EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Plan działań dotyczący programu sztokholmskiego

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Plan działań dotyczący programu sztokholmskiego

Plan działań stanowi harmonogram wdrażania priorytetów politycznych, wyznaczonych w programie sztokholmskim w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa na lata 2010–2014.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 20 kwietnia 2010 r. – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla europejskich obywateli – Plan działań służący realizacji programu sztokholmskiego [COM(2010) 171 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Priorytety Unii Europejskiej (UE) dotyczące tworzenia europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w okresie 2010–2014 określone są w programie sztokholmskim. Plan działań ma na celu doprowadzenie do realizacji wyznaczonych priorytetów i przygotowanie na przyszłe problemy zarówno na poziomie europejskim, jak i światowym.

Europa praw

Plan działań określa środki zapewniające ochronę praw podstawowych. Polegają one na zaostrzeniu prawa dotyczącego ochrony danych poprzez wprowadzenie nowych kompleksowych ram prawnych i włączeniu ochrony danych do wszystkich polityk UE, do dziedziny egzekwowania prawa, zapobiegania przestępstwom i stosunków międzynarodowych. Działania mają również na celu walkę z wszystkimi formami dyskryminacji, rasizmu, ksenofobii i homofobii. Szczególną ochroną objęte są prawa dziecka i grup szczególnie narażonych, w tym ofiar przestępstw i terroryzmu. W ramach ochrony tych ostatnich Komisja złoży wniosek w sprawie kompleksowego instrumentu i środków praktycznych, w tym w sprawie stworzenia europejskiego nakazu ochrony. Komisja wystąpi również z wnioskami ustawodawczymi dotyczącymi praw jednostek w postępowaniu karnym i działań związanych z zatrzymaniem. Plan działań określa ponadto środki zwiększające rolę obywateli europejskich zwłaszcza w odniesieniu do prawa swobodnego przemieszczania się, ochrony w państwach trzecich i uczestnictwa obywatelskiego.

Europa sprawiedliwości

Aby zwiększyć zaufanie do europejskiej przestrzeni sądowej, plan działań wyznacza środki dalszego wdrażania zasady wzajemnego uznawania. Składają się na nie wnioski ustawodawcze dotyczące pozyskiwania i zbierania dowodów, zakazów oraz kar pieniężnych w sprawach karnych. Komisja zamierza również sporządzić wnioski w sprawie nowych aktów prawnych dotyczących spraw cywilnych, takich jak rozwody, i zrewidować rozporządzenie dotyczące orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych. Aby zasada wzajemnego uznawania dobrze funkcjonowała, Komisja podejmie działania zwiększające wzajemne zaufanie. W tym celu złoży wniosek dotyczący działań ustanawiających wspólne standardy minimalne zarówno w prawie karnym, jak i cywilnym. Aby ponadto z europejskiej przestrzeni sądowej obywatele mogli korzystać lepiej, Komisja zaproponuje działania zapewniające łatwiejszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza w zakresie przepisów dotyczących aktów stanu cywilnego, i działania wspierające działalność gospodarczą, takie jak wnioski ustawodawcze dotyczące uznawania orzeczeń sądowych. Komisja zamierza jednocześnie zwiększyć zaangażowanie UE w dziedzinę prawa cywilnego i karnego na szczeblu międzynarodowym, głównie poprzez negocjacje umów i konwencji z państwami trzecimi.

Europa, która chroni

Aby lepiej chronić obywateli i skuteczniej rozwiązywać problemy związane z przestępczością transgraniczną, w planie działań przewidziano opracowanie wewnętrznej strategii bezpieczeństwa. Ponadto celem Komisji jest też ulepszenie istniejących narzędzi z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności dotyczących zarządzania przepływem informacji, oraz zaproponowanie wykorzystania narzędzi technologicznych, takich jak europejski rejestr skazanych obywateli państw trzecich. W planie działań przewidziano również udoskonalenie strategii zwalczania przestępczości transgranicznej głównie poprzez skuteczniejszą współpracę w dziedzinie egzekwowania prawa europejskiego, m.in. pomiędzy Europejskim Urzędem Policji, Eurojust i Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach (Frontex), oraz skuteczniejsze zapobieganie przestępstwom. W celu ochrony przed poważną i zorganizowaną przestępczością ustanowiono w planie działań konkretne środki walki z przestępczością, w tym wnioski ustawodawcze dotyczące:

 • handlu ludźmi,
 • seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej,
 • cyberprzestępczości i bezpieczeństwa sieci i informacji,
 • przestępstw gospodarczych i korupcji,
 • narkotyków,
 • terroryzmu.

Komisja zamierza też zwiększyć zdolność UE w zakresie zapobiegania katastrofom zarówno wynikającym z działania człowieka, jak i z przyczyn naturalnych, przygotowania się do nich i reagowania na nie. W tym celu w planie działań przewidziano środki, które uzupełniają i udoskonalają zarządzanie katastrofami przez UE.

Dostęp do Europy

Komisja podejmie działania na rzecz dalszego rozwoju zintegrowanego podejścia do zarządzania zewnętrznymi granicami UE. Obejmować one będą wnioski ustawodawcze zmieniające Frontex, kodeks graniczny Schengen i europejski system nadzoru granic (Eurosur). Komisja złoży ponadto wniosek dotyczący ustanowienia systemu wjazdu/wyjazdu i programu rejestrowania podróżnych. Ponadto Komisja nadal będzie prowadzić działania na rzecz zniesienia obowiązku wizowego, poprzez negocjowanie umów dotyczących ułatwień wizowych z państwami trzecimi oraz uruchomienia systemu informacji wizowej (VIS).

Solidarność Europy

Komisja zamierza realizować dynamiczną i kompleksową politykę imigracyjną, która obejmować będzie następujące działania:

 • dalszy rozwój globalnego podejścia UE do kwestii migracji w celu zacieśnienia współpracy z państwami trzecimi,
 • wspieranie migracji celem zaspokojenia potrzeb krajowych rynków pracy UE,
 • promowanie integracji i praw migrantów,
 • zwalczanie nielegalnej migracji poprzez umowy o readmisji i politykę dotyczącą powrotu,
 • uwzględnianie sytuacji małoletnich bez opieki.

Celem Komisji jest też realizacja wspólnej polityki azylowej, aby poprzez podział obowiązków między państwa członkowskie ustanowić wspólną przestrzeń ochrony dla osób ubiegających się o azyl. W planie działań przewiduje się ponadto umocnienie zewnętrznego wymiaru UE poprzez współpracę z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców i opracowanie unijnego programu przesiedleń oraz nowych regionalnych programów ochrony.

Europa w zglobalizowanym świecie

W planie działań ponawiane są powiązania między wewnętrznym i zewnętrznym wymiarem polityki w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa. Z tego względu przewidziane są w nim działania, które wzmacniają wymiar zewnętrzny, a w szczególności zacieśniają współpracę i zapewniają sprawniejszy przekaz informacji między krajami UE. Komisja dąży ponadto do uwzględniania zewnętrznego wymiaru w swoich relacjach z krajami trzecimi, w tym w ramach porozumień i umów o partnerstwie. W planie działań przewidziane jest dalsze wspieranie konwencji Rady Europy, takich jak konwencja przeciwko handlowi ludźmi, konwencja o ochronie danych, ochronie dzieci, cyberprzestępczości i korupcji, oraz Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

Przyszłe działania

Aby ustanowione przez program sztokholmski priorytety polityczne przekształcić w konkretne działania i wyniki, w planie działań przewidziano środki na rzecz:

 • oceny polityki i mechanizmów w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa,
 • szkolenia prawników i osób specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa oraz organów sądowych i organów ścigania,
 • działań informacyjnych skierowanych do opinii publicznej,
 • dialogu ze społeczeństwem obywatelskim,
 • nowych programów finansowania.

Ostatnia aktualizacja: 28.05.2010

Top