Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Wspólna klasyfikacja jednostek terytorialnych do celów statystycznych

Go to the summaries’ table of contents

Wspólna klasyfikacja jednostek terytorialnych do celów statystycznych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 ustalające wspólną klasyfikację jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS)

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

  • Niniejsze rozporządzenie ma na celu ustanowienie zasad dotyczących wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS), który to system wykorzystywany jest głównie do oceny kwalifikowalności do funduszy strukturalnych UE, a ponadto nadaje ono NUTS status prawny.
  • Zawiera ono również zasady dotyczące wprowadzania przyszłych zmian do tej klasyfikacji. Ma to zapewnić, że dane dotyczą tej samej jednostki regionalnej w określonym przedziale czasowym. Jest to szczególnie ważne dla statystycznych szeregów czasowych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Hierarchia NUTS

Dla każdego kraju UE opracowana została trzypoziomowa hierarchia regionalnych podpodziałów, które bazują na minimalnych i maksymalnych progach zaludnienia:

  • NUTS 1: duże regiony socjoekonomiczne, np. dla Niemiec „Länder”, dla Belgii „regions”, dla Polski „regiony”, dla Rumunii „macroregions”,
  • NUTS 2: regiony podstawowe dla stosowania polityki regionalnej, np. dla Belgii „provinces”, dla Danii „regions”, dla Czech „regiony” („oblasti”),
  • NUTS 3: małe regiony dla diagnoz szczegółowych, np. dla Bułgarii „provinces” („oblasti”), dla Włoch „provinces”.

Trzeci poziom jest podpodziałem poziomu drugiego, a drugi poziom jest podpodziałem poziomu pierwszego, który jest podziałem krajów. Regiony NUTS nie obejmują poziomu lokalnego (gminnego). W krajach UE, w których całościowe zaludnienie jest poniżej minimalnego progu dla danego poziomu NUTS, kraj jako całość traktowany jest jako jednostka terytorialna NUTS tego poziomu.

Kryteria klasyfikacji

W odniesieniu do regionów NUTS należy wziąć pod uwagę istniejący podział administracyjny w krajach UE. Poziom NUTS, któremu odpowiada istniejący poziom administracyjny, określany jest na podstawie przeciętnej wielkości populacji w określonych jednostkach administracyjnych według poniższych kryteriów:

Poziom

Dolna granica

Górna granica

NUTS 1

3 mln

7 mln

NUTS 2

800 tys.

3 mln

NUTS 3

150 tys.

800 tys.

Jeśli dla danego poziomu w kwalifikacji nie ma w kraju UE odpowiadającego poziomu administracyjnego o właściwej skali wielkości, poziom NUTS zostaje utworzony przez połączenie odpowiedniej liczby mniejszych sąsiadujących jednostek administracyjnych. Powstałe wskutek takiego połączenia jednostki tworzą „poziom nieadministracyjny”, w ramach którego każda jednostka nieadministracyjna mieści się w granicach progów zaludnienia wymienionych powyżej.

Obecna klasyfikacja NUTS, obowiązująca od 1 stycznia 2015 r. liczy 98 regionów poziomu NUTS 1, 276 regionów poziomu NUTS 2 i 1342 regiony poziomu NUTS 3 Rozporządzenie (UE) nr 1319/2013 ustala podział NUTS poziomów 1, 2 i 3, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2015 r.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 11 lipca 2003 r.

KONTEKST

  • Od lat siedemdziesiątych XX w., głównie w celu oceny kwalifikowalności do funduszy strukturalnych UE, na podstawie obiektywnych, ilościowych kryteriów UE opracowała system NUTS (wspólna klasyfikacja jednostek terytorialnych do celów statystycznych), który dzieli terytorium UE na rejony geograficzne na potrzeby obliczeń regionalnych statystyk.
  • Wszystkie kraje UE mają własne, mniej lub bardziej scentralizowane, systemy rządowe i administracyjne. Państwa członkowskie są także zróżnicowane pod względem populacji, powierzchni i stopnia rozwinięcia gospodarczego. Biorąc wszystkie te zmienne pod uwagę, Eurostat opracował system NUTS.
  • Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1–41)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 11/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) dotyczącej przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału regionalnego (Dz.U. L 5, 9.1.2008, s. 13–14)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017 (Dz.U. L 39, 9.2.2013, s. 12–29)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 04.11.2016

Top