Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Przepisy dotyczące gospodarowania odpadami UE

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Przepisy dotyczące gospodarowania odpadami UE

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Ustanawia ona ramy prawne dotyczące przetwarzania odpadów w UE. Ma to na celu ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez podkreślanie znaczenia właściwego gospodarowania odpadami oraz technik odzysku i recyklingu na rzecz redukcji zapotrzebowania na zasoby oraz lepszego ich wykorzystywania.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Przepisy ustanawiają hierarchię postępowania z odpadami: zapobieganie, ponowne użycie, recykling i odzysk dla wykorzystania w innych celach, takich jak wytwarzanie energii lub unieszkodliwianie.
  • Zgodnie z nimi stosuje się zasadę „zanieczyszczający płaci”, zaś pierwotny wytwórca odpadów musi pokryć koszty gospodarowania odpadami.
  • Wprowadzają one koncepcję rozszerzonej odpowiedzialność producenta. Mogą one obejmować producentów obowiązkiem przyjmowania i unieszkodliwiania produktów zwracanych po wykorzystaniu.
  • Na mocy dyrektywy rozróżnia się odpady od produktów ubocznych*.
  • Gospodarowanie odpadami musi być przeprowadzane w sposób niestanowiący ryzyka dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt, niepowodujący uciążliwości przez hałas lub zapachy oraz bez uszczerbku dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu.
  • Wytwórcy lub posiadacze odpadów muszą je przetwarzać na własną rękę lub zlecić ich przetwarzanie oficjalnie uznanemu operatorowi. Muszą oni posiadać zezwolenie i poddawani są regularnym inspekcjom.
  • Właściwe organy krajowe muszą opracować plany gospodarki odpadami i programy zapobiegania powstawaniu odpadów.
  • W przypadku odpadów niebezpiecznych, olejów odpadowych i bioodpadów zastosowanie mają warunki specjalne.
  • Dyrektywa określa poziomy recyklingu i odzysku odpadów z gospodarstw domowych (50%) i odpadów z budowy i rozbiórki (70%), mają one zostać osiągnięte do 2020 r.
  • Przepisy nie obejmują niektórych rodzajów odpadów, takich jak pierwiastki promieniotwórcze, wycofane z użytku materiały wybuchowe, odchody, ścieki i zwłoki zwierzęce.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Od 12 grudnia 2008 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia przepisów niniejszej dyrektywy do prawa krajowego do 12 grudnia 2010 r.

KLUCZOWE POJĘCIA

* Produkt uboczny: jest wynikiem procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest jego produkowanie. W przeciwieństwie do odpadów, musi on nadawać się do dalszego wykorzystania. Dyrektywa pozwala Komisji Europejskiej na określanie kryteriów, jakie muszą być spełnione przez substancje, aby mogły zostać uznane za produkty uboczne, a nie za odpady.

KONTEKST

Wytwarzanie odpadów było dotychczas nieuniknionym i niefortunnym produktem ubocznym działalności gospodarczej i wzrostu gospodarczego. Przy wsparciu nowoczesnej technologii i starannego gospodarowania można przerwać te powiązania.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dziennik Urzędowy L 312, 22.11.2008, s. 3–30)

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2008/98/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji 2014/955/WE z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję 2000/532/WE w sprawie wykazu odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Dziennik Urzędowy L 370 z 30.12.2014, s. 44–86)

Dyrektywa Komisji (UE) 2015/1127 z 10 lipca 2015 zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dziennik Urzędowy L 184, 11.7.2015, s. 13–15). Zobacz sprostowanie.

Ostatnia aktualizacja: 24.02.2016

Top