EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochrona dzikiej fauny i flory przed wyginięciem spowodowanym ich handlem

Ochrona dzikiej fauny i flory przed wyginięciem spowodowanym ich handlem

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) NR 338/97 - regulujące handel w celu ochrony gatunków dzikiej fauny i flory

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Kontrola handlu

 • Import okazów zagrożonych gatunków do UE wymaga zezwolenia wydanego przez organ administracyjny unijnego kraju przeznaczenia lub zawiadomienia o imporcie.
 • Eksport z UE wymaga zezwolenia na eksport lub świadectwa reeksportu wydanego przez organ administracyjny kraju UE, w którym znajdują się okazy.
 • Kategorie okazów opisano w załącznikach od A do D do rozporządzenia.
 • Handel gatunkami wymienionymi w Załączniku A, np. gepardami, jest zabroniony, natomiast przewóz żywych zwierząt w obrębie UE wymaga uprzedniego zezwolenia.
 • Przewóz żywych okazów gatunków wskazanych w Załączniku B i C, takich jak kobra lub mangusta, podlega zasadom certyfikacji oraz odpowiedniego przetrzymywania i opieki, natomiast Załącznik D dotyczy tranzytu pozostałych żywych zwierząt, całych skór i produktów roślinnych.
 • W szczególnych okolicznościach można nakładać dodatkowe ograniczenia, a kraje UE mogą wprowadzać własne, bardziej surowe zasady.
 • Specjalne zasady mają zastosowanie do okazów urodzonych i hodowanych w niewoli lub będących wynikiem sztucznej prokreacji, częścią przedmiotów osobistego użytku lub przeznaczonych dla instytucji naukowych.

Organizacja i przekazywanie informacji

 • Kraje UE są zobowiązane:

  • wyznaczyć urzędy celne do przeprowadzania kontroli,
  • wyznaczyć organy zarządzania i naukowe odpowiedzialne za wykonanie rozporządzenia,
  • monitorować przestrzeganie przepisów i karać naruszenia,
  • opracowywać sprawozdania i wymieniać informacje na temat wykonywania rozporządzenia, a także wszelkich odrzuconych wniosków o zezwolenie.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 1 czerwca 1997 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (WE) NR 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. L 61 z 3.3.1997, str. 1–69)

Kolejne zmiany Rozporządzenia (WE) Nr 338/97 uwzględniono w tekście podstawowym. Tekst skonsolidowany ma wyłącznie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 865/2006 r. z dnia 4 maja 2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) NR 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. L 166 z 19.6.2006, str. 1-69)

Zobacz tekst skonsolidowany

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 792/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. ustanawiające reguły dotyczące wzorów zezwoleń, świadectw i innych dokumentów przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 (Dz.U. L 242 z 7.9.2012, str. 13-45)

Zobacz tekst skonsolidowany

Decyzja Rady (UE) 2015/451 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) (Dz.U. L 75 z 19.3.2015, str. 1-3)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/736 z dnia 7 maja 2015 r. zakazujące wprowadzania do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 117 z 8.5.2015, str. 25-44)

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie podejścia UE do nielegalnego handlu dziką fauną i florą (COM(2014) 64 final z 7.2.2014)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Plan działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą (COM(2016) 87 final z 26.2.2016)

Ostatnia aktualizacja: 27.07.2017

Top