EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu

Rozporządzenie (UE) nr 439/2010 ustanawia Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu w celu wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi w tym obszarze i wsparcia w pokonywaniu sytuacji kryzysowych.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu.

STRESZCZENIE

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (ang. skrót EASO) to agencja Unii Europejskiej (UE) działająca od 2011 roku. Do jego funkcji należy:

 • wzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi w sprawach azylu;
 • wsparcie państw członkowskich, których systemy azylowe i systemy przyjmowania znajdują się pod szczególną presją;
 • usprawnienie wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA).

Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria powinny wkrótce przystąpić do EASO jako państwa stowarzyszone. Stanie się to po zakończeniu negocjacji umów przez UE i ratyfikacji każdej z nich.

Wspieranie współpracy między państwami członkowskimi w sprawach azylu

Rolą EASO w tym obszarze jest:

 • zachęcanie państw członkowskich do wymiany i zbierania dobrych praktyk;
 • organizowanie działań związanych z gromadzeniem, analizowaniem i udostępnianiem informacji o krajach pochodzenia osób występujących o ochronę międzynarodową;
 • ułatwianie, w razie konieczności, relokacji osób korzystających z ochrony międzynarodowej w ramach Unii;
 • tworzenie i rozwijanie szkoleń dostępnych dla członków wszystkich krajowych organów administracyjnych oraz sądów i trybunałów, a także krajowych służb odpowiedzialnych za kwestie azylowe w państwach członkowskich;
 • gromadzenie użytecznych informacji w celu identyfikacji zagrożeń związanych z masowym napływem osób ubiegających się o azyl i zdolności zainteresowanych państw do reagowania, co ma na celu stworzenie systemów wczesnego ostrzegania i przygotowanie środków nadzwyczajnych, wymaganych do przeciwdziałania tego typu presjom.

Wsparcie dla państw członkowskichznajdujących się pod szczególną presją

EASO koordynuje pomoc w nagłych wypadkach dla państw członkowskich, których systemy azylowe i systemy przyjmowania znajdują się pod wyjątkowo dużą presją, poprzez zapewnienie tymczasowego wsparcia.

Pomoc ta polega w głównej mierze na oddelegowaniu do państw członkowskich, które o to wnioskują, zespołów wsparcia w dziedzinie azylu, które udzielają wiedzy fachowej w zakresie usług tłumaczenia ustnego, informacji o krajach pochodzenia oraz wiedzy w zakresie rozpatrywania spraw azylowych i zarządzania nimi.

W przypadku gdy EASO zdecyduje się na oddelegowanie jednego zespołu wsparcia w dziedzinie azylu lub większej ich liczby, sporządza plan operacyjny wspólnie z wnioskującym państwem członkowskim w celu określenia:

 • sposobu postępowania i celów oddelegowania;
 • przewidywanego okresu oddelegowania;
 • geograficznego obszaru, do którego zespoły zostaną oddelegowane;
 • składu zespołów oraz opisu zadań jego członków.

Eksperci zespołów wsparcia udostępniani są przez państwa członkowskie i stanowią część rezerwy interwencyjnej w dziedzinie azylu EASO.

Wdrażanie wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA)

EASO przyczynia się do wdrażania WESA zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, jak i poza nią.

W kwestiach dotyczących wewnętrznych wymiarów WESA wkład EASO polega w głównej mierze na:

 • gromadzeniu informacji dotyczących rozpatrywania wniosków o przyznanie ochrony międzynarodowej w państwach członkowskich i przepisów krajowych związanych z kwestiami azylu; a także
 • sporządzaniu rocznego sprawozdania na temat sytuacji w dziedzinie azylu w Europie i przygotowywaniu, jeśli to konieczne, dokumentów technicznych dotyczących wdrażania instrumentów Unii z dziedziny azylu.

W kwestiach, które dotyczą zewnętrznych wymiarów WESA, EASO odpowiada zwłaszcza za:

 • koordynowanie wymiany informacji i działań przedsięwziętych przez państwa członkowskie w związku z relokacją uchodźców pochodzących z państw trzecich;
 • współpracę z państwami trzecimi w celu propagowania i wsparcia budowania zdolności systemów azylowych i systemów przyjmowania tych państw oraz realizację regionalnych programów ochrony.

Struktura i zarządzanie EASO

Zarząd jest organem EASO odpowiedzialnym za planowanie i monitorowanie. W jego skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych, Komisji Europejskiej i przedstawiciel Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

Dyrektor wykonawczy mianowany jest przez zarząd i jest odpowiedzialny za bieżące administrowanie agencją. Jest on jej prawnym przedstawicielem.

Forum doradcze stanowi platformę dla regularnego dialogu dwustronnego między EASO i społeczeństwem obywatelskim z myślą o wymianie informacji i gromadzeniu wiedzy. Skupia ono ekspertów z różnych dziedzin związanych z kwestiami azylu.

Urząd uzyskuje wpływy głównie dzięki wkładom zarejestrowanym w ogólnym budżecie UE i wkładom z państw stowarzyszonych.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 439/2010

18.6.2010

-

Dz.U. L 132 z 29.5.2010

AKTY POWIĄZANE

Decyzja 2010/762/UE przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia siedziby Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (Dziennik Urzędowy L 324 z 9.12.2010)

Decyzja ustala siedzibę Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu w Valletcie na Malcie.

Decyzja Rady 2014/185/UE z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, uzgodnień między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (Dziennik Urzędowy L 102 z 5.4.2014)

Decyzja Rady 2014/186/UE z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, uzgodnień między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (Dziennik Urzędowy L 102 z 5.4.2014)

Decyzja Rady 2014/194/UE z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, uzgodnień między Unią Europejską a Republiką Islandii dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (Dziennik Urzędowy L 106 z 9.4.2014)

Decyzja Rady 2014/204/UE z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowania uzgodnień między Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (Dziennik Urzędowy L 109 z 12.4.2014)

Ostatnia aktualizacja: 22.07.2014

Top