Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Internetowa baza danych dotycząca zintegrowanej taryfy celnej (TARIC)

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Internetowa baza danych dotycząca zintegrowanej taryfy celnej (TARIC)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 – nomenklatura taryfowa i statystyczna oraz Wspólna Taryfa Celna

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie określa podstawę prawną systemu TARIC, zintegrowanej taryfy UE, i wprowadza wspólny system kodów i klasyfikacji towarów o nazwie Nomenklatura Scalona (CN); są one niezbędne do przetwarzania i publikowania statystyk UE w dziedzinie handlu.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • TARIC obejmuje wszystkie stawki opłaty celnych i niektóre przepisy UE obowiązujące w związku z handlem zewnętrznym. Nie zawiera informacji dotyczących podatków krajowych, takich jak VAT.
 • Nomenklatura Scalona powstała w wyniku połączenia nomenklatur Wspólnej Taryfy Celnej* i Nimexe (statystycznej nomenklatury UE).
 • Taryfa TARIC jest oparta na Nomenklaturze Scalonej i obejmuje dodatkowe podpodziały, nazywane podpozycjami TARIC, obowiązujące w przypadku towarów, wobec których stosowane są szczególne stawki cła zgodnie z ich pochodzeniem lub gdy obowiązują inne zasady polityki handlowej.
 • Każda podpozycja CN posiada ośmiocyfrowy numer kodowy. Pierwsze sześć cyfr odnosi się do pozycji i podpozycji nomenklatury Systemu Zharmonizowanego. Siódma i ósma cyfra określają podpozycje CN. Kolejne cyfry (dziewiąta i dziesiąta) określają podpozycje TARIC.
 • Załącznik I do rozporządzenia zawiera stawki celne, przy czym jest on regularnie aktualizowany, tak aby uwzględniał:
  • zmiany uzgodnione na szczeblu międzynarodowym,
  • zmiany w wymaganiach dotyczących statystyki, polityki handlowej, rozwoju techniki lub handlu,
  • zmiany mające na celu dostosowanie lub wyjaśnienie wersji językowych.
 • Komisja Europejska jest odpowiedzialna za publikowanie i zarządzanie TARIC. Zajmuje się ona przydzielaniem numerów kodowych, aktualizacją TARIC oraz informowaniem krajów UE o zmianach. Wnioski o wprowadzenie zmian CN mogą być składane przez Komisję, kraje UE lub federacje handlowe UE.
 • Komisja przyjmuje każdego roku w formie rozporządzenia pełną wersję Nomenklatury Scalonej wraz ze stawkami celnymi Wspólnej Taryfy Celnej, z uwzględnieniem poprawek przyjętych przez Radę i Komisję. Takie rozporządzenie publikowane jest nie później niż do dnia 31 października w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich i obowiązuje od dnia 1 stycznia następnego roku.
 • Komisja jest wspomagana przez Komitet Kodeksu Celnego, składający się z przedstawicieli krajów UE. Komitet jest odpowiedzialny za zbadanie każdej kwestii związanej z CN, TARIC lub innymi nomenklaturami.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 10 września 1987 r.

KONTEKST

 • TARIC, zintegrowana taryfa UE, jest bazą danych, która łączy ze sobą legislację dotyczącą polityki handlowej i rolnej oraz taryfy celne. Ma to zapewnić jednolite stosowanie taryfy przez kraje UE i wyraźnie określić wszystkie środki, które muszą być zastosowane przez podmioty zajmujące się przywozem towarów do UE lub ich wywozem z UE.
 • Więcej informacji:
  • TARIC na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

* KLUCZOWE POJĘCIA

Wspólna taryfa celna: połączenie systemu klasyfikacji towarów oraz stawek celnych dla każdej klasy towarów, obowiązujących na całym obszarze UE.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1–675)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 zostały włączone do tekstu oryginalnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 28.11.2016

Top