Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Siódmy program ramowy (2007–2013)

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Siódmy program ramowy (2007–2013)

Badania są częścią trójkąta wiedzy, który musi wzmocnić wzrost i zatrudnienie w Unii Europejskiej (UE) w zglobalizowanej gospodarce. Siódmy program ramowy w zakresie badań na lata 2007–2013 daje UE możliwość realizowania ambicji gospodarczych i społecznych w zakresie polityki badań, konsolidując Europejską Przestrzeń Badawczą (EPB). Aby osiągnąć ten cel, Komisja pragnie zwiększyć roczny budżet UE przeznaczony na badania i spowodować tym samym zwiększenie ilości inwestycji państwowych i prywatnych. Siódmy program ramowy musi w trakcie realizacji odpowiadać na potrzeby w zakresie badań i wiedzy, przemysłu oraz ogólniej polityk europejskich. Jest podzielony na cztery główne programy oraz został znacznie uproszczony, aby zwiększyć dostępność dla badaczy i skuteczność.

AKTY

Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013).

Decyzja Rady nr 969/2006/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007–2011).

STRESZCZENIE

7. program ramowy jest dostosowany do potrzeb UE w zakresie wzrostu i zatrudnienia. Po szerokiej konsultacji publicznej wyznaczone cztery główne cele, które odpowiadają czterem programom szczegółowym, systematyzującym wysiłek badań europejskich.

Cztery główne programy szczegółowe

Celem programu Współpraca jest pobudzenie współpracy i wzmocnienie więzi między przemysłem a badaniami w ramach ponadnarodowych. Ponadto zakłada zbudowanie i umocnienie pozycji lidera UE w kluczowych dziedzinach badań. Zawiera on 9 obszarów tematycznych zarządzanych niezależnie od siebie, ale uzupełniających się w trakcie realizacji:

 • zdrowie,
 • żywność, rolnictwo i biotechnologia,
 • technologie informacyjne i komunikacyjne,
 • nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne,
 • energia,
 • środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi),
 • transport (łącznie z aeronautyką),
 • nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne,
 • bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna.

Program „Pomysły” ma służyć wzmocnieniu badań odkrywczych w Europie, to znaczy odkryciu nowej wiedzy, która zmieniłaby fundamentalnie naszą wizję świata i nasz sposób życia. W tym celu nowa Europejska Rada ds. Badań Naukowych będzie wspierać najambitniejsze i najbardziej innowacyjne projekty badawcze. Rada będzie stała na czele badań europejskich, a zespół naukowców w sposób niezależny określi priorytety i strategie. Celem jest wzmocnienie doskonałości badań europejskich przez wspieranie konkurencyjności i podejmowania ryzyka.

Program „Ludzie” mobilizuje duże zasoby finansowe, aby poprawić perspektywy kariery naukowców w Europie i przyciągnąć więcej młodych i wartościowych badaczy. Komisja pragnie zachęcać do szkoleń i mobilności, aby wykorzystać cały potencjał ludzki w zakresie badań w Europie. Program ten opiera się na sukcesie Akcji Marie Curie, które od kilku lat oferują badaczom europejskim możliwość odbywania podróży naukowych.

Program „Możliwości” ma dać naukowcom skuteczne narzędzia do zwiększania jakość i konkurencyjność badań europejskich. Chodzi o większe inwestowanie w struktury badawcze w regionach najmniej efektywnych, w ukształtowanie badawczych biegunów regionalnych oraz w badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Program ten musi również odzwierciedlać znaczenie współpracy międzynarodowej w badaniach i rolę nauki w społeczeństwie.

Ponadto 7. program ramowy będzie finansował bezpośrednie działania Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) oraz działania objęte programem ramowym Euratom w dziedzinach:

 • badania nad energią jądrową,
 • rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem.

Zmiana w czasie

7. PR przejmuje wiele elementów z poprzednich programów, które wywarły pozytywny wpływ na badania europejskie. Tak było w przypadku projektów prowadzonych przez grupy partnerów europejskich, które pozostaną w sercu programu ramowego. Komisja wpisuje także program ramowy do Europejskiej Przestrzeni Badawczej, która łączy wszystkie działania UE w tym zakresie. Przedłużenie programu z czterech do siedmiu lat podkreśla chęć długoterminowego działania zmierzającego do zdynamizowania europejskich badań i nauki.

7. PR zachował najlepsze aspekty poprzedzających programów, ale wprowadza także nowe środki, aby poprawić spójność i skuteczność polityki badawczej UE. Głównymi innowacjami wniesionymi przez ten program ramowy są:

 • uproszczenie procedur uczestnictwa w programie,
 • wdrożenie programu i jego budżetu według tematu, a nie według instrumentu, co ma przyczynić się do zwiększenia skuteczności i koordynacji,
 • utworzenie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w ramach programu Pomysły dla wsparcia badań pionierskich,
 • wzmocniona współpraca z przemysłem poprzez wspólne inicjatywy technologiczne, które będą łączyły inwestycje prywatne i finansowaniem publicznym,
 • wsparcie polityki europejskiej dla infrastruktury badawczej,
 • wdrożenie mechanizmu finansowania podziału ryzyka, aby ułatwić dostęp uczestników do pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Ponadto, tak jak to było w przypadku 6. programu ramowego, wiele dziedzin badawczych nie otrzyma żadnego finansowania unijnego:

 • klonowanie reproduktywne ludzi,
 • badania mające na celu zmienienie genotypu istot ludzkich i sprawienie, że zmiany te będą dziedziczne,
 • badania mające na celu utworzenie embrionów ludzkich jedynie w celach badawczych lub zaopatrzenia w komórki macierzyste.

Uproszczony program ramowy

Od 1984 r. różne ramowe programy ramowe zwiększały liczbę procedur administracyjnych i finansowych, które obejmują działania UE w dziedzinie badawczej. Komisja dalej chce upraszczać procedury, tak jak w ostatnim programie ramowym z zamiarem poprawienia skuteczność finansowania i zarządzania projektami badawczymi.

Szczególne środki, aby uprościć wdrożenie programu ramowego, zawierają:

 • racjonalizację systemów finansowania poprzez ograniczenie wyboru instrumentów dla większej spójności w finansowaniu,
 • użycie prostszego i mniej biurokratycznego języka, aby być zrozumianym przez szeroką publiczność,
 • zredukowanie liczby i rozmiaru dokumentów urzędowych,
 • uproszczenie procedur, które musiały być realizowane przez uczestników,
 • ograniczenie kontroli przygotowawczych przed przyjęciem projektu,
 • zwiększenie niezależność grup partnerskich,
 • uproszczenie procesu wyboru projektów.

Budżet duży, ale konieczny

Komisja proponuje budżet w wysokości 50 521 mln euro na lata 2007-2013, czyli średnio 7 217 mln euro rocznie. Oznacza to, że budżet 7. PR jest ponad półtora razy wyższy, niż budżet 6. PR (4 375 mln euro rocznie, co daje 17 500 mln euro w ciągu czterech lat). Budżet będzie rozdzielony na poszczególne programy w następujący sposób:

 • „Współpraca”: 32 413 mln euro.
 • „Pomysły”: 7 510 mln euro.
 • „Ludzie”: 4 750 mln euro.
 • „Możliwości”: 4 097 mln euro.
 • Działania nienależące do obszaru badań jądrowych WCB: 1 751 mln euro.
 • „Euratom”: 2 700 mln euro (2007–2011).

Wzrost ten odzwierciedla znaczenie badań dla ożywienia strategii lizbońskiej, która ma na celu uczynienie z Europy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki wiedzy na świecie. Europa ostatnio przegapiła możliwości w niektórych kluczowych dziedzinach badawczych z powodu braku dostępnych funduszy. Ten program ramowy będzie mógł sfinansować większą liczbę wartościowych projektów i wzmocnić możliwości innowacyjne UE.

Wiedza i technologia są największymi atutami Europy i stanowią podstawę wzrostu i zatrudnienia. Ten program ramowy ma wywołać efekt dźwigni dla wydatków narodowych w zakresie badań, aby wysiłek badawczy Europy osiągnął 3 % PKB. Komisja pragnie odegrać w sposób pełny swoją rolę siły napędowej i koordynatora, aby rozwój wiedzy działał na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Europie.

Kontekst

Od 1984 r. UE prowadzi politykę badań i rozwoju technologicznego opartą na wieloletnich programach ramowych. 7. program ramowy jest drugim od zaproponowania strategii lizbońskiej w 2000 r. i ma odegrać główną rolę dla wzrostu i zatrudnienia w Europie w nadchodzących latach. Komisja pragnie rozwijać trójkąt wiedzy zbudowany z polityki badań, edukacji i innowacji, tak aby wiedza działała na korzyść dynamiki gospodarczej oraz postępu społecznego i środowiskowego.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie - Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 1982/2006/WE

1.1.2007 – 31.12.2013

Dz.U. L 412 z 30.12.2006

Decyzja nr 969/2006/WE

1.1.2007 – 31.12.2011

Dz.U. L 391 z 30.12.2006

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie postępów w realizacji siódmego wspólnotowego programu ramowego w dziedzinie badań [COM(2009) 209 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. 7. program ramowy został dostosowany tak, aby pomóc UE w stworzeniu niskoemisyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Stara się pobudzać inwestycje publiczne i prywatne w zakresie badań i rozwoju oraz zróżnicować instrumenty programu w celu maksymalnego zwiększenia europejskiej wartości dodanej.

7PR jest istotny dla promowania doskonałości naukowej i rozwoju technologicznego. Tym ważniejsze jest jego znaczenie w obecnej sytuacji gospodarczej. 7. PR wnosi wkład w rozwój ustawicznych wysiłków badawczych, jak pokazują to partnerskie inicjatywy publiczno-prywatne na rzecz ekologicznych pojazdów, energetycznie efektywnych budynków i obiektów przemysłowych przyszłości, realizowane w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej.

Komisja zwróciła się do zespołu ekspertów o przeprowadzenie śródokresowej oceny 7. PR w celu poprawy jego wpływu na ukształtowanie Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Wnioski z tej oceny odgrywają także istotną rolę w dyskusjach na temat przyszłych ram finansowych Unii Europejskiej, strategii lizbońskiej po 2010 r. oraz kolejnego programu ramowego.

Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1908/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2011).

Rozporządzenie to dotyczy warunków uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w siódmym programie ramowym Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) (2007–2011). Dokument składa się z czterech rozdziałów: przepisy wstępne (przedmiot definicja i poufność), uczestnictwo (warunki uczestnictwa, aspekty proceduralne itp.), upowszechnianie i wykorzystanie oraz prawa dostępu (własność, ochrona, publikacje, upowszechnienie i wykorzystanie nowej i wcześniej istniejącej wiedzy oraz prawa dostępu do tej wiedzy) i przepisy szczególne dotyczące uczestnictwa w działaniach w ramach obszaru tematycznego „badania nad energią syntezy jądrowej”.

Rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013) [Dz.U. L 391 z 30.12.2006].

Dotyczy zasad uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach 7. programu ramowego Wspólnoty Europejskiej (2007–2013). Rozporządzenie to zawiera cztery rozdziały: przepisy wstępne, udział, Europejski Bank Inwestycyjny oraz upowszechnianie i wykorzystanie oraz prawa dostępu.

Ostatnia aktualizacja: 07.01.2010

Top