EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Charakterystyka energetyczna budynków

Charakterystyka energetyczna budynków

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

 • Dyrektywa ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków w UE z uwzględnieniem warunków klimatycznych i lokalnych.
 • Określa ona minimalne wymagania i wspólne ramy obliczania charakterystyki energetycznej.
 • W następstwie przeglądu wdrożenia dyrektywy 2010/31/UE została ona zmieniona w 2018 r. dyrektywą (UE) 2018/844. Głównym celem było przyspieszenie opłacalnej ekonomicznie renowacji istniejących budynków i promowanie inteligentnych technologii w budynkach. W ramach pakietu „Czysta energia” zmieniona dyrektywa stanowi uzupełnienie prawodawstwa dotyczącego efektywności energetycznej.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Państwa członkowskie muszą określić optymalne minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej. Powinny one być poddawane przeglądowi w odstępach pięciu lat. Muszą one obejmować budynek, jego elementy i energię zużywaną do:
  • ogrzewania pomieszczeń,
  • chłodzenia pomieszczeń,
  • ciepłej wody użytkowej,
  • wentylacji,
  • wbudowanego oświetlenia,
  • innych systemów technicznych budynku*.
 • Komisja Europejska ustaliła ramy metodologii porównawczej obliczania optymalnego poziomu kosztów dla wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej.
 • Nowe budynki muszą spełniać minimalne standardy. Budynki będące własnością władz publicznych i użytkowane przez nie powinny osiągnąć poziom niemal zerowego zużycia energii* do 31 grudnia 2018 r., a inne nowe budynki do 31 grudnia 2020 r.
 • W przypadku istniejących budynków poddawanych ważniejszym renowacjom należy poprawić ich charakterystykę energetyczną w celu spełnienia obowiązujących wymogów.
 • Państwa członkowskie muszą stosować system certyfikacji charakterystyki energetycznej. Certyfikaty:
  • dostarczają informacji dla potencjalnych nabywców lub najemców budynku pod względem jego charakterystyki energetycznej,
  • zawierają zalecenia dotyczące opłacalnych ekonomicznie usprawnień,
  • przy okazji wystawienia tych budynków na sprzedaż lub pod wynajem muszą być przywoływane we wszystkich reklamach w komercyjnych mediach.
 • Organy krajowe państw członkowskich są odpowiedzialne za istnienie przepisów wprowadzających obowiązek przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji.

Zmiany pierwotnej dyrektywy

 • Dyrektywa (UE) 2018/844 zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania długoterminowych strategii renowacji w celu wsparcia renowacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, tak aby do 2050 r. stały się one budynkami wysoce energooszczędnymi i niskoemisyjnymi. Strategie te powinny określać plan działania zawierający środki i wymierne wskaźniki postępu, mając na uwadze długoterminowy cel UE na 2050 r., jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 80–95 % w porównaniu z 1990 r. Plan działania musi zawierać orientacyjne cele pośrednie na lata 2030, 2040 i 2050 oraz określać, w jaki sposób przyczyniają się one do osiągnięcia celów UE w zakresie efektywności energetycznej zgodnie z dyrektywą 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.
 • Ponadto zmieniona dyrektywa:
  • rozszerza zakres obecnego reżimu przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji o systemy łączone (z wentylacją) i z uwzględnieniem wydajności systemów w typowych warunkach eksploatacji,
  • zachęca do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz inteligentnych technologii automatyzacji i sterowania w budynkach,
  • wspiera rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na parkingach samochodowych w budynkach, wymagając zainstalowania infrastruktury kanałów i punktów ładowania,
  • wprowadza „inteligentny wskaźnik gotowości” do oceny zdolności budynków w celu dostosowania ich do potrzeb użytkowników, optymalizacji ich działania i interakcji z siecią.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa 2010/31/UE ma zastosowanie od dnia 8 lipca 2010 r., przy czym do porządku krajowego państw UE musiała zostać włączona do dnia 9 lipca 2012 r.

Dyrektywa (UE) 2018/844 ma zastosowanie od dnia 9 lipca 2018 r., przy czym do porządku krajowego państw UE ma zostać włączona do dnia 10 marca 2020 r.

KONTEKST

Sektor budowlany w UE jest samodzielnie największym konsumentem energii w Europie, pochłaniającym 40 % energii, a około 75 % budynków jest nieefektywnych energetycznie. Biorąc pod uwagę niski poziom efektywności energetycznej, dekarbonizacja zasobów budowlanych jest jednym z długoterminowych celów UE. Dyrektywa ta jest ważnym elementem poprawy efektywności budynków.

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

System techniczny budynku: urządzenia techniczne do ogrzewania pomieszczeń, chłodzenia pomieszczeń, wentylacji, ciepłej wody użytkowej, oświetlenia wbudowanego, automatyki i sterowania budynkiem, wytwarzania energii elektrycznej na miejscu lub ich kombinacji, w tym systemy wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, budynku lub modułu budynku.
Budynek o niemal zerowym zużyciu energii: budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej. Bardzo niska ilość wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo dużym stopniu ze źródeł odnawialnych, w tym energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) (Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 13–35)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2010/31/UE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Zalecenie Komisji (UE) 2016/1318 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wytycznych dotyczących promowania budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz najlepszych praktyk służących zapewnieniu, aby w terminie do 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (Dz.U. L 208 z 2.8.2016, s. 46–57)

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Postęp państw członkowskich w zwiększaniu liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii (COM(2013) 483 final/2 z 28.6.2013)

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Wsparcie finansowe na rzecz efektywności energetycznej budynków (COM(2013) 225 final z 18.4.2013)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1–56)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 244/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i ustanawiające ramy metodologii porównawczej do celów obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków (Dz.U. L 81 z 21.3.2012, s. 18–36)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 08.08.2018

Top