EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Finansowanie wspólnej polityki rolnej

Komisja określa warunki i szczegółowe zasady stosowane w przypadku finansowania wydatków dotyczących wspólnej polityki rolnej (WPR). Ustanowiono dwa nowe fundusze: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) i Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Rozporządzenie wprowadza jednolite ramy prawne dla finansowania wydatków dotyczących wspólnej polityki rolnej (WPR). W tym celu ustanawia dwa nowe fundusze: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) i Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Te dwa fundusze działają na podstawie podobnego systemu, zachowując pewne specyficzne cechy. Ponieważ przewidziane środki są finansowane w ramach zarządzania dzielonego, tekst określa warunki pozwalające Komisji na przejęcie odpowiedzialności w dziedzinie wykonania budżetu ogólnego i wyjaśnia obowiązki współpracy nałożone na państwa członkowskie.

Rozporządzenie określa warunki akredytacji i cofnięcia akredytacji agencjom płatniczym i jednostkom koordynującym przez państwa członkowskie. Jednostki te są odpowiedzialne za realizację płatności i kontrolę księgowości prowadzonej przez agencje płatnicze. Niniejsze rozporządzenie przewiduje także ustanowienie jednostek certyfikacyjnych, podmiotów publicznych lub prywatnych wskazanych przez państwo członkowskie i odpowiedzialnych za zatwierdzanie systemów zarządzania, nadzór i kontrole wprowadzane przez akredytowane agencje płatnicze, jak również za kontrolę ich rocznych sprawozdań. Państwa członkowskie mają obowiązek przyjęcia koniecznych środków dla zapewnienia skutecznej ochrony interesów finansowych Wspólnoty. Ponadto jedynie wydatki zrealizowane przez akredytowane agencje płatnicze mogą być finansowane przez Wspólnotę, a wypłaty będą dokonane w całości na rzecz beneficjentów.

EFRG

EFRG w ramach podziału zarządzania między państwa członkowskie i Komisję finansuje:

 • refundacje w przypadku wywozu produktów rolnych do państw trzecich,
 • interwencje w zakresie regulacji rynków rolnych,
 • dopłaty bezpośrednie dla rolników przewidziane w ramach wspólnej polityki rolnej,
 • niektóre działania informacyjno-promocyjne na rzecz produktów rolnych na rynku Wspólnoty i w państwach trzecich, realizowane przez państwa członkowskie,
 • wydatki związane ze środkami restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 320/2006,
 • programy na rzecz spożywania owoców w szkole.

Fundusz finansuje w sposób scentralizowany:

 • wkład finansowy Wspólnoty w poszczególne działania weterynaryjne, działania kontrolne w dziedzinie weterynarii, w dziedzinie środków spożywczych i pożywienia dla zwierząt, programy zwalczania i kontroli chorób zwierzęcych oraz z zakresu zapobiegania chorobom roślin i likwidowania zagrożeń, jakie niosą,
 • promocję produktów rolnych prowadzoną bezpośrednio przez Komisję lub za pośrednictwem międzynarodowych organizacji,
 • środki zatwierdzone zgodnie z prawem wspólnotowym, przeznaczone na zapewnienie ochrony, opisu, zbierania i wykorzystania zasobów genetycznych w rolnictwie,
 • wprowadzanie i utrzymanie rolnego systemu informacji księgowej,
 • systemy nadzoru rolnego,
 • wydatki związane z rynkiem rybołówstwa.

Środki potrzebne do zapewnienia wydatków finansowanych przez EFRG są wpłacane przez Komisję państwom członkowskim w formie comiesięcznych zwrotów. Są one realizowane na podstawie deklaracji wydatków oraz informacji dostarczonych przez państwa członkowskie. W przypadku niezgodności wydatkowania funduszy z zasadami wspólnotowymi, Komisja może zdecydować o redukcji lub zawieszeniu płatności.

Komisja ustala saldo netto udostępnione na wydatki EFRG i wprowadza system ostrzegania oraz miesięcznego nadzoru tych wydatków. Co miesiąc przedstawia Parlamentowi i Radzie raport, w którym analizuje rozwój wydatków w stosunku do profili ustalonych na początku roku obliczeniowego i ocenia przewidywalną ewolucję dla bieżącego roku obliczeniowego.

W przypadku niezgodności lub zaniedbań odzyskane sumy są przekazywane agencjom płatniczymi i księgowane przez nie jako przychody przyznane w ramach EFRG w miesiącu ich rzeczywistego wpływu.

EFRROW

EFRROW finansuje, wyłącznie w ramach podziału zarządzania, programy rozwoju wsi realizowane zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005.

Zobowiązania budżetowe z tego tytułu wypełnione są w rocznych ratach w postaci finansowania wstępnego, płatności pośrednich i płatności salda. Płatności pośrednie będą realizowane w przypadku każdego programu rozwoju wsi, w zależności od możliwości budżetowych, według pułapów ustanowionych ustawodawstwem wspólnotowym i powiększonych o sumy określone przez Komisję na podstawie przepisów przewidzianych dla dopłat bezpośrednich dla rolników i dla rynku wina. Płatności te będą realizowane pod pewnymi warunkami, na przykład będą uzależnione od przekazania Komisji deklaracji wydatków i wniosku o przyznanie płatności zatwierdzonych przez akredytowaną agencję płatniczą. W przypadku braku zgodności deklaracji z normami wspólnotowymi Komisja może ograniczyć lub zawiesić płatności.

W przypadku nieprawidłowości finansowanie wspólnotowe będzie całkowicie lub częściowo zniesione lub, gdy fundusze zostaną już wpłacone beneficjentowi, będzie odzyskane przez akredytowaną agencję płatniczą. Zniesione lub odzyskane sumy mogą być ponownie użyte przez państwo członkowskie na działanie przewidziane w tym samym programie rozwoju wsi.

Płatność salda jest dokonywana po otrzymaniu końcowego sprawozdania z realizacji dotyczącego wprowadzenia programu rozwoju wsi i odpowiedniej decyzji o rozliczeniu. Nieprzekazanie koniecznych dokumentów pociąga za sobą automatyczne zwolnienie ze zobowiązań.

Kontrola Komisji

Komisja będzie czuwała nad prawidłowym zarządzaniem finansowym funduszami wspólnotowymi, szczególnie poprzez dwuetapową procedurę rozliczenia rachunków: rozliczenie rachunków i rozliczenie zgodności. Państwa członkowskie muszą zachować do dyspozycji Komisji wszelkie informacje potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania funduszy. Poza kontrolami wykonywanymi przez państwa członkowskie zgodnie z ich krajowymi przepisami, Komisja może zorganizować kontrole na miejscu. Płatności przeznaczone dla państwa członkowskiego mogą być zmniejszone lub zawieszone w przypadku zaistnienia poważnych i trwałych nieprawidłowości w ramach EFRG i EFRROW.

Nazwy beneficjentów funduszy rolnych muszą być publikowane po przyznaniu, dotyczy to także przyznanych im kwot.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1290/2005

18.8.2005

Dz.U. L 209 z 11.8.2005

Akt(y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 320/2006

3.3.2006

Dz.U. L 58 z 28.2.2006

Rozporządzenie (WE) nr 378/2007

12.4.2007

Dz.U. L 95 z 5.4.2007

Rozporządzenie (WE) nr 1437/2007

15.12.2007

Dz.U. L 322 z 7.12.2007

Rozporządzenie (WE) nr 479/2008

13.6.2008

Dz.U. L 148 z 6.6.2008

Rozporządzenie (WE) nr 13/2009

16.1.2009

Dz.U. L 5 z 9.1.2009

Rozporządzenie (WE) nr 73/2009

1.2.2009

Dz.U. L 30 z 31.1.2009

Rozporządzenie (WE) nr 473/2009

9.6.2009

Dz.U. L 144 z 9.6.2009

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Dostępne sumy i wyłączenie z finansowania

Decyzja 2008/321/WE [Dz.U. L 109 z 19.4.2008].

Decyzja ta zawiera listę wydatków wyłączonych z finansowania wspólnotowego z powodu niezgodności z zasadami finansowania WPR. Wykluczenie tych wydatków, poczynionych przez agencje płatnicze niektórych państw członkowskich w latach 2002–2007 nastąpiło na skutek kontroli, dwustronnych rozmów i procedur pojednawczych i pociąga za sobą odliczenie odpowiednich sum.

Decyzja 2009/379/WE [Dz.U. L 117 z 12.5.2009].

>Decyzja ta określa sumy przekazane na rzecz EFRG i EFRROW w latach 2007–2013.

Przepisy wykonawcze

Rozporządzenie (WE) nr 883/2006 [Dz.U. L 171 z 23.6.2006].

Rozporządzenie to dotyczy przepisów wykonawczych do rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW.

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie (WE) nr 884/2006 [Dz.U. L 171 z 23.6.2006].

Rozporządzenie to dotyczy szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach państwowych i księgowania transakcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich.

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie (WE) nr 885/2006 [Dziennik Urzędowy L 171 z 23.6.2006].

Rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW.

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie (WE) nr 259/2008 [Dz.U. L 76 z 19.3.2008].

Rozporządzenie to dotyczy zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z EFRG i EFRROW. Informacje te muszą być publikowane na jednej stronie internetowej najpóźniej 30 kwietnia każdego roku i zwierać dane osobowe beneficjenta oraz otrzymaną sumę.

Rozliczenie rachunków

Rozporządzenie (WE) nr 941/2008 [Dz.U. L 254 z 9.10.2009].

Rozporządzenie to określa formę i zawartość informacji księgowych, które mają być przekazane Komisji w celu rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW oraz w celu kontroli i wykonania prognoz.

Decyzja 2009/373/WE [Dz.U. L 116 z 9.5.2009].

Decyzja przedstawia rozliczenie kont agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez EFRROW dla roku obliczeniowego 2008.

Decyzja 2009/367/WE [Dz.U. L 111 z 5.5.2009].

Decyzja przedstawia rozliczenie kont agencji płatniczych państw członkowskich, dotyczących wydatków finansowanych przez EFRG w roku obrotowym 2008.

Nieprawidłowości, nadużycia i odzyskiwanie

Rozporządzenie (WE) nr 1848/2006 [Dz.U. L 355 z 15.12.2006].

Przedstawia działania informacyjne i kontrolne państw członkowskich w przypadku nadużycia w zakresie finansowania wspólnej polityki rolnej i wprowadza system informacji w tej dziedzinie.

Pomiary

Rozporządzenie (WE) nr 78/2008 [Dz.U. L 25 z 30.1.2008].

Akt dotyczy działań, które mają być podjęte przez Komisję w okresie 2008–2013, poprzez zastosowanie teledetekcji wprowadzonej w ramach wspólnej polityki rolnej.

Ostatnia aktualizacja: 10.09.2009

Top