Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bezpieczne przemieszczanie odpadów w UE oraz pomiędzy UE a krajami spoza UE

Bezpieczne przemieszczanie odpadów w UE oraz pomiędzy UE a krajami spoza UE

Unia Europejska posiada system nadzoru i kontroli przemieszczania odpadów na swym terytorium oraz pomiędzy tym terytorium a krajami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz krajami spoza UE, które podpisały konwencję bazylejską.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów

STRESZCZENIE

Unia Europejska posiada system nadzoru i kontroli przemieszczania odpadów na swym terytorium oraz pomiędzy tym terytorium a krajami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz krajami spoza UE, które podpisały konwencję bazylejską.

JAKIE SĄ POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Określa ono zasady kontroli przemieszczania odpadów w celu poprawy ochrony środowiska.

Wprowadza również do prawa UE postanowienia konwencji bazylejskiej, a także zmiany decyzji Rady OECD z 2001 r. w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku (tj. przetwarzania odpadów w celu odzyskania produktu do użytku lub przekształcania ich na paliwo).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Ustawa dotyczy przemieszczania odpadów:

pomiędzy krajami UE na terytorium UE lub z tranzytem przez kraje spoza UE,

przywożonych do UE z krajów spoza UE,

wywożonych z UE do krajów spoza UE,

przewożonych w ramach tranzytu przez terytorium UE, na trasie z oraz do krajów spoza UE.

Obejmuje niemal wszystkie rodzaje odpadów, z wyjątkiem odpadów radioaktywnych, odpadów wytwarzanych na pokładach statków, odpadów, których przemieszczanie podlega wymogom w zakresie zezwoleń wynikającym z rozporządzenia dotyczącego produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, odpadów przemieszczanych z Antarktydy do UE, przywożonych do Wspólnoty odpadów wytwarzanych przez siły zbrojne lub organizacje pomocowe podczas sytuacji kryzysowych itd.

Procedury kontrolne

Istnieją dwie procedury kontrolne przewidziane w odniesieniu do przemieszczania odpadów:

1.

ogólny obowiązek w zakresie informowania określony w art. 18, który zazwyczaj odnosi się do przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku wymienionych w załączniku III (odpady z wykazu zielonego - inne niż niebezpieczne, np. papier lub tworzywo sztuczne) lub IIIA,

2.

procedura uprzedniego zgłoszenia na piśmie i zgody na przemieszczanie innych rodzajów odpadów, w tym:

przemieszczanie odpadów wymienionych w załączniku IV (odpady z wykazu „ bursztynowego” obejmującego zarówno odpady niebezpieczne, jak i odpady inne niż niebezpieczne) lub w części 2 załącznika V (europejskiego wykazu odpadów, np. odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobyciu, wzbogacaniu oraz przeróbce fizycznej i chemicznej minerałów),

przemieszczenie odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia wymienionych w załączniku III (odpady z wykazu zielonego).

Pozostałe przepisy

Wszystkie zainteresowane strony muszą zapewnić racjonalne ekologicznie gospodarowanie odpadami, z poszanowaniem unijnych i międzynarodowych przepisów w całym procesie przemieszczania, odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów.

Procedura zgłaszania wymaga uprzedniej zgody na piśmie wydanej przez właściwe organy w kraju, którego dotyczy przemieszczanie (kraju wysyłki, kraju tranzytu i kraju przeznaczenia) w ciągu 30 dni.

Zgłaszający ma obowiązek zapewnienia powrotu odpadów, które są przemieszczane nielegalnie lub nie mogą zostać przetworzone zgodnie z planem (w tym poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu).

Zakaz handlu

Obowiązuje zakaz wywozu odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania do krajów spoza UE, z wyjątkiem krajów EFTA, które są stronami konwencji bazylejskiej.

Wywóz odpadów niebezpiecznych (czyli stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska) przeznaczonych do odzysku, z wyjątkiem wywozu do krajów, w których ma zastosowanie decyzja OECD, jest również zakazany.

Zakazany jest także przywóz odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania lub odzysku, z wyjątkiem przywozu z:

krajów, w których ma zastosowanie decyzja OECD,

krajów spoza UE, które są stronami konwencji bazylejskiej,

krajów, które zawarły dwustronną umowę z krajem lub krajami UE,

innych obszarów w sytuacjach kryzysowych.

Systemy kontroli

Prawo zmieniono w 2014 r. w celu wzmocnienia systemów kontroli krajów UE. W rozporządzeniu przewidziano minimalne wymogi w zakresie kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem problematycznych strumieni odpadów (np. odpadów niebezpiecznych i odpadów wysyłanych do nielegalnego składowania lub przetwarzania nieodpowiadającego normom). Kraje UE muszą opracować plany kontroli do 2017 r.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 15 lipca 2006 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej przemieszczania odpadów.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006

15.7.2006

-

Dz.U. L 190 z 12.7.2006 s. 1-98

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 669/2008

19.7.2008

-

Dz.U. L 188 z 16.7.2008, s. 7-15

Rozporządzenie (WE) nr 219/2009

20.4.2009

-

Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 109-154

Dyrektywa 2009/31/WE

25.6.2009

-

Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 114-135

Rozporządzenie (UE) nr 660/2014

17.7.2014

-

Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 135-142

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKACH

Rozporządzenie (WE) nr 1379/2007 (Dz.U. L 309 z 27.11.2007, s. 7-20)

Rozporządzenie (WE) nr 669/2008 (Dz.U. L 188 z 16.7.2008, s. 7-15)

Rozporządzenie (WE) nr 308/2009 (Dz.U. L 97 z 16.4.2009, s. 8-11)

Rozporządzenie (UE) nr 664/2011 (Dz.U. L 182 z 12.7.2011, s. 2-4)

Rozporządzenie (UE) nr 135/2012 (Dz.U. L 46 z 17.2.2012, s. 30-32)

Rozporządzenie (UE) nr 255/2013 (Dz.U. L 79 z 21.3.2013, s. 19-23)

Rozporządzenie (UE) nr 1234/2014 (Dz.U. L 332 z 19.11.2014, s. 15-17)

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 801/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (Dz.U. L 179 z 7.7.2007, s. 6-35)

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2015

Top