EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Program Small Business Act dla europejskich MŚP

Program „Small Business Act” dla europejskich MŚP

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat Komisji Europejskiej (KOM(2008) 394 wersja ostateczna) – „Najpierw myśl na małą skalę” – Program „Small Business Act” dla Europy

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE PROGRAMU SMALL BUSINESS ACT (SBA)?

W komunikacie określono szereg zasad mających na celu promowanie przedsiębiorczości w UE i ułatwianie rozwoju małym przedsiębiorstwom.

Obejmuje również wnioski legislacyjne, które należy wdrożyć zarówno na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu krajowym.

Nie jest to dokument wiążący, ale został zatwierdzony przez Radę i otrzymał wsparcie ze strony Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Do głównych priorytetów SBA należy promowanie przedsiębiorczości, poprawa dostępu do finansowania, zmniejszenie obciążeń regulacyjnych i poprawa dostępu do rynków oraz umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw.

Priorytety te zostały określone w 10 zasadach, których celem jest sterowanie tworzeniem i realizacją polityki na szczeblu unijnym i krajów UE:

 • 1.

  Tworzenie warunków, w których przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa rodzinne mogą dobrze prosperować, a przedsiębiorczość jest nagradzana.

 • 2.

  Zagwarantowanie, by uczciwi przedsiębiorcy, których przedsiębiorstwo zostało postawione w stan upadłości, dostali szybko drugą szansę.

 • 3.

  Opracowywanie przepisów zgodnie z zasadą „najpierw myśl na małą skalę”.

 • 4.

  Sprawienie, by organy administracji publicznej lepiej reagowały na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

 • 5.

  Dostosowanie instrumentów polityki publicznej do potrzeb MŚP: ułatwienie MŚP udziału w zamówieniach publicznych oraz lepsze wykorzystanie możliwości pomocy państwa dla MŚP.

 • 6.

  Ułatwianie MŚP dostępu do finansowania i rozwijanie otoczenia prawnego i biznesowego sprzyjającego terminowym płatnościom w transakcjach handlowych.

 • 7.

  Pomaganie MŚP w szerszym korzystaniu z możliwości oferowanych przez jednolity rynek.

 • 8.

  Wspieranie podnoszenia kwalifikacji w MŚP i wszelkich form innowacji.

 • 9.

  Umożliwienie MŚP przekształcania wyzwań związanych z ochroną środowiska na nowe możliwości.

 • 10.

  Zachęcanie i wspieranie MŚP w czerpaniu korzyści z rozwoju rynków.

Z przeglądu SBA Komisji Europejskiej z 2011 r. wynika, że:

 • przyjęto większość inicjatyw,
 • z czterech wniosków legislacyjnych nie przyjęto jedynie statutu europejskiej spółki prywatnej,
 • kraje UE mają rozmaite podejścia do wprowadzania tych regulacji w życie i różne wyniki,
 • większość krajów UE przyjęła cele zmniejszenia obciążeń administracyjnych, ale nie wszystkim udała się ich realizacja.

Przegląd zawierał również propozycję podjęcia nowych działań w celu zintegrowania SBA ze strategią „Europa 2020”. Działania te obejmowały:

 • promowanie zasady „tylko jeden raz” w przypadku wniosku o informacje lub dokumenty składanego w organach administracyjnych,
 • poprawę dostępu do finansowania poprzez gwarancje kredytowe, aby pomóc MŚP w stawianiu czoła wyzwaniom globalizacji i zmian klimatu,
 • wspólną jednolitą podstawę opodatkowania osób prawnych, aby pomóc przedsiębiorstwom w ramach jednolitego rynku.

W wyniku konsultacji publicznych przeprowadzonych w 2014 r. i dotyczących SBA okazało się, że dokonano pewnych postępów, ale:

 • obciążenia administracyjne i prawne pozostają największym problemem,
 • dostęp do finansowania nadal jest trudny pomimo podjęcia w tym zakresie pewnych środków,
 • należy podjąć dalsze starania w celu poprawy dostępu do rynków, w szczególności poprzez polepszenie powiązań między obecnymi programami UE.

KONTEKST

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej programowi„Small Business Act dla Europy”.

AKT

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – „Najpierw myśl na małą skalę” – Program „Small Business Act” dla Europy (KOM(2008) 394 wersja ostateczna z 25 czerwca 2008 r.)

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Przegląd programu „Small Business Act” dla Europy (KOM(2011) 78 wersja ostateczna z 23 lutego 2011 r.)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Sprawność regulacyjna UE (COM(2012) 746 final z 12 grudnia 2012 r.)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. – Pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie (COM(2012) 795 finał z 9 stycznia 2013 r.)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Inteligentne regulacje –odpowiedź na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw (COM(2013) 122 final z 7 marca 2013 r.)

Ostatnia aktualizacja: 24.02.2016

Top