EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2009/28/WE — promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

 • Niniejsza dyrektywa, zmieniająca i uchylająca wcześniejsze dyrektywy 2001/77/WE i 2003/30/WE, ustanawia wspólne zasady dotyczące wykorzystania energii odnawialnej w UE, a także ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i promowania bardziej ekologicznego transportu.
 • Niniejsza dyrektywa ustanawia dla wszystkich krajów UE wiążące cele krajowe zmierzające do osiągnięcia do 2020 r. ogólnego udziału odnawialnych źródeł energii na poziomie 20% całkowitego zużycia energii w UE oraz na poziomie 10% energii zużywanej w sektorze transportu (udział w obu kategoriach mierzony jest, biorąc pod uwagę końcowe zużycie energii brutto, tj. całkowite zużycie energii pochodzącej ze wszystkich źródeł, łącznie z odnawialnymi.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Każdy kraj UE jest zobowiązany do opracowania krajowego planu działań do 2020 r., ustalającego środki, za pomocą których może osiągnąć cele krajowe dotyczące udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto, a także 10% udziału energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu.
 • Aby pomóc w osiągnięciu celów w sposób efektywny pod względem kosztów, kraje UE mogą wymieniać energię ze źródeł odnawialnych*. Aby zrealizować swoje plany działań, kraje UE mogą również pobierać energię odnawialną z krajów spoza UE, pod warunkiem że energia jest zużywana w UE i jest wytwarzana w nowoczesnych i wydajnych instalacjach.
 • Każdy kraj UE musi być w stanie zagwarantować pochodzenie energii elektrycznej, ciepła i chłodu wytwarzanych z odnawialnych źródeł energii.
 • Kraje UE powinny budować infrastrukturę niezbędną do wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze transportu.

Dyrektywa (UE) 2015/1513 zmienia dyrektywy 2009/28/WE98/70/WE, tj. prawo UE odnośnie do jakości benzyny i olejów napędowych. Celem tej dyrektywy, między innymi, jest rozpoczęcie procesu przestawiania się z biopaliw konwencjonalnych* (pierwszej generacji) na zaawansowane biopaliwa* (drugiej generacji), które zapewniają znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. W ramach wdrożenia celów dyrektywy dotyczącej energii odnawialnej, wprowadza limit na stosowanie konwencjonalnych biopaliw, wynoszący 7% końcowego zużycia energii w sektorze transportu w państwach członkowskich do 2020 r.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Ma ona zastosowanie od 25 czerwca 2009 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 5 grudnia 2010 r.

KONTEKST

 • Niniejsza dyrektywa ma na celu wdrożenie jednego z celów 20–20–20 pakietu klimatyczno–energetycznego do 2020 r. Pozostałymi dwoma celami wyznaczonymi na 2020 r. są:
  • ograniczenie o 20% emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu z 1990 r. oraz
  • zwiększenie efektywności energetycznej o 20%.

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Energia ze źródeł odnawialnych: energia z odnawialnych źródeł niekopalnych, np. energia wiatru, energia promieniowania słonecznego, energia geotermalna, hydroenergia, energia pozyskiwana z biomasy czy gazu pochodzącego z oczyszczalni ścieków (np. metanu)

Konwencjonalne biopaliwa: wyprodukowane ze spożywczych produktów rolnych, takich jak cukier, skrobia i oleje roślinne. Pochodzą z upraw surowców, które mogą być również wykorzystane jako żywność lub pasza.

Zaawansowane biopaliwa: wyprodukowane z surowców, takich jak odpady i pozostałości rolnicze, które nie konkurują bezpośrednio z uprawami roślin spożywczych.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16–62)

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2009/28/WE zostały włączone do tekstu oryginalnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnosząca się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 93/12/EWG (Dz.U. 350 z 28.12.1998, s. 58–68)

Zobacz tekst skonsolidowany

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017

Top