Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) — zapewnienie bezpieczeństwa żywności i pasz w UE

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) — zapewnienie bezpieczeństwa żywności i pasz w UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 — ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołanie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanowienie procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Rozporządzenie wzmacnia przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności i pasz w UE.
 • Ustanawia też Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który zapewnia wsparcie w zakresie badań naukowych i oceny żywności i pasz.
 • Rozporządzenie nie obejmuje produkcji podstawowej na własny użytek ani domowego przygotowania i obróbki żywności.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Żywność stanowiąca zagrożenie dla zdrowia lub niezdatna do spożycia nie może być wprowadzana do sprzedaży. Pod uwagę brane są następujące czynniki:
  • zwykłe warunki korzystania z żywności przez konsumenta;
  • informacje przeznaczone dla konsumenta;
  • krótkotrwałe i długofalowe skutki dla zdrowia;
  • skutki skumulowania toksyczności;
  • szczególna wrażliwość zdrowotna określonej kategorii konsumentów, np. dzieci.
 • Jeżeli niebezpieczny środek spożywczy lub pasza stanowi część partii, należy założyć, że cała partia jest również niebezpieczna.
 • Przepisy dotyczące żywności stosuje się do wszystkich etapów łańcucha żywnościowego, od produkcji, przetwarzania, transportu i dystrybucji po zaopatrzenie. Przedsiębiorstwa żywnościowe muszą w szczególności:
  • zapewnić możliwość monitorowania żywności, pasz i zwierząt hodowlanych na wszystkich etapach produkcji i przetwarzania;
  • bezzwłocznie wycofać żywność lub pasze z rynku lub odebrać konsumentom produkty, które zostały im już dostarczone, jeżeli uznaje się je za niebezpieczne dla zdrowia;
  • w razie potrzeby informować właściwe organy i konsumentów.
 • Urząd udziela wsparcia naukowo-technicznego Komisji Europejskiej i krajom UE we wszystkich dziedzinach mających wpływ na bezpieczeństwo żywności. Odpowiada też za koordynację ocen ryzyka, identyfikację wyłaniającego się ryzyka i doradztwo w zakresie zarządzania kryzysami.
 • W przypadku wykrycia zagrożenia na skutek przeprowadzenia analizy ryzyka dla zdrowia kraje UE i Komisja mogą przyjąć tymczasowe środki zabezpieczające, odpowiadające wysokiemu poziomowi ochrony zdrowia.
 • System wczesnego ostrzegania (RASFF), obejmujący kraje UE, Komisję i Urząd, umożliwia wymianę informacji dotyczących:
  • działań mających na celu ograniczenie obrotu żywnością lub jej wycofanie z obrotu;
  • działań podjętych na rzecz kontroli wykorzystywania żywności;
  • odrzucenia partii przywożonej żywności.
 • Informacje te, w razie potrzeby, muszą też być upubliczniane.
 • W przypadku gdy żywność lub pasza stanowi poważne i nieuniknione zagrożenie dla zdrowia lub środowiska, nadzwyczajne środki ochronne Komisji mogą przewidywać zawieszenie handlu danym produktem lub jego przywozu. Kraje UE mogą podejmować podobne kroki, jeżeli Komisja nie podejmie działań.
 • Komisja, we współpracy z Urzędem i krajami UE, musi sporządzić plan ogólnego zarządzania kryzysami, obejmujący sytuacje, w których typowe nadzwyczajne środki ochronne okazują się niewystarczające. W przypadku wykrycia takiej sytuacji Komisja musi bezzwłocznie powołać jednostkę kryzysową, której zadaniem jest określenie sposobów ochrony zdrowia ludzkiego.
 • UE ma też na celu ochronę konsumentów przed oszukańczymi lub podstępnymi praktykami w handlu żywnością, np. fałszowaniem żywności, oraz zapewnienie konsumentom podstawy umożliwiającej im dokonywanie świadomego wyboru dotyczącego żywności.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 21 lutego 2002 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1–24)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 178/2002 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 1–175)

Ostatnia aktualizacja: 12.10.2017

Top