EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sieci przesyłowe gazu ziemnego

Sieci przesyłowe gazu ziemnego

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Rozporządzenie określa zasady dotyczące dostępu do:

 • sieci przesyłowych* gazu ziemnego;
 • instalacji magazynowych gazu; oraz
 • instalacji skroplonego gazu ziemnego.

Celem zasad jest znoszenie barier utrudniających konkurencję na unijnym rynku gazu ziemnego oraz zapewnienie jego sprawnego funkcjonowania.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rozporządzenie definiuje:

 • sposób określania taryf (wyłącznie w odniesieniu do dostępu do sieci);
 • oferowane usługi;
 • zasady alokacji zdolności odnoszące się do operatorów systemów przesyłowych (OSP)*;
 • zasady przejrzystości (np. podawanie do wiadomości publicznej metod kalkulacji i struktury taryf); oraz
 • zasady bilansowania* oraz opłaty za niezbilansowanie obowiązujące na rynku.

Certyfikacja operatorów systemu przesyłowego

Krajowe organy regulacyjne muszą informować Komisję Europejską o decyzjach o certyfikacji OSP. Komisja ma dwa miesiące na przekazanie swojej opinii krajowemu organowi regulacyjnemu. Następnie organ ten przyjmuje ostateczną decyzję o certyfikacji OSP. Decyzja organu regulacyjnego jest publikowana wraz z opinią Komisji.

Utworzenie europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych gazu (ENTSO gazu)

Do dnia 3 marca 2011 r. OSP gazu musieli przedłożyć Komisji i Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki projekt statutów, wykaz członków oraz projekt regulaminu wewnętrznego dla ENTSO gazu.

Zadania ENTSO gazu dotyczące kodeksów sieci

Komisja musi konsultować się z Agencją i ENTSO gazu w celu określenia rocznego wykazu priorytetów dla ustanowienia zestawu zasad (zwanych kodeksami sieci). Kodeksy sieci ustanawia się na podstawie niewiążących wytycznych przedłożonych Komisji przez Agencję. Kodeksy sieci obejmują w szczególności następujące obszary:

 • zasady alokacji zdolności i zarządzania ograniczeniami;
 • zasady interoperacyjności pomiędzy operatorami systemu przesyłowego;
 • zasady dotyczące bilansowania;
 • zasady przejrzystości;
 • zharmonizowane struktury taryf przesyłowych.

Zadania ENTSO gazu

ENTSO gazu jest odpowiedzialna za przyjęcie:

 • wspólnych narzędzi eksploatacji sieci;
 • dziesięcioletniego planu rozwoju sieci;
 • zaleceń w sprawie koordynacji współpracy technicznej między unijnymi OSP;
 • rocznego programu prac;
 • sprawozdania rocznego;
 • corocznych letnich i zimowych prognoz wystarczalności mocy wytwórczych.

Koszty i taryfy

Organy regulacyjne ustalają taryfy lub metody ich kalkulacji. Kraje UE mogą zadecydować, że taryfy można ustalać z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych, takich jak aukcje.

Usługi związane z dostępem stron trzecich

 • OSP muszą oferować swoje usługi wszystkim użytkownikom sieci w sposób niedyskryminacyjny.

  Szczegółowe zasady alokacji określa kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności.

 • Operatorzy systemu LNG oraz systemu magazynowego muszą także oferować swoje usługi wszystkim użytkownikom sieci w sposób niedyskryminacyjny oraz zapewniać, aby usługi były zgodne z wykorzystywaniem wzajemnie połączonych systemów przesyłu gazu. Kraje UE mogą zdecydować, czy dostęp do instalacji magazynowych będzie regulowany czy negocjowany.

Zarządzanie ograniczeniami

 • Wszyscy uczestnicy rynku muszą mieć dostęp do maksymalnej zdolności sieci oraz do instalacji magazynowych i instalacji LNG.
 • OSP muszą stosować i podawać do wiadomości publicznej przejrzyste procedury zarządzania ograniczeniami* , które ułatwiają transgraniczną wymianę gazu ziemnego w oparciu o zasadę niedyskryminacji.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 3 marca 2011 r. Uchyliło ono rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 ze skutkiem od dnia 3 marca 2011 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Przesył: transport gazu gazociągami podziemnymi z obszarów produkcji do odbiorców końcowych.
Operator systemu przesyłowego (OSP): podmiot zajmujący się przesyłem energii, takiej jak gaz ziemny, na szczeblu krajowym lub regionalnym, przy wykorzystaniu stałej infrastruktury.
Bilansowanie: równoważenie ilości gazu dostarczanego i odbieranego z systemu przesyłowego oraz rozliczanie różnic w tych ilościach. Bilansowanie może być dobowe, miesięczne lub okresowe, przewiduje się też opłaty za nadmierne niezbilansowanie.
Zarządzanie ograniczeniami: ograniczenia pojawiają się, gdy system przesyłowy nie jest wystarczający do przesyłania mocy zgodnie z potrzebami rynku. Zarządzanie ograniczeniami zapewnia wykorzystywanie dostępnej mocy bez naruszania ograniczeń systemu.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 36–54)

Kolejne zmiany rozporządzenia wykonawczego (WE) nr 715/2009 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (Dz.U. L 72 z 17.3.2017, s. 1–28)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz.U. L 72 z 17.3.2017, s. 29–56)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/703 z dnia 30 kwietnia 2015 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący zasad interoperacyjności i wymiany danych (Dz.U. L 113 z 1.5.2015, s. 13–26)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (Dz.U. L 91 z 27.3.2014, s. 15–35)

Ostatnia aktualizacja: 05.07.2018

Top