EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Program sztokholmski

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Program sztokholmski

Program sztokholmski zapewnia harmonogram działań Unii Europejskiej (UE) w przestrzeni sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa na okres 2010-2014.

AKT

Program sztokholmski – Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli [Dz.U. C 115 z 4.5.2010].

STRESZCZENIE

W programie sztokholmskim określone zostały priorytety Unii Europejskiej (UE) w obszarze sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa na okres 2010-2014. Opierając się na dotychczasowych osiągnięciach programu z Tampere i programu haskiego, program sztokholmski ma na celu sprostanie przyszłym wyzwaniom i dalsze wzmacnianie przestrzeni sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa poprzez działania ukierunkowane na interesy i potrzeby obywateli.

Aby zapewnić bezpieczną Europę opartą na poszanowaniu podstawowych praw i wolności obywateli, program sztokholmski koncentruje się na następujących priorytetach:

Europa praw

Obywatelstwo europejskie musi zostać przekształcone z abstrakcyjnej idei w namacalną rzeczywistość. Musi zapewniać obywatelom UE podstawowe prawa i wolności określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Obywatele UE muszą mieć możliwość korzystania z tych praw wewnątrz UE oraz poza jej granicami, mając świadomość, że ich prywatność jest chroniona, w szczególności w odniesieniu do ochrony danych osobowych. Europa praw musi być obszarem, na którym:

 • obywatele i członkowie ich rodzin mogą w pełni korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się,
 • szanuje się różnorodność i chroni osoby należące do najsłabszych grup społecznych (dzieci, mniejszości, np. Romowie, ofiary przemocy itp.) a zwalcza się rasizm i ksenofobię,
 • prawa osób podejrzanych i oskarżonych są chronione w postępowaniu karnym,
 • obywatelstwo UE promuje uczestnictwo obywateli w życiu demokratycznym UE poprzez przejrzysty proces decyzyjny, dostęp do dokumentów i należytą administrację oraz gwarantuje obywatelom prawo do ochrony konsularnej poza UE.

Europa sprawiedliwości

Europejska przestrzeń sprawiedliwości musi być realizowana w całej UE. Należy ułatwić dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla obywateli, aby mogli lepiej wykorzystywać swoje prawa w UE. Równocześnie należy dalej rozwijać współpracę między organami sądowymi oraz wzajemne uznawanie orzeczeń sądowych w UE w sprawach z zakresu prawa cywilnego, jak i karnego. W tym celu państwa członkowskie powinny wykorzystywać e-sprawiedliwość (technologie informacyjno-komunikacyjne w dziedzinie sprawiedliwości), przyjąć wspólne zasady minimalne, aby przybliżyć do siebie standardy prawa cywilnego i karnego oraz wzmacniać wzajemne zaufanie. UE musi również dążyć do osiągnięcia spójności z międzynarodowym porządkiem prawnym, aby stworzyć bezpieczne otoczenie prawne umożliwiające współdziałanie z państwami trzecimi.

Europa, która chroni

W programie sztokholmskim zaleca się opracowanie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego dla UE, aby zwiększyć ochronę obywateli i skuteczniej zwalczać przestępczość zorganizowaną i terroryzm. W duchu solidarności, strategia będzie miała na celu wzmocnienie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, jak również współpracy w zakresie zarządzania granicami, ochrony ludności i zarządzania katastrofami. Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego zostanie zbudowana na bazie proaktywnego, horyzontalnego i przekrojowego podejścia z wyraźnie podzielonymi zadaniami dla UE i jej państw. Będzie skoncentrowana na walce z przestępczością transgraniczną obejmującą:

 • handel ludźmi,
 • niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, seksualne wykorzystywanie dzieci i pornografię dziecięcą,
 • cyberprzestępczość,
 • przestępczość gospodarczą, korupcję, podrabianie i piractwo,
 • narkotyki.

W walce z przestępczością transgraniczną, bezpieczeństwo wewnętrzne nierozerwalnie łączy się z bezpieczeństwem zewnętrznym. Dlatego konieczne jest uwzględnienie strategii bezpieczeństwa zewnętrznego UE i wzmocnienie współpracy z państwami trzecimi.

Dostęp do Europy

UE musi dalej rozwijać politykę dotyczącą zintegrowanego zarządzania granicami i politykę wizową, aby skutecznie zapewniać obywatelom państw trzecich legalny dostęp do Europy, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo swoim własnym obywatelom. Konieczne jest wzmocnienie kontroli granicznych, aby przeciwdziałać nielegalnej imigracji i przestępczości transgranicznej. Jednocześnie należy zapewniać dostęp osobom potrzebującym ochrony międzynarodowej oraz słabszym grupom społecznym, na przykład małoletnim pozbawionym opieki. W związku z tym należy wzmocnić rolę Frontexu (europejskiej agencji ds. granic zewnętrznych), aby mogła skuteczniej odpowiadać na aktualne i przyszłe wyzwania. System Informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II) i System Informacji Wizowej (VIS) również mają kluczowe znaczenie dla wzmocnienia systemu kontroli na granicach zewnętrznych i dlatego konieczne jest zapewnienie pełnych możliwości działania tych systemów. Należy ponadto kontynuować prace nad opracowywaniem wspólnej polityki wizowej oraz zintensyfikowaniem regionalnej współpracy konsularnej.

Europa solidarności

UE musi opracować kompleksową i elastyczną politykę migracyjną w oparciu o europejski pakt o imigracji i azylu. Polityka w tym zakresie powinna koncentrować się na solidarności oraz odpowiedzialności i wychodzić naprzeciw potrzebom zarówno państw UE, jak i migrantów. Powinna uwzględniać potrzeby rynku pracy państw UE, minimalizując jednocześnie drenaż mózgów z państw trzecich. Należy wprowadzić również aktywną politykę integracyjną zapewniającą poszanowanie praw migrantów. Ponadto wspólna polityka migracyjna musi obejmować skuteczną i zrównoważoną politykę w zakresie powrotów, a jednocześnie należy kontynuować prace nad zapobieganiem i zwalczaniem nielegalnej imigracji oraz kontrolowaniem jej. Istnieje również potrzeba wzmocnienia dialogu i partnerstw z państwami trzecimi (tranzytu i pochodzenia), w szczególności poprzez dalszy rozwój globalnego podejścia do kwestii migracji.

Należy podjąć wysiłki w celu stworzenia do 2012 r. wspólnego europejskiego systemu azylowego (CEAS). W tym kontekście kluczowe znaczenie ma rozwój Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu. Poprzez zapewnienie wspólnej procedury azylowej dla państw UE oraz jednolitego statusu osobom, którym przyznano ochronę międzynarodową, CEAS mógłby stworzyć przestrzeń ochrony i solidarności w UE.

Europa w świecie zglobalizowanym

Należy brać również pod uwagę zewnętrzny aspekt polityki UE w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Pomoże to sprostać wyzwaniom, które napotyka obecnie UE w tym zakresie, oraz zwiększyć możliwości współpracy z państwami trzecimi. Prowadząc działania w tym obszarze UE będzie kierować się następującymi zasadami:

 • utrzymanie jednolitej polityki w dziedzinie stosunków zewnętrznych UE,
 • współpraca z państwami trzecimi na zasadach partnerstwa (uwzględniając kraje kandydujące, sąsiadujące, kraje należące do EOG/strefy Schengen, Stany Zjednoczone i Federację Rosyjską),
 • propagowanie europejskich i międzynarodowych standardów oraz wartości i ratyfikowanie konwencji ONZ, Rady Europy i Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego,
 • wymiana informacji na temat działań dwustronnych i wielostronnych,
 • działanie solidarnie i spójnie, w sposób zapewniający wzajemne uzupełnianie się działań,
 • efektywne wykorzystywanie wszelkich dostępnych instrumentów i zasobów,
 • informowanie na temat działań w zewnętrznej sferze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, monitorowanie i ocenianie takich działań,
 • przyjęcie proaktywnego podejścia do stosunków zewnętrznych.

Program sztokholmski jest realizowany w ramach planu działania, który zostanie przyjęty do czerwca 2010 r.

See also

 • Portal programu sztokholmskiego (EN) (FR) (SV)

Ostatnia aktualizacja: 16.03.2010

Top