Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010–2015

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010–2015

Komisja przedstawia nowe priorytety w dziedzinie równości kobiet i mężczyzn. Przyjęta strategia ma przyczynić się do poprawy miejsca kobiet na rynku pracy, w społeczeństwie oraz w procesach decyzyjnych, zarówno w Unii Europejskiej, jak i na całym świecie.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 21 września 2010 r. – Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010–2015 [COM(2010) 491 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Strategia stanowi kontynuację planu działania 2006–2010 na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Przejmuje priorytety zdefiniowane w karcie dla kobiet, tworzy program pracy Komisji i opisuje kluczowe działania przewidziane na lata 2010–2015.

Strategia jest również podstawą dla współpracy pomiędzy Komisją, pozostałymi instytucjami europejskimi, państwami członkowskimi, jak i innymi stronami w ramach europejskiego paktu na rzecz równości kobiet i mężczyzn.

Niezależność ekonomiczna kobiet

W przeciągu ostatniej dekady wskaźnik zatrudnienia kobiet wzrósł w sposób znaczący. Jednakże tendencja ta musi się utrzymać, aby osiągnąć poziom zatrudnienia wynoszący 75% zgodnie z założeniem strategii Europa 2020 i objąć te grupy, w których wskaźnik zatrudnienia jest najniższy. Niezbędne są także postępy w zakresie poprawy jakości zatrudnienia oraz rozwiązań politycznych ułatwiających godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym.

Komisja zamierza podjąć inicjatywy, których celem będzie:

 • propagowanie równości płci w ramach strategii Europa 2020 oraz finansowania UE,
 • propagowanie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw przez kobiety,
 • analiza praw pracowników w obszarze korzystania z urlopu rodzinnego,
 • analiza postępów dokonanych przez państwa członkowskie w zakresie opieki nad dziećmi,
 • propagowanie równość płci w inicjatywach dotyczących migracji i integracji migrantów.

Równość wynagrodzenia

Komisja wskazuje na utrzymujące się rozbieżności w zakresie wynagrodzenia kobiet i mężczyzn za tę samą pracę lub pracę równej wartości. Przyczyny nierówności w wynagrodzeniu są różnorodne i wynikają w szczególności z segregacji: kobiety i mężczyźni nadal kształcą się i pracują w innych zawodach.

Działania Komisji zmierzające do wyeliminowania rozbieżności w wynagrodzeniu obejmą:

 • zbadanie, we współpracy z partnerami społecznymi, możliwych sposobów poprawy przejrzystości wynagrodzeń,
 • wsparcie inicjatyw dotyczących równej płacy podejmowanych w miejscu pracy, jak np. znaki i „karty” równości płci oraz nagrody,
 • ustanowienie corocznego europejskiego dnia równości wynagrodzeń,
 • zachęcanie kobiet do wykonywania zawodów „nietradycyjnych”, np. w branżach ekologicznych lub sektorach innowacyjnych.

Równość w procesach decyzyjnych

Kobiety nadal są niewystarczająco reprezentowane w procesach decyzyjnych, zarówno w parlamentach i rządach, jak i zarządach dużych przedsiębiorstw. Tymczasem stanowią prawie połowę pracowników, a w ostatnich latach także ponad połowę absolwentów szkół wyższych w UE.

W tym zakresie Komisja podejmie następujące działania:

 • zaproponowanie inicjatyw celowych zmierzających do poprawy sytuacji,
 • kontynuacja postępów w szczególności w sektorze badań naukowych, z celem zajmowania przez kobiety 25% stanowisk kierowniczych,
 • wspieranie postępów w osiągnięciu co najmniej 40% reprezentacji kobiet pośród członków ustanowionych przez nią komitetów i grup eksperckich,
 • propagowanie większego udziału kobiet w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Godność, integralność i eliminacja przemocy uwarunkowanej płcią

Szacuje się, że w Europie 20–25% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej przynajmniej raz w życiu oraz że ponad pół miliona mieszkanek Europy to ofiary okaleczenia narządów płciowych.

Komisja podejmie w tym zakresie następujące działania:

 • przyjęcie ogólnounijnej strategii w sprawie walki z przemocą wobec kobiet,
 • zapewnienie, aby przepisy UE dotyczące azylu uwzględniały kwestie równouprawnienia płci,
 • monitorowanie kwestii płci w dziedzinie zdrowia.

Równość płci w polityce zewnętrznej

W ramach swojej polityki zewnętrznej UE może mieć znaczny udział w propagowaniu równości płci i wzmacnianiu pozycji kobiet na świecie. W tym zakresie Komisja podejmie następujące działania:

 • przyśpieszenie postępów w kwestii równości kobiet i mężczyzn w krajach kandydujących oraz w krajach będących potencjalnymi kandydatami do UE,
 • przyjęcie programu działania w sprawie równości płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju (2010–2015),
 • prowadzenie regularnego dialogu i wymiany doświadczeń z państwami partnerskimi europejskiej polityki sąsiedztwa,
 • włączanie problematyki równości płci do unijnej pomocy humanitarnej.

Kwestie przekrojowe

Działania Komisji służące realizacji celów i osiągnięciu postępów w zakresie polityki równości płci uwzględniają w szczególności:

 • rolę mężczyzn w sprawie równości płci,
 • rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie podejścia do przypisywanych płciom ról w dziedzinach takich, jak młodzież, edukacja, kultura oraz sport,
 • prawidłowe zastosowanie prawodawstwa unijnego, przede wszystkim dyrektywy 2004/113/WE dotyczącej równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług, a także dyrektywy 2006/54/WE w sprawie równości szans,
 • zarządzanie i narzędzia służące zapewnieniu równości, w szczególności poprzez opracowanie corocznego sprawozdania na temat równości kobiet i mężczyzn, na rzecz podjęcia na wysokim szczeblu corocznego dialogu, w którym wezmą udział Parlament Europejski, Komisja, państwa członkowskie oraz najważniejsze zainteresowane strony.

Ostatnia aktualizacja: 28.01.2011

Top