EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europejska współpraca w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020)

Europejska współpraca w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020)

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Konkluzje Rady w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZYCH KONKLUZJI?

 • Zapewniają strategiczne ramy europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia do 2020 r.
 • Wykorzystują osiągnięcia wcześniejszej inicjatywy w dziedzinie kształcenia i szkolenia z 2010 r. (ET 2010) i określają cztery cele strategiczne, które mają pomóc obywatelom w pełnym wykorzystaniu ich potencjału oraz stworzyć trwałą koniunkturę gospodarczą w Europie.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Określono następujące cztery cele strategiczne:
  • 1.

   Realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności poprzez zapewnienie systemów kształcenia i szkolenia, które będą lepiej reagować na zmiany i bardziej otworzą się na świat zewnętrzny.

  • 2.

   Poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia poprzez zwracanie większej uwagi na podnoszenie poziomu umiejętności podstawowych, takich jak umiejętność czytania, pisania i liczenia, zwiększanie atrakcyjności matematyki, nauk przyrodniczych oraz nauk technicznych, a także poszerzanie kompetencji językowych.

  • 3.

   Promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej, aby dać wszystkim obywatelom – niezależnie od ich sytuacji osobistej czy społeczno-ekonomicznej – możliwość rozwijania umiejętności zawodowych przez całe życie.

  • 4.

   Zwiększanie kreatywności i innowacyjności, w tym przedsiębiorczości, na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia, ponieważ stanowią one główne siły napędowe zrównoważonego rozwoju gospodarczego. W szczególności należy pomóc obywatelom w nabywaniu kompetencji informatycznych oraz w rozwijaniu inicjatywy, przedsiębiorczości oraz świadomości kulturalnej.

 • Współpraca europejska w ramach inicjatywy ET 2020 opiera się na wymianie informacji oraz doświadczenia w zakresie kwestii wspólnych dla systemów kształcenia i szkolenia w Europie. Obejmują one:
  • partnerskie uczenie się,
  • okresowe monitorowanie postępów i składanie sprawozdań oraz
  • wspólne narzędzia odniesienia.
 • Określono różne poziomy odniesienia i wskaźniki w celu pomiaru postępów w realizacji tych różnych celów.
 • Komisja Europejska monitoruje ogólne postępy oraz, we współpracy z organami krajowymi, bada, w jaki sposób można poprawić istniejące wskaźniki.
 • Okres do 2020 r. podzielono na szereg cykli roboczych. Na lata 2016–2020 określono nowe priorytety w zakresie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Zawarto je we wspólnym sprawozdaniu przyjętym przez radę ministrów edukacji oraz Komisję w listopadzie 2015 r.

Na lata 2016–2020 określono sześć priorytetów:

 • odpowiednie i wysokiej jakości umiejętności i kompetencje sprzyjające zdolności do zatrudnienia, innowacjom, aktywnemu obywatelstwu i dobrostanowi (np. kreatywność, zmysł inicjatywy i umiejętność krytycznego myślenia);
 • edukacja włączająca (tj. uwzględnianie rosnącej różnorodności osób uczących się), równouprawnienie, niedyskryminacja i promowanie kompetencji obywatelskich (np. wzajemnego zrozumienia i poszanowania wartości demokratycznych);
 • otwarte i innowacyjne kształcenie i szkolenie m.in. oparte na pełnym wykorzystaniu zdobyczy epoki cyfrowej;
 • silne wsparcie dla nauczycieli (np. wzmocnienie procesów rekrutacji, naboru i szkolenia oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli);
 • przejrzystość oraz potwierdzanie umiejętności i kwalifikacji w celu wspierania mobilności edukacyjnej i zawodowej (np. przy wykorzystaniu europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości);
 • zrównoważone inwestycje (w tym zbadanie potencjału planu inwestycyjnego dla Europy), jakość i efektywność systemów kształcenia i szkolenia.

KONTEKST

Zgodnie z art. 14 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej „każdy ma prawo do nauki i dostępu do kształcenia zawodowego i ustawicznego”.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ramy strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia do 2020 r. na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

AKT

Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”) (Dz.U. C 119 z 28.5.2009, s. 2–10)

AKTY POWIĄZANE

Wspólne sprawozdanie Rady i Komisji z 2012 roku z wdrażania strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”) – „Kształcenie i szkolenie na rzecz inteligentnego i trwałego rozwoju Europy sprzyjającego włączeniu społecznemu” (Dz.U. C 70 z 8.3.2012, s. 9–18)

Wspólne sprawozdanie Rady i Komisji z 2015 r. z wdrażania strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) – Nowe priorytety współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia (Dz.U. C 417 z 15.12.2015, s. 25–35)

Ostatnia aktualizacja: 29.02.2016

Top