EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Plan działań na rzecz dobrostanu zwierząt na lata 2006–2010

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Plan działań na rzecz dobrostanu zwierząt na lata 2006–2010

Unia Europejska (UE) przewiduje na lata 2006–2010 przedsięwzięcie ogólnych środków mających na celu zapewnienie ochrony i dobrostanu zwierząt. Działania te koncentrują się na poprawie standardów, rozwoju badań i opracowywaniu wskaźników, informowaniu profesjonalistów i konsumentów oraz działaniach na poziomie międzynarodowym.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie wspólnotowego planu działań dotyczącego ochrony i dobrostanu zwierząt w latach 2006–2010 [KOM(2006) 13 – Dz.U. C 49 z 28.2.2006].

STRESZCZENIE

Plan działania zawiera opis środków, które Komisja zamierza wdrożyć w latach 2006–2010 w celu opracowania i zapewnienia ochrony i dobrostanu zwierząt w Unii Europejskiej (UE) i w pozostałych krajach świata. Ma on na celu jaśniejsze określenie wspólnotowych przepisów prawnych i przedstawienie propozycji w obszarach, gdzie są one niewystarczające.

Komisja pragnie osiągnąć następujące cele:

 • jaśniejsze określenie działań, które powinny być podejmowane przez UE w dziedzinie dobrostanu zwierząt,
 • dalsze propagowanie wysokich standardów w tym zakresie,
 • zapewnienie lepszej koordynacji zasobów,
 • promowanie badań i propagowanie rozwiązań alternatywnych do testów na zwierzętach,
 • zapewnienia spójności i koordynacji wszystkich działań UE na rzecz dobrostanu zwierząt.

W celu osiągnięcia wyżej wymienionych celów plan działań określa pięć głównych obszarów działań połączonych ze sobą:

 • podnoszenie wymogów minimalnych,
 • wsparcie badań i metod alternatywnych dla testów na zwierzętach,
 • wprowadzenie wskaźników dobrostanu,
 • lepsze informowanie profesjonalistów i opinii publicznej,
 • wsparcie dla inicjatyw międzynarodowych na rzecz ochrony zwierząt.

W zakresie minimalnych wymogów plan działań przewiduje udoskonalenie istniejących przepisów wspólnotowych w celu uwzględnienia aktualnego stanu wiedzy naukowej, doświadczeń praktycznych i postępu na forum międzynarodowym. Sugeruje on także rozszerzenie wymogów minimalnych na gatunki i kwestie, które nie są jeszcze objęte ustawodawstwem. Ponadto zostanie położony nacisk na poszanowanie dobrostanu zwierząt dzięki zastosowaniu innych polityk, w tym wspólnej polityki rolnej (warunki finansowania, możliwość pomocy w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich).

Plan działań zaleca wspieranie projektów badawczych w celu wypełnienia luk i zapewnienia podstaw naukowych dla przyszłego rozwoju europejskiej polityki w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt. Proponuje on ponadto utworzenie europejskiego ośrodka lub laboratorium, którego misją byłaby koordynacja, gromadzenie i wymiana informacji na temat badań i działań. Plan kładzie również nacisk na przestrzegania zasady „3R” („replacement, reduction and refinement”, tj. „zastępowanie, ograniczanie i doskonalenie”) określonej na poziomie europejskim dla dziedziny doświadczeń na zwierzętach.

Plan przewiduje wprowadzenie standardowych wskaźników w dziedzinie dobrostanu zwierząt. Wskaźniki te powinny zapewnić przestrzeganie minimalnych wymogów lub bardziej rygorystycznych norm. Plan działań proponuje również utworzenie oznaczenia UE w celu promowania produktów uzyskanych zgodnie z bardziej rygorystycznymi wymogami w dziedzinie dobrostanu zwierząt.

Plan działań podkreśla znaczenie edukacji zawodowej, w szczególności w celu rozpowszechniania najlepszych praktyk oraz rozpowszechniania informacji dla konsumentów, aby umożliwić im podejmowanie bardziej świadomych decyzji przy zakupie produktów.

Plan działań przewiduje, że UE będzie nadal wspierać zaostrzanie wymogów w dziedzinie dobrostanu zwierząt na forach międzynarodowych takich jak Międzynarodowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) czy Rada Europy. Wzywa również do promowania uznawania znaczenia tych norm w Światowej Organizacji Handlu. Plan działań przewiduje ponadto ściślejszą współpracę między UE i krajami stosującymi surowe wymogi oraz z krajami rozwijającymi się.

Środki przewidziane w planie działań będą regularnie monitorowane w celu oceny osiągniętych postępów i planowania dalszych działań po roku 2010.

Kontekst

Plan działania odpowiada zasadom określonym w Protokole w sprawie ochrony i dobrostanu zwierząt załączonym do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TFUE). Protokół stwierdza, że zwierzęta są istotami czującymi i że wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt muszą być brane pod uwagę przy opracowywaniu i wdrażaniu polityki w dziedzinie rolnictwa, transportu, badań i rynku wewnętrznego.

Ocena skutków dołączona do planu działań zawiera podsumowanie oczekiwanych korzyści wynikających z planu działań, dotyczących obowiązujących przepisów prawa i prowadzonych badań.

Od 1974 r. prawo europejskie było stanowione w celu ochrony zwierząt i zapewnienia ich dobrostanu w hodowli, podczas ich transportu i w czasie ich uboju.

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 28 października 2009 r. „Możliwości znakowania w zakresie dobrostanu zwierząt i utworzenie europejskiej sieci ośrodków referencyjnych ds. ochrony i dobrostanu zwierząt” [KOM(2009) 584 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym]. Komisja pragnie poprawy informacji dla konsumentów europejskich w dziedzinie dobrostanu zwierząt. W tym celu Komisja rozpoczyna dyskusję o etykietowaniu produktów konsumenckich. Umożliwiając konsumentom identyfikację i wybór produktów wytworzonych z poszanowaniem dobrostanu zwierząt, Komisja pragnie zachęcić producentów do poprawy ich praktyk w celu zaspokojenia popytu.

Niniejszy komunikat ma na celu umożliwienie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów prowadzenia tej dyskusji, w szczególności w następujących dziedzinach:

 • wzmacnianie świadomości konsumentów w dziedzinie dobrostanu zwierząt,
 • zapewnianie dobrostanu zwierząt,
 • informacje podawane na produktach,
 • udostępnienie producentom z krajów trzecich dobrowolnych systemów certyfikacji, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO),
 • wskaźniki i metody pomiaru dobrostanu zwierząt,
 • koordynacja ośrodków naukowo-badawczych.

Ostatnia aktualizacja: 18.06.2010

Top