EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochrona infrastruktury krytycznej

Ochrona infrastruktury krytycznej

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2008/114/WE – rozpoznawanie i wyznaczanie europejskiej infrastruktury krytycznej oraz ocena potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Niniejsza dyrektywa ustanawia dla Unii Europejskiej (UE) proces rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej* (EIK) oraz określa podejście w zakresie poprawy jej ochrony.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rozpoznawanie i wyznaczanie EIK

 • Kraje UE przechodzą przez proces rozpoznawania potencjalnej EIK, w czym w razie potrzeby może im pomóc Komisja Europejska. Podczas procesu rozpoznawania potencjalnej EIK powinny one zastosować:
  • kryteria przekrojowe, takie jak kryterium ofiar w ludziach, skutków ekonomicznych i skutków społecznych, oraz
  • kryteria sektorowe uwzględniające cechy charakterystyczne poszczególnych sektorów EIK.
 • Kraje UE przechodzą przez wspólny proces wyznaczania (np. rozmowy z innymi krajami UE) w przypadku potencjalnej EIK zlokalizowanej na ich terytoriach.
 • Kraje UE poddają proces rozpoznawania i wyznaczania EIK regularnemu przeglądowi.
 • Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie tylko do sektora energetycznego i transportowego (patrz: załącznik I do niniejszej dyrektywy).Po jakimś czasie jej zakresem mogą zostać objęte inne sektory,

Plany ochrony infrastruktury

 • Kraje UE zapewniają, by dla każdej wyznaczonej EIK ustalono plan ochrony infrastruktury (POI).
 • Celem sporządzenia POI jest określenie kluczowych składników EIK oraz istniejących rozwiązań służących ich ochronie.

Urzędnicy łącznikowi ds. ochrony

 • Kraje UE zapewniają, by dla każdej EIK wyznaczony został urzędnik łącznikowy ds. ochrony.
 • Urzędnik ten pełni funkcję punktu kontaktowego między właścicielem/operatorem EIK a właściwym organem kraju UE.

Sprawozdawczość

 • W ciągu roku od daty wyznaczenia danej infrastruktury krytycznej jako EIK kraje UE przeprowadzają ocenę zagrożenia w odniesieniu do EIK
 • Kraje UE co 2 lata przekazują Komisji sprawozdanie zawierające ogólne dane dotyczące rodzajów ryzyka, zagrożeń i słabych punktów.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od dnia 12 stycznia 2009 r.Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do dnia 12 stycznia 2011 r.

KONTEKST

 • Za ochronę infrastruktury krytycznej w głównej mierze odpowiedzialne są organy krajowe. Jednakże zakłócenia infrastruktury krytycznej mogą być odczuwalne poza granicami danego państwa. Z tego względu w celu zarządzania tym ryzykiem potrzebna jest pomoc na poziomie UE. W 2007 r. Rada UE przyjęła konkluzje w sprawie europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej (EPOIK). Program ten ma na celu zwiększenie ochrony infrastruktury krytycznej przed wszystkimi rodzajami zagrożeń i ryzyka.
 • Po dokonaniu przeglądu dyrektywy 2008/114/WE Komisja określiła w 2013 r. nowe podejście do procesu wdrażania europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej. Ma to na celu stworzenie wspólnych narzędzi oraz wspólnego podejścia w UE do ochrony infrastruktury krytycznej i odporności, uwzględniając w nim w większym stopniu współzależności powiązanych ze sobą infrastruktur, sektorów oraz podmiotów krajowych.
 • Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Infrastruktura krytyczna: składniki lub systemy, które mają podstawowe znaczenie dla utrzymania niezbędnych funkcji społecznych, zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony, dobrobytu materialnego lub społecznego ludności. Europejska infrastruktura krytyczna (EIK) oznacza infrastrukturę krytyczną zlokalizowaną na terytorium krajów UE, której zakłócenie lub zniszczenie miałoby istotny wpływ na co najmniej dwa kraje UE (np. elektrownie, rurociągi do przesyłania ropy naftowej)

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony (Dz.U. L 345 z 23.12.2008, s. 75–82)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego – Ochrona infrastruktury strategicznej w walce z terroryzmem (KOM(2004) 702 wersja ostateczna z 20.10.2004)

Zielona Księga w sprawie europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej (KOM(2005) 576 wersja ostateczna z 17.11.2005)

Komunikat Komisji w sprawie europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej (KOM(2006) 786 wersja ostateczna z 12.12.2006)

Dokument roboczy służb Komisji dotyczący nowego podejścia do europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej: Zwiększenie ochrony europejskiej infrastruktury krytycznej (SWD(2013) 318 final z 28.8.2013)

Ostatnia aktualizacja: 14.11.2016

Top