EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zwalczanie nielegalnego pozyskiwania drewna

Zwalczanie nielegalnego pozyskiwania drewna

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 995/2010 ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna

JAKI JEST CEL ROZPORZĄDZENIA?

Na mocy niniejszego rozporządzenia zakazuje się wprowadzania do obrotu w UE nielegalnie pozyskanego drewna i ustanawia się wstępne warunki wprowadzania do obrotu drewna i produktów z drewna w UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Rozporządzenie nakłada na „podmioty”,które wprowadzają do obrotu w UE produkty z drewna po raz pierwszy, obowiązek postępowania z „należytą starannością”* w celu zapewnienia dostarczania przez nie produktów wykonanych z legalnie pozyskanego drewna. W tym celu podmioty te muszą stosować system zasad należytej staranności.
  • Podmioty mogą ustanowić własny system zasad należytej staranności lub stosować system utworzony przez organizację monitorującą.
  • Organizacje monitorujące są uznawane przez Komisję Europejską. Ich zadaniem jest pomoc podmiotom w spełnianiu wymogów niniejszego rozporządzenia.
  • Aby ułatwić identyfikowalność produktów z drewna, wszystkie podmioty handlowe, które skupują i sprzedają drewno na rynku muszą prowadzić ewidencję dostawców i klientów.
  • Rozporządzenie, które dotyczy zarówno drewna pozyskiwanego w UE, jak i drewna importowanego, obejmuje szeroki wachlarz produktów z drewna wymienionych w załączniku i zgodnych z unijnym kodeksem celnym.
  • Zgodnie z rozporządzeniem drewno/produkty z drewna są uznawane za legalnie pozyskane, jeżeli posiadają zezwolenie w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) (ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 2173/2005) lub zezwolenie CITES (ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 338/97).

Monitorowanie wdrażania i dostęp do informacji

Najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku państwa objęte rozporządzeniem mają obowiązek udostępnienia publicznie oraz udostępnienia Komisji Europejskiej informacji dotyczących stosowania niniejszego rozporządzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Komisja udostępni również publicznie ogólnounijny przegląd na podstawie danych przedłożonych przez wszystkie państwa członkowskie.

Do dnia 3 grudnia 2021 r.,a następnie co pięć lat, Komisja przeprowadza przegląd funkcjonowania i skuteczności niniejszego rozporządzenia na podstawie otrzymywanych każdego roku informacji oraz doświadczeń zdobytych podczas jego stosowania.

KONTEKST

Nielegalne pozyskiwanie drewna* jest powszechnym problemem dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa, który przyczynia się do zmian klimatu, utraty różnorodności biologicznej, utraconych przychodów, konfliktów (czasami zbrojnych) dotyczących ziemi i zasobów, a także korupcji.

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Należyta staranność: stosowanie procedur zarządzania ryzykiem w celu zminimalizowania ryzyka wprowadzenia do obrotu w UE nielegalnie pozyskanego drewna (lub produktów je zawierających).
Nielegalne pozyskiwanie drewna: pozyskiwanie drewna w sposób naruszający prawa kraju pozyskania.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 23-34)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 363/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad proceduralnych w odniesieniu do uznawania i cofania uznawania organizacji monitorujących zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz.U. L 115 z 27.4.2012, s. 12-16)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 607/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących systemu zasad należytej staranności oraz częstotliwości i charakteru kontroli organizacji monitorujących, przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz.U. L 177 z 7.7.2012, s. 16-18)

Rozporządzenie Rady (We) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1-6)

Kolejne zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2008 z dnia 17 października 2008 r. ustanawiające szczegółowe środki dla wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz.U. L 277 z 18.10.2008, s. 23-29)

Zob. tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 29.08.2019

Top