EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Walka UE z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Walka UE z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym – COM/2010/0758 końcowy

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

Przewiduje on utworzenie europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, jednej z kluczowych inicjatyw strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Określa, w jaki sposób różne polityki i określone działania mogą się przyczynić do osiągnięcia celu wyjścia z ubóstwa i wykluczenia społecznego przynajmniej 20 mln europejskich obywateli do 2020 r.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Cele

Celem tej platformy jest utworzenie partnerstwa pomiędzy różnymi grupami w społeczeństwie, w tym także pomiędzy rządami krajowymi, instytucjami UE, władzami regionalnymi i lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i osobami, które same znajdują się w ubóstwie.

Celem ich partnerstwa jest opracowanie podejścia ogólnounijnego we wszystkich obszarach związanych z integracją społeczną, w szczególności w zakresie:

dostępu do zatrudnienia, poprzez ocenianie krajowych strategii włączania i strategii europejskiej w sprawie rozwoju miejsc pracy i kompetencji pracowników;

dostępu do podstawowych usług i ochrony socjalnej, zwłaszcza w kontekście starzejących się populacji oraz wzrostu wykluczenia społecznego;

edukacji i młodzieży, w celu zmniejszenia liczby osób przedwcześnie przerywających naukę oraz nierówności w systemach edukacji;

integracji ekonomicznej i społecznej migrantów, w ramach nowej strategii europejskiej;

walki z dyskryminacją, zwłaszcza w stosunku do mniejszości, osób niepełnosprawnych oraz bezdomnych, ale także wzmacniania niezależności finansowej i równości płci;

dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych, usług sieciowych, a także usług finansowych (podstawowych usług bankowych) i usług energetycznych (oświetlenie i ogrzewanie).

Pięć obszarów działania:

1.

Walka z ubóstwem we wszystkich obszarach polityk, w szczególności w zakresie rynku pracy, wsparcia na rzecz zapewnienia minimalnego dochodu, opieki zdrowotnej, wykształcenia i mieszkalnictwa.

2.

Lepsze wykorzystywanie funduszy unijnych, w tym także funduszy strukturalnych w celu wsparcia włączenia społecznego.

3.

Intensywne badanie i ocena tego, co działa, a co nie działa w zakresie innowacji wprowadzanych do polityki społecznej (metody i instrumenty wykorzystywane do rozwiązywania problemów społecznych) przed ich szerszym zastosowaniem.

4.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i grupami interesów w celu bardziej skutecznego wspierania wdrażania reform polityki społecznej.

5.

Poprawa koordynacji polityki wśród krajów UE poprzez wykorzystanie otwartej metody koordynacji na rzecz ochrony socjalnej i integracji społecznej (społecznej OMK) oraz Komitetu Ochrony Socjalnej w szczególności.

Kluczowe działanie

Wszystkie kraje UE określiły krajowe cele i polityki na rzecz wzrostu, mając na uwadze cele strategii „Europa 2020”. Komisja monitoruje te reformy poprzez roczny cykl koordynacji polityki gospodarczej, zwany semestrem europejskim. Następnie przedstawia zalecenia na kolejne 12–18 miesięcy.

Postęp w zakresie pięciu obszarów działania jest odnotowywany na tablicach wyników. W czerwcu 2013 r. zakończono 23 z 64 inicjatyw Komisji. Obejmują one:

zalecenie Komisji dla krajów UE dotyczące uproszczenia usług bankowych;

zalecenie Rady dotyczące polityk w zakresie zwalczania zjawiska przedwczesnego kończenia nauki szkolnej.

Bieżące działanie obejmuje zawiązanie europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu oraz zapewnianie zachowania celów związanych z ograniczaniem ubóstwa i włączeniem społecznym w ramach ramowego programu badawczego i innowacyjnego na lata 2014–2020 – „Horyzont 2020”.

KONTEKST

Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej (COM/2010/0758 końcowy z 16.12.2010)

Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015

Top