EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe - przepisy bezpieczeństwa

Dyrektywa 2011/70 - bezpieczne gospodarowanie odpadami jądrowymi

AKT

Dyrektywa Rady 2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiająca ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Dyrektywa ustanawia:

zasady wyznaczania polityk krajowych dotyczących odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego pochodzących z cywilnej działalności jądrowej;

zakres krajowych ram ustawodawczych, regulacyjnych i organizacyjnych;

zasady dotyczące trwałego składowania.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zgodnie z dyrektywą polityki krajowe pańśtw UE dotyczące odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego muszą opierać się na następujących zasadach:

generowane ilości muszą być możliwie najmniejsze;

wszystkie etapy generowania i gospodarowania są współzależne;

przede wszystkim bezpieczeństwo;

pełne koszty związane ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa ponoszą podmioty generujące;

wszystkie procesy decyzyjne należy dokumentować.

Każdy kraj UE odpowiada za gospodarowanie własnymi odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym.

Każdy z nich musi wdrożyć krajowe ramy ustawodawcze, regulacyjne i organizacyjne dotyczące tego typu materiałów, zawierające:

krajowy program w zakresie gospodarowania;

środki związane z zarządzaniem bezpieczeństwem;

system udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z gospodarowaniem;

środki na rzecz egzekwowania wymogów bezpieczeństwa;

przydział obowiązków dotyczących różnych etapów gospodarowania;

informowanie i uczestnictwo społeczeństwa;

odpowiednie finansowanie.

Krajowy program w zakresie gospodarowania

Musi on zawierać szczegóły dotyczące:

ogólnych celów polityki i jasno określonych ram czasowych;

rejestru wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych oraz prognozy dotyczące przyszłych ilości;

planów w odniesieniu do okresu po zamknięciu obiektu trwałego składowania;

przydziału odpowiedzialności za realizację programu;

oceny kosztów realizacji programu krajowego;

rozwiązań finansowych;

umów zawartych z innymi krajami (w ramach UE lub poza nią);

przejrzystej polityki informacyjnej.

Organ regulacyjny

Organy te muszą działać niezależenie od podmiotów produkujących i promujących materiały promieniotwórcze i energię jądrową.

System udzielania zezwoleń

Przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarowaniem odpadami jądrowymi muszą ubiegać się o zezwolenie. Po jego przyznaniu ponoszą one główną odpowiedzialność za bezpieczne gospodarowanie takimi odpadami.

Aby zdobyć zezwolenie, przedsiębiorstwo musi udowodnić, że jest w stanie:

otworzyć, eksploatować i zamknąć obiekt jądrowy w bezpieczny sposób;

zagwarantować bezpieczny przebieg fazy następującej po zamknięciu takiego obiektu.

Okresowe przeglądy

Raz na 10 lat kraje UE muszą przeprowadzić samoocenę i zorganizować międzynarodową ocenę wzajemną swoich ram krajowych, organu regulacyjnego oraz krajowego programu, co ma zapewnić, że spełniają wysokie normy bezpieczeństwa.

Składowanie

Odpady promieniotwórcze muszą być trwale składowane w kraju, w którym zostały wygenerowane, chyba że zostały zawarte porozumienia z innymi państwami w tej kwestii.

W przypadku gdy odpady są przemieszczane do kraju spoza UE, odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na kraju UE, w którym zostały one wygenerowane. Kraj ten musi zagwarantować, że państwo przyjmujące odpady:

zawarło porozumienie z UE w kwestii odpowiedniego postępowania z odpadami promieniotwórczymi/wypalonym paliwem jądrowym;

wdrożyło programy dotyczące gospodarowania odpadami i ich trwałego składowania zgodne z normami bezpieczeństwa niniejszej dyrektywy;

posiada działający obiekt, który otrzymał zezwolenie przed przemieszczeniem materiałów.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Od 22 sierpnia 2011 r.

KONTEKST

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2011/70/Euratom

22.8.2011

23.8.2013

Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 48-56

Ostatnia aktualizacja: 16.09.2015

Top