EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strategia dla młodzieży dotycząca kształcenia i umiejętności

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Strategia dla młodzieży dotycząca kształcenia i umiejętności

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat (KOM(2010) 477 wersja ostateczna) – Mobilna młodzież – Uwolnienia potencjału młodzieży ku inteligentnemu, trwałemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii Europejskiej

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

Niniejszy komunikat ma na celu dostarczenie kompleksowego pakietu inicjatyw politycznych w zakresie systemu kształcenia i zatrudnienia młodzieży w Unii Europejskiej (UE). Inicjatywa o nazwie „Mobilna młodzież” jest częścią strategii Europa 2020 dla inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Celem inicjatywy „Mobilna młodzież” jest pogłębienie szeregu już podjętych działań na rzecz młodzieży, jak również przedstawienie nowych działań. Działania te mają być wdrożone zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym poprzez udzielenie finansowego wsparcia w ramach odpowiedniego programu UE oraz funduszy strukturalnych.
  • Jedna z nowych inicjatyw (z roku 2013) to „gwarancja dla młodzieży”, której celem jest zapewnienie wszystkim młodym ludziom przed 25 rokiem życia pracy, dalszego kształcenia lub udziału w praktykach zawodowych lub stażach w ciągu czterech miesięcy od zakończenia edukacji lub uzyskania statusu osoby bezrobotnej.
  • Innym głównym punktem inicjatywy „Mobilna młodzież” jest danie młodzieży możliwości studiowania i uczenia się za granicą. Cel ten pomaga osiągnąć program wymiany Erasmus+.
  • Sieć doradców ds. zatrudnienia i publicznych służb zatrudnienia państw UE EURES ma na celu poprawienie zdolności młodych Europejczyków do znalezienia pracy na terenie UE. Również inicjatywa Europass służy powyższym celom poprzez tworzenie standardowego dossier umiejętności i kwalifikacji, aby pomóc kandydatom znaleźć pracę w każdym miejscu na terenie UE.
  • Europejski system monitorowania rynku ofert pracy również wspiera inicjatywę „Mobilna młodzież”, prowadząc rejestr wymogów zawodowych.
  • Oś mikrofinansowania i przedsiębiorczości społecznej programu EaSi ma pomóc młodym przedsiębiorcom założyć i rozwinąć działalność gospodarczą.
  • Inne inicjatywy, takie jak modernizacja szkolnictwa wyższego w UE, utworzenie ogólnounijnego strategicznego planu innowacji oraz umocnienie podejścia międzysektorowego do kwestii młodzieżowych, mają wspierać realizację celów inicjatywy „Mobilna młodzież”.

KONTEKST

Aby wypełnić cele strategii Europa 2020 w zakresie zwiększenia stopy zatrudnienia wśród osób w wieku 20–64 lat do wysokości 75%, niezbędne jest obniżenie poziomu bezrobocia wśród młodzieży. W 2012 r. prawie pięć milionów młodych osób (poniżej 25 roku życia) było bezrobotnych. To przekłada się na stopę bezrobocia na poziomie 21,7%, czyli ponad dwukrotnie większą niż stopa bezrobocia wśród dorosłych. Ponadto, 7,5% Europejczyków w wieku od 15 do 24 lat nie miało zatrudnienia ani nie podejmowało kształcenia czy szkolenia.

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Mobilna młodzież” – Inicjatywa na rzecz uwolnienia potencjału młodzieży ku inteligentnemu, trwałemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii Europejskiej (KOM(2010) 477 wersja ostatecznaz 15.9.2010)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Konkluzje Rady z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie inicjatywy Mobilna młodzież – zintegrowane podejście będące odpowiedzią na wyzwania stojące przed młodymi ludźmi (Dz.U. C 326 z 3.12.2010)

Zalecenie Rady z dnia 28 czerwca 2011 r. – „Mobilna młodzież” – promowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi (Dz.U. C 199 z 7.7.2011, s. 1–5)

Ostatnia aktualizacja: 20.10.2016

Top