EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Efektywność energetyczna w odniesieniu do celu na rok 2020

Efektywność energetyczna w odniesieniu do celu na rok 2020

Przywódcy Unii Europejskiej zobowiązali się w marcu 2007 r. do redukcji przewidywanego zużycia energii w Unii o 20% do 2020 r. Równa się to zamknięciu 400 elektrowni. W październiku 2014 r. zgodzili się oni podwyższyć cel w zakresie oszczędności energii* do 27% lub więcej, do 2030 r.

AKT

Komunikat Komisji - Efektywność energetyczna: realizacja celu 20 procent (COM(2008) 772 final z 13.11.2008).

STRESZCZENIE

Przywódcy Unii Europejskiej zobowiązali się w marcu 2007 r. do redukcji przewidywanego zużycia energii w Unii o 20% do 2020 r. Równa się to zamknięciu 400 elektrowni. W październiku 2014 r. zgodzili się oni podwyższyć cel w zakresie oszczędności energii* do 27% lub więcej, do 2030 r.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

W komunikacie przeanalizowano dotychczasowe postępy UE w zakresie osiągnięcia większej efektywności energetycznej* i określono istniejące czynniki stymulujące i bariery. Omówiono też szczegóły dotyczące pakietu efektywności energetycznej, który Komisja planuje przedstawić.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Pakiet przewiduje podjęcie następujących środków:

  • Istniejące prawodawstwo w zakresie efektywności energetycznej budynków zostanie poszerzone, aby objąć więcej typów budynków. Komisja stoi na stanowisku, że zmniejszenie zużycia energii w sektorze o 30% jest możliwe.
  • Przepisy dotyczące etykietowania, nakładające obowiązek podawania szczegółów odnośnie do zużycia energii danych artykułów, będą obejmować, oprócz już uwzględnionych artykułów gospodarstwa domowego, komercyjne i przemysłowe produkty zużywające energię, a także produkty związane z energią, takie jak okna i silniki wykorzystywane w budynkach.
  • Przedstawiony zostanie projekt nowych przepisów dotyczących etykietowania energetycznego, mający na celu promowanie stosowania opon energooszczędnych. Dzięki nim obrót kierownicą wymaga mniej siły, co zmniejsza zużycie paliwa.
  • Istniejące środki dotyczące skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (kogeneracja) zostaną wzmocnione.

W 2011 r., Komisja przedstawiła plan na rzecz efektywności energetycznej mający zapewnić osiągnięcie celu 20% redukcji i pomóc w przejściu na efektywną pod względem wykorzystania zasobów i niskoemisyjną gospodarkę do 2050 r.

W 2012 r. Unia przyjęła nową dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej. Ustanowiła ona przepisy regulujące wzrost efektywności dostaw i zużycia energii oraz określiła krajowe cele orientacyjne w zakresie efektywności energetycznej.

KONTEKST

Wydajniejsze wykorzystanie energii przynosi wiele korzyści. Może pomóc w obniżeniu rachunków za energię w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach, zmniejszyć zależność Europy od zewnętrznych dostawców ropy i gazu, przeciwdziałać zmianie klimatu oraz przyczyniać się do wzrostu poziomu zrównoważenia i konkurencyjności unijnej gospodarki.

Dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej dotyczącej energii i środowiska Komisji Europejskiej.

KLUCZOWE POJĘCIA

Efektywność energetyczna: zapewnienie tych samych usług przy mniejszym zużyciu energii. Przykład: energooszczędne lodówki i pralki.

Oszczędność energii: rezygnacja z usługi lub jej redukcja w celu zaoszczędzenia energii. Przykład: gaszenie światła.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dziennik Urzędowy L 315 z 14.11.2012, s. 1-56).

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan na rzecz efektywności energetycznej z 2011 r. (KOM(2011) 109 wersja ostateczna z 8.3.2011).

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Efektywność energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo energetyczne a ramy polityczne dotyczące klimatu i energii do roku 2030 (COM(2014) 520 final z 23.7.2014).

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2015

Top