie dodatków w paszach

Stosowanie dodatków w paszach

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

W rozporządzeniu ustanowiono znormalizowaną procedurę wydawania zezwoleń dotyczących dodatków paszowych* i zawarto przepisy dotyczące ich etykietowania, wprowadzania do obrotu i stosowania.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich dodatków paszowych i premiksów*. Nie ma ono zastosowania do:

Aspekty ogólne

Jedynie dodatki objęte zezwoleniem mogą być wprowadzane na rynek i stosowane. Zezwolenia są udzielane w odniesieniu do stosowania dodatków w paszach przeznaczonych dla konkretnych gatunków lub kategorii zwierząt oraz w odniesieniu do warunków specyficznych dotyczących zastosowania.

Dodatki można sklasyfikować w następujący sposób:

 • technologiczne (np. konserwanty, przeciwutleniacze, emulgatory, stabilizatory, regulatory kwasowości, dodatki do kiszonki (kiszonka to poddane ugnieceniu trawy lub inne zielonki przechowywane w hermetycznych warunkach, zwykle w silosach)),
 • sensoryczne (np. aromaty, barwniki),
 • dietetyczne (np. witaminy, minerały, aminokwasy, pierwiastki śladowe),
 • zootechniczne (np. substancje polepszające strawność, stabilizatory flory jelitowej),
 • kokcydiostatyki i histomonostatyki.

Te kategorie dzielą się jeszcze na grupy funkcjonalne w zależności od głównych funkcji dodatków.

Antybiotyki, inne niż kokcydiostatyki lub histomonostatyki nie są dodatkami paszowymi.

Rodzaje zezwoleń

Wyróżnia się dwa rodzaje zezwoleń:

 • zezwolenia wydawane posiadaczom zezwoleń na dodatki w kategoriach „dodatki zootechniczne” oraz „kokcydiostatyki i histomonostatyki”, a także na dodatki składające się z organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO), zawierających GMO lub wytworzonych z GMO.
 • Zezwolenia wydawane posiadaczom zezwoleń na substancje należące do następujących kategorii dodatków: „dodatki technologiczne”, „dodatki sensoryczne” i „dodatki dietetyczne”.

Zezwolenia są ważne przez 10 lat w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Podlegają one przedłużeniu na dziesięcioletnie okresy. Wniosek o przedłużenie przesyła się Komisji Europejskiej najpóźniej rok przed datą ważności zezwolenia. Procedura przedłużania zezwoleń jest określona w rozporządzeniu.

W rozporządzeniu przewidziano także procedurę zmiany, zawieszenia i cofnięcia zezwolenia.

Procedura wydawania zezwoleń

 • Wnioski o zezwolenie są przedkładane Komisji. Informacja o wnioskach jest przekazywana państwom UE, a następnie wniosek jest przesyłany Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).
 • Wnioskodawca przesyła EFSA egzemplarz wniosku i pełną dokumentację obejmującą:
  • nazwę i adres wnioskodawcy,
  • opis metody produkcji,
  • opis wytwarzania i przewidywanych zastosowań dodatku,
  • proponowane warunki wprowadzenia dodatku do obrotu,
  • badania dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności itp.
 • Na podstawie przesłanej przez wnioskodawcę dokumentacji EFSA przeprowadza ocenę ryzyka.
 • Wnioskodawca przesyła także próbki dodatku do analizy wykonywanej przez laboratorium referencyjne UE.
 • EFSA może się zwrócić do wnioskodawcy o przedstawienie dodatkowych informacji w trakcie procedury oceny.
 • Dodatki przeznaczone do stosowania w żywieniu zwierząt muszą – przed wydaniem zezwolenia w sprawie ich stosowania i wprowadzenia do obrotu – uzyskać pozytywną opinię. EFSA wydaje opinię na podstawie przekazanych przez wnioskodawcę informacji w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania wniosku. W skład opinii wchodzi sprawozdanie z oceny wyników przygotowane przez laboratorium referencyjne. Jeśli opinia jest pozytywna, to musi zawierać informacje na temat warunków specyficznych lub ograniczeń odnośnie do sposobu postępowania i wymagań dotyczących monitorowania po wprowadzeniu dodatku na rynek i rozpoczęciu jego stosowania, włącznie z gatunkami i kategoriami zwierząt, dla których ma być stosowany dodatek. Powyższe obejmuje informacje na temat szczególnych wymagań dodatkowych dotyczących etykietowania dodatku oraz, w stosownych przypadkach, propozycję określenia maksymalnych limitów pozostałości w odpowiednich środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 • Na podstawie opinii EFSA Komisja podejmuje decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia. Komisja sporządza projekt rozporządzenia wykonawczego mającego na celu udzielenie zezwolenia lub odmowę jego wydania. W ramach tej procedury Komisja jest wspomagana przez Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Paszsekcję ds. żywienia zwierząt.
 • Przedsiębiorstwa paszowe są odpowiedzialne za wprowadzanie do obrotu i stosowanie dodatków paszowych oraz za przestrzeganie warunków lub ograniczeń ustanowionych w przepisach.

Unijny rejestr

Komisja ustanowiła rejestr dodatków paszowych Unii Europejskiej, który jest regularnie aktualizowany i który zawiera odesłania do odpowiednich rozporządzeń w sprawie zezwoleń. W rozporządzeniach tych określono szczególne wymagania dotyczące wprowadzania dodatków do obrotu.

Rozporządzenie składa się z dwóch części:

 • Część pierwsza: załącznik I – zawiera wykaz zmian w rejestrze oraz aktualnie obowiązujące zezwolenia.
 • Część druga: załącznik II – zawiera wykaz dodatków, które wkrótce zostaną wycofane. W tym wykazie znajdują się także dodatki, w odniesieniu do których w kolumnie „Expiry date of authorisation” (Data ważności zezwolenia) podano konkretną datę. Jeśli wskazany w tej kolumnie termin już upłynął, dodatki te nie mogą być wprowadzane do obrotu.

Rejestr pełni jedynie funkcje informacyjne i nie zastępuje aktów prawa Unii.

Etykietowanie

Dodatki są etykietowane w widoczny, wyraźnie czytelny i nieusuwalny sposób. Na etykiecie podawane są następujące informacje:

 • specyficzna nazwa nadana dodatkom na mocy zezwolenia, nazwa grupy funkcjonalnej i numer identyfikacyjny,
 • nazwisko lub firma oraz adres lub zarejestrowana siedziba osoby odpowiedzialnej za te informacje,
 • masa netto lub objętość netto dodatków,
 • w stosownym przypadku numer zatwierdzenia zakładu wytwarzającego dodatek lub wprowadzającego go na rynek,
 • sposób użycia i zalecenia bezpieczeństwa dotyczące stosowania i, w stosownym przypadku,
 • szczególne wymagania wymienione w zezwoleniu,
 • numer referencyjny partii i data wytworzenia.

W rozporządzeniu określono także wymogi dotyczące etykietowania premiksów dodatków paszowych.

Od kiedy rozporządzenie ma zastosowanie?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 18 października 2004 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Dodatki paszowe: substancje, drobnoustroje lub preparaty, inne niż materiał paszowy i premiksy, które są celowo dodawane do paszy lub wody w celu pełnienia, w szczególności, co najmniej jednej z poniższych funkcji:
 • zaspokajanie potrzeb żywieniowych zwierząt,
 • korzystny wpływ na:
  • cechy paszy lub środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
  • ubarwienie ozdobnych ryb lub ptaków,
  • skutki środowiskowe produkcji zwierzęcej,
  • produkcję zwierzęcą,
  • cechy użytkowe lub dobrostan,
 • działanie kokcydiostatyczne lub histomonostatyczne.
Premiksy: mieszanki dodatków paszowych lub mieszanki jednego lub więcej dodatków paszowych z materiałami paszowymi lub wodą stosowanymi jako nośniki, nieprzeznaczone do bezpośredniego żywienia zwierząt.
Pomoce przetwórcze: substancje, które nie są same konsumowane jako pasze, celowo wykorzystywane w przetwarzaniu pasz lub materiałów paszowych do celów technologicznych podczas obróbki lub przetwarzania. Może to spowodować niezamierzoną, ale technologicznie nieuniknioną obecność pozostałości substancji lub jej pochodnych w produkcie finalnym (pod warunkiem, że te pozostałości nie mają szkodliwego skutku dla zdrowia zwierząt, zdrowia ludzi lub dla środowiska i nie mają żadnych skutków technologicznych dla gotowej paszy).

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29–43)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie sporządzania i przedstawiania wniosków oraz oceny dodatków paszowych i udzielania zezwoleń na dodatki paszowe (Dz.U. L 133 z 22.5.2008, s. 1–65)

Ostatnia aktualizacja: 29.05.2018

Top