EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Przepisy unijne dotyczące dobrostanu zwierząt podczas transportu

Przepisy unijne dotyczące dobrostanu zwierząt podczas transportu

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Niniejsze rozporządzenie reguluje transport żywych zwierząt pomiędzy krajami UE i przewiduje kontrole zwierząt wjeżdżających lub opuszczających UE. Szczegółowe przepisy mają na celu zapobieganie zranieniom lub niepotrzebnemu cierpieniu zwierząt.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Niniejsze rozporządzenie nakłada następujące wymogi:

 • Wszystkie niezbędne czynności związane z transportem muszą być podejmowane wcześniej celem skrócenia do minimum długości trwania przewozu oraz zapewnienia potrzeb zwierząt.
 • Zwierzęta muszą być zdolne do podróży.
 • Środki transportu oraz urządzenia do załadunku i wyładunku muszą być przeznaczone, skonstruowane, utrzymywane oraz muszą działać w sposób pozwalający zapobiec zranieniu i cierpieniu oraz zapewniający bezpieczeństwo zwierząt.
 • Personel zajmujący się zwierzętami musi posiadać odpowiednie wyszkolenie i nie może stosować przemocy.
 • Transport musi być przeprowadzany bez opóźnień do miejsca przeznaczenia, a warunki dobrostanu zwierząt muszą być regularnie kontrolowane.
 • Zwierzętom należy zapewnić odpowiednią powierzchnię podłogi i wysokość.
 • Woda, karma i odpoczynek muszą być zapewniane w odpowiednich odstępach czasu.
 • Przewoźnicy:
  • posiadają zezwolenie od odpowiednich władz na transport powyżej 65 km;
  • zapewniają dokumentację zawierającą dane dotyczące pochodzenia i właściciela zwierząt, miejsca przeznaczenia i przewidywanego czasu trwania podróży;
  • zapewniają obecność osoby obsługującej zwierzęta z wyjątkiem sytuacji, kiedy zwierzęta są transportowane w kontenerach zawierających odpowiednią ilość karmy i wody.
 • Władze krajowe uprzednio kontrolują i zatwierdzają pojazdy i statki wykorzystywane do długotrwałego drogowego lub morskiego transportu zwierząt.
 • Opiekunowie zwierząt i operatorzy punktów gromadzenia (gospodarstwa, punkty skupu i targowiska) zapewniają przestrzeganie zasad i norm dobrostanu zwierząt w punktach wyjazdu, transferu lub miejsca przeznaczenia.
 • Władze krajowe zobowiązują przewoźników do:
  • znajdowania się w kraju UE;
  • wykazania, że dysponują wystarczającą liczbą właściwego personelu, wyposażenia i procedur operacyjnych;
  • nie figurowania w rejestrze skazanych za poważne naruszenia unijnego lub krajowego prawa dotyczącego ochrony zwierząt w ciągu ostatnich trzech lat.
 • W przypadku długotrwałego przewozu pomiędzy krajami UE a miejscami przeznaczenia poza UE:
  • przewoźnicy posiadają niezbędne zezwolenia, dokumentacje, system nawigacji satelitarnej oraz plany kryzysowe w nagłych przypadkach;
  • władze krajowe przeprowadzają kontrole w miejscu wyjazdu i kontrole wyrywkowe.
 • W razie awarii lub niestosowania przepisów dotyczących dobrostanu władze krajowe mogą wymagać, by przewoźnik:
  • zmienił kierowcę lub osobę obsługującą;
  • dokonał prowizorycznej naprawy środka transportu;
  • przeniósł partię do innego pojazdu;
  • zwrócił zwierzęta do miejsca wyjazdu;
  • rozładował zwierzęta i umieścił je w odpowiednich pomieszczeniach tymczasowych.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 25 stycznia 2005 r.

KONTEKST

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej „Dobrostan zwierząt – główne osiągnięcia”.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, s. 1–44)

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Rady 2004/544/WE z dnia 21 czerwca 2004 r. odnosząca się do podpisania Europejskiej Konwencji w sprawie ochrony zwierząt w czasie transportu międzynarodowego (Dz.U. L 241 z 13.7.2004, s. 21)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/97 z dnia 25 czerwca 1997 r. dotyczące kryteriów wspólnotowych dla miejsc postoju oraz zmieniające plan trasy określony w Załączniku do dyrektywy 91/628/EWG (Dz.U. L 174 z 2.7.1997, s. 1–6).

Kolejne zmiany do rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/97 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/188/UE z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań dotyczących niedyskryminacyjnych kontroli przeprowadzanych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 2098) (Dz.U. L 111 z 23.4.2013, s. 107–114)

Ostatnia aktualizacja: 18.04.2016

Top