EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fundusz Spójności (2007–2013)

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Fundusz Spójności, który będzie współfinansował inwestycje w zakresie środowiska i transeuropejskich sieci transportowych w dziesięciu nowych państwach członkowskich oraz w Grecji, Hiszpanii i Portugalii. Fundusz wpisuje się w cel „Konwergencja” zreformowanej polityki wspólnotowej na lata 2007–2013.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 Rady z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94 [Dz.U. L 210 z 31.7.2006].

STRESZCZENIE

Przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2007–2013 zakładają, że Fundusz Spójności wspiera działania w ramach celu Konwergencja. Istotą tego celu jest przyspieszenie zbieżności najsłabiej rozwiniętych państw członkowskich i regionów za pomocą poprawy warunków wzrostu i zatrudnienia.

Maksymalny wkład finansowy Funduszu Spójności w wydatkach publicznych współfinansowanych w państwach członkowskich jest ustalony na 85%.

Misja

Celem Funduszu Spójności jest wzmocnienie spójności ekonomicznej i społecznej Unii Europejskiej (UE) na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju.

Dziedziny działania

Dziedziny działania Funduszu Spójności są następujące:

  • środowisko (w ramach priorytetów polityki wspólnotowej w zakresie ochrony środowiska określonych w programie politycznym i programie działania w zakresie ochrony środowiska. W tym kontekście Fundusz może także udzielać wsparcia w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem i z transportem niepowiązanym z sieciami transeuropejskimi),
  • transeuropejskie sieci transportowe, m.in. projekty priorytetowe o znaczeniu ogólnoeuropejskim.

Warunkowość

Wsparcie finansowe Funduszu jest warunkowe, gdyż Rada może:

  • uznać, że deficyt publiczny w danym państwie członkowskim jest zbyt wysoki,
  • stwierdzić, że dane państwo członkowskie nie podjęło żadnych skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Komisji. Rada może podjąć decyzję o wstrzymaniu całości albo części zobowiązań z Funduszu wobec danego państwa członkowskiego.

Kwalifikowalność wydatków

Chociaż kwalifikowalność wydatków musi być ustanawiana na poziomie krajowym, to niniejszy regulamin wylicza wydatki, które nie są kwalifikowalne w ramach Funduszu Spójności:

  • podlegający zwrotowi podatek od towarów i usług (VAT),
  • odsetki od zadłużenia,
  • zakup gruntów za kwotę przekraczającą 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
  • mieszkalnictwo,
  • likwidacja elektrowni jądrowych.

Kontekst

Pozostałe przepisy dotyczące polityki spójności na lata 2007–2013 znajdują się w czterech rozporządzeniach dotyczących:

Polityka spójności na lata 2007–2013 opiera się na porozumieniu międzyinstytucjonalnym i ramach finansowych na lata 2007–2013.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 1 sierpnia 2006 r. Rozporządzenie (WE) nr 1164/94 zostaje uchylone ze skutkiem na ten sam dzień. Niniejsze rozporządzenie musi zostać ponownie rozpatrzone do 31 grudnia 2013 r.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1084/2006

1.8.2006

Dz.U. L 210 z 31.7.2006

AKTY POWIĄZANE

REGIONY KWALIFIKUJĄCE SIĘ

Decyzja Komisji 2007/188/WE z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/596/WE ustalającą wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2007–2013 jeśli chodzi o Bułgarię i Rumunię [Dz.U. L 87 z 28.3.2007].

Decyzja Komisji 2006/596/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2007–2013 [Dz.U. L 243 z 6.9.2006].

Decyzja Komisji 2006/595/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu konwergencja w latach 2007–2013 [Dz.U. L 243 z 6.9.2006].

INDYKATYWNY PODZIAŁ MIĘDZY PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

Decyzja Komisji 2006/594/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu konwergencja w latach 2007–2013 [Dz.U. L 243 z 6.9.2006].

STRATEGICZNE WYTYCZNE DLA WSPÓLNOTY

Decyzja Rady 2006/702/WE z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności [Dz.U. L 291 z 21.10.2006].

Projekt strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia został przyjęty przez Radę 6 października 2006 r. Te strategiczne wytyczne stanowią indykatywne ramy dla prowadzenia polityki spójności i interwencji Funduszu w latach 2007–2013.

Komunikat Komisji z dnia 5 lipca 2005 r. - Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007–2013 [COM(2005) 299 - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

ROCZNE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁAŃ

Sprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności (2006) [COM(2007) 678 wersja ostateczna - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Sprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności (2005) [COM(2006) 635 wersja ostateczna - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Sprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności (2004) [COM(2005) 544 wersja ostateczna - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Sprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności (2003) [COM(2004) 766 wersja ostateczna - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Sprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności (2002) [COM(2003) 697 wersja ostateczna - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 09.01.2008

Top