EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Handel wewnątrz UE oraz przywóz zarodków bydła domowego

Handel wewnątrz UE oraz przywóz zarodków bydła domowego

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 89/556/EWG — warunki zdrowotne zwierząt, regulujące handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego

JAKI JEST CEL NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

 • Niniejsza dyrektywa ustanawia warunki zdrowotne zwierząt w zakresie handlu zarodkami bydła domowego pomiędzy krajami UE oraz ich przywozu z krajów spoza UE.
 • Ma to na celu redukcję ryzyka rozprzestrzeniania się chorób zwierząt.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Zarodki przeznaczone do handlu wewnątrz UE muszą spełniać warunki dotyczące poczęcia, pobierania, wytwarzania, poddawania obróbce, przechowywania i wydawania świadectw. W przewozie zarodkom musi towarzyszyć świadectwo zdrowia potwierdzające ich zgodność z niniejszą dyrektywą.
 • Przewidziano system dla zatwierdzania pobierania zarodków i zespołów produkcyjnych w krajach UE i w krajach spoza UE. Każdy zespół jest zarejestrowany przez właściwe władze danego kraju i otrzymuje weterynaryjny numer rejestracyjny.
 • Wykaz zespołów pobierania i produkcji zarodków jest regularnie uaktualniany przez wszystkie kraje UE, a następnie przesyłany do pozostałych krajów UE i publikowany.
 • Przywóz zarodków z krajów spoza UE jest ograniczony zgodnie z poniższym:
  • z krajów wymienionych zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 18 dyrektywy w zakresie określonych kryteriów, takich jak:
   • stan zdrowia stada;
   • informacje dotyczące chorób zakaźnych;
   • zapobieganie i zwalczanie chorób zwierząt;
   • struktura usług weterynaryjnych;
   • udzielane gwarancje;
  • pobranych lub wytworzonych przez zatwierdzone zespoły pobierania lub wytwarzania zarodków figurujące w wykazie odpowiednich władz.
 • Niniejsza dyrektywa przewiduje zasady dotyczące gwarancji i czynności kontrolnych w kraju pobierania i w kraju docelowym.

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) 2016/429 uchyla i zastępuje dyrektywę 89/556/EWG ze skutkiem od 21 kwietnia 2021 r.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 29 września 1989 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 1 stycznia 1991 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (Dz.U. L 302 z 19.10.1989, s. 1–11)

Kolejne zmiany do dyrektywy 89/556/EWG zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji 2006/168/WE z dnia 4 stycznia 2006 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i wymogi w zakresie świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty zarodków bydlęcych i uchylająca decyzję 2005/217/WE (Dz.U. L 57 z 28.2.2006, s. 19–34)

Patrz wersja skonsolidowana decyzji 2006/168/WE.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1–208)

Ostatnia aktualizacja: 04.05.2020

Top