EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strategia UE na rzecz młodzieży

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Strategia UE na rzecz młodzieży

W niniejszym komunikacie proponuje się nową strategię na rzecz europejskiej polityki młodzieżowej. Przyjmuje się w nim międzysektorowe podejście polityczne do kwestii młodzieży i wzmacnia współpracę w zakresie działań politycznych na wszystkich poziomach.

AKT

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 27 kwietnia 2009 r. – Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej do działania: strategia UE na rzecz młodzieży – Odnowiona otwarta metoda koordynacji na potrzeby wyzwań i możliwości stojących przed młodzieżą [COM(2009) 200 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

W niniejszym komunikacie przedstawiona została strategia w zakresie przyszłych działań politycznych dotyczących młodzieży. Ma on na celu ustanowienie międzysektorowego podejścia, aby mobilizować młodych ludzi w Europie do podejmowania różnych aktualnych wyzwań, w szczególności dotyczących edukacji, zatrudnienia, włączenia społecznego i zdrowia. Młodzi ludzie powinni otrzymywać środki i możliwości, aby mogli osiągnąć autonomię.

Obecne ramy współpracy, które wygasną w 2009 r., wprowadziły wymiar młodzieżowy w innych dziedzinach polityki oraz umożliwiły wpływanie na tworzenie polityki na poziomie krajowym. Ramy te powinny być jednak dalej rozwijane, zarówno pod względem ich koordynacji, jak również wpływu na inne obszary polityki. Ponadto należy rozszerzyć zakres ram, aby dotrzeć do młodych ludzi w mniej korzystnym położeniu.

Wizja UE dla młodych ludzi ma charakter dwukierunkowy: inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej do działania. W proponowanej strategii zwraca się szczególną uwagę na młodzież w mniej korzystnym położeniu. Rozwijana będzie współpraca między polityką dotyczącą młodzieży a pozostałymi obszarami polityki i wzmocnione zostaną wspólne wysiłki w zakresie kształtowania polityki poprzez odnowioną otwartą metodę koordynacji. W tym kontekście młodzi ludzie będą mieli możliwość wyrażania swoich opinii w ramach dialogu zorganizowanego.

Nowa długookresowa strategia składa się z trzech nakładających się na siebie i wzajemnie się uzupełniających celów, które powiązane są ściśle z celami odnowionej agendy społecznej z kilkoma obszarami działania proponowanymi w ramach każdego celu. Każdy obszar działania składa się z krótkookresowego celu i szczegółowych działań, które mają być podejmowane przez państwa członkowskie i Komisję w ramach ich kompetencji. Będą one poddawane ocenie co trzy lata.

W ramach celu dotyczącego stwarzania młodzieży większych możliwości w zakresie edukacji i zatrudnienia proponowane są następujące obszary działania:

  • edukacja: edukacja pozaformalna powinna zostać lepiej zintegrowana z edukacją formalną, aby stanowić jej uzupełnienie; należy podnosić jej jakość i uznawać wyniki,
  • zatrudnienie: aby ułatwić przejście od etapu edukacji do etapu zatrudnienia, albo od etapu bezrobocia lub braku zatrudnienia do etapu pracy, działania polityczne w zakresie zatrudnienia na poziomie krajowym i europejskim powinny uwzględniać zasady modelu flexicurity. Ponadto edukacja powinna być ukierunkowana na zapewnianie umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy,
  • kreatywność i przedsiębiorczość: młodych ludzi należy zachęcać do rozwijania swoich talentów, kreatywnych umiejętności, przedsiębiorczego myślenia i kulturowych środków wyrazu.

Następujące obszary działania proponowane są ramach celu dotyczącego poprawy dostępu i pełnego udziału młodych ludzi w społeczeństwie:

  • zdrowie i sport: zapobieganie otyłości, urazom, uzależnieniom i nadużywaniu środków uzależniających oraz ich leczenie, zachęcanie młodych ludzi do prowadzenia zdrowego trybu życia oraz wspieranie współpracy osób pracujących z młodzieżą, pracowników służby zdrowia i organizacji sportowych,
  • uczestnictwo: zwiększenie udziału młodzieży w życiu ich społeczności oraz w demokracji reprezentatywnej, wspieranie organizacji młodzieżowych, zachęcanie do uczestnictwa młodzieży niezrzeszonej i dostarczanie młodym ludziom wyższej jakości informacji.

Cel dotyczący rozwijania wzajemnej solidarności między młodzieżą a pozostałymi członkami społeczeństwa obejmuje następujące obszary działania:

  • włączenie społeczne: aby zapobiegać wykluczeniu społecznemu młodych ludzi, należy zmobilizować strony zaangażowane w życie młodzieży, to znaczy rodziców, nauczycieli, pracowników społecznych oraz osoby zajmujące się młodzieżą,
  • wolontariat: aby wspierać wolontariat młodych ludzi, należy otwierać przed nimi nowe możliwości, uwzględniając mobilność transgraniczną, eliminować bariery oraz wzmacniać uznawanie wartości edukacji pozaformalnej,
  • młodzież i świat: należy wykorzystywać istniejące sieci współpracy młodzieży i narzędzia, aby zachęcać młodzież do wpływania na politykę światową.

Praca z młodzieżą może zapewnić wartość dodaną w obszarze walki z bezrobociem, radzenia sobie z niepowodzeniami w szkole i wykluczeniem społecznym. Dlatego należy zapewnić większe wsparcie i uznanie dla pracy z młodzieżą, która powinna być dalej profesjonalizowana. Aby to osiągnąć, państwa członkowskie i Komisja są zachęcane do wspierania finansowania i podnoszenia jakości pracy z młodzieżą, jak również umiejętności i mobilności osób pracujących z młodzieżą. Komisja będzie analizować rolę gospodarczą i społeczną pracy z młodzieżą.

Nowe zintegrowane ramy współpracy w dziedzinie młodzieży wymagają opracowania międzysektorowego podejścia politycznego na wszystkich poziomach. W celu monitorowania wdrażania tej strategii, potrzebne jest zorganizowanie stałego i regularnego dialogu na poziomie UE oraz między państwami członkowskimi a młodzieżą. Aby ulepszyć proces kształtowania polityki, proponuje się działania związane z partnerskim uczeniem się w formie seminariów wysokiego szczebla, kiedy konieczna jest współpraca polityczna, i klastrów, kiedy niezbędna jest wiedza specjalistyczna. W działania te powinny zostać włączone zainteresowane strony. Ponadto tworzenie polityki powinno opierać się na dowodach. W tym celu obecne narzędzia zdobywania wiedzy w dziedzinie młodzieży powinny być wykorzystywane i dalej rozwijane. Komisja proponuje również dalsze rozwijanie innych instrumentów zdobywania informacji, takich jak badania i sondaże Eurobarometru. Ponadto istniejące programy i fundusze unijne, przede wszystkim program Młodzież w działaniu, powinny być wykorzystywane do wspierania polityki dotyczącej młodzieży oraz zapewniania młodym ludziom możliwości. Należy jednocześnie podejmować środki pozwalające zapewniać szeroką dostępność informacji na temat tych możliwości.

Ostatnia aktualizacja: 09.10.2009

Top